Christendom vs Islam, beknopte vergelijkingen

door drs W.J.A. PijnackerHordijk

chr islam

Wie is Jezus Christus? Historisch : leefde als mens vanaf +4 voor Chr., geboren in Bethlehem en de kruisdood gestorven op Golgotha vlak buiten Jeruzalem in +29 na Chr., begraven, opgestaan, Zijn graf is leeg. Rond 50 of 60 na Chr. was Zijn eerste biografie, het Marcusevangelie, al geschreven. Buiten-bijbelse bronnen als Josephus en Tacitus getuigen van het leven van deze Jezus.

 

Christendom:

 

De Zoon van God, zoon van de mensen

Jezus werd mens met een lichaam van vlees en bloed.

Mens en God zelf. (Het woord ‘zoon’ heeft een relationele betekenis, dus niet te vergelijken met ‘zoon geboren uit geslachtsgemeenschap’) De Joden begrepen Jezus heel goed dat Hij beweerde God te zijn, en om dìe bewering (inderdaad godslasterlijk als het nìet waar is) kreeg Jezus de doodstraf.

Hij verrichtte wonderen, is eeuwig en almachtig.

Meer dan een profeet.

2e persoon van de drie-eenheid.

God is geest.

Jezus was en bleef God, werd mens.

Schepper.

Bleef ongehuwd.

Messias = Christus = Gezalfde

Zondeloos.

Verlosser van zonden. Offerde Zichzelf plaatsvervangend op, stierf aan het kruis, zoals voorzegd in het OT.

Zijn graf is leeg.

Hij is na Zijn dood vaak levend gezien.

Vergold kwaad met goed.

Roofde niet, maar deelde uit.

Zegende wie Hem vervloekten.

Doodde niet, maar wekte doden op.

Was een voorbeeld van geweldloosheid en riep daartoe op.

Kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen.

Zei van zichzelf: ‘Ik ben de weg (tot de Vader - onbekend in de Islam), de waarheid en het leven.’ Hij stelt zichzelf dus tot het exclusieve criterium. Door Jezus is een persoonlijke relatie met God mogelijk. Deze God mogen we Vader noemen en dus zijn kinderen zijn.

Hij belooft terug te komen.

Waard om aanbeden te worden.

Heeft veel namen en titels (pretenties):  Ik Ben … Redder, Verlosser, Goede Herder, Koning der koningen, Liefde ♥, enz. enz.

Jezus heeft alle voorgaande profeten gestuurd van OT.

Bijbel

Fil.2:6, 7, 1Joh.4:2

1Joh.2:22-24

Mat.26:63-66

Joh.8:59

Hebr.13:8

Hand.3:22-26, 7:37

Mat. 4:23, 24, 8:1-17, 9:18-26

Joh.4:24

Col.1:15-17

Hebr.4:15, 1Pet.2:22

Marc. 15:44, Joh. 19:33-35

1Kor.15:3, 4

1Pet.2:23

Luc.23:34

Luc.7:11-17, Joh.11

Mat.26:52

Fil.2:7

Joh.14:6

112 x in Joh. !

Mat.16:27, Hand.1:11

Ex.3:14

Joh.10:11

Mat.25:31

1Joh.4:8,

16

Mat.23:37

Islam:

 

Jezus wordt 93 x !in de koran (vaak met de naam Isa)genoemd, maar blijkt toch niet precies dezelfde persoon uit de Bijbel te zijn:

Isa, zoon van de maagd Mariam (= Maria)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN grote profeet

Masih (Messias)

hoog gewaardeerd, maarmeer niet.

Er is geen drie-eenheid.

Jezus / Isa is :

 • rein, zonder zonde, adem van God.
 • Het Woord van God
 • Schepsel, geen schepper
 • Wel wonderdoener
 • Gesterkt met de geest der heiligheid
 • niet God
 • voorloper van degrote profeet Mohammed.
 • (Toekomstige) Messias
 • niet de eniggeborenzoon van God de Vader
 • niet Heer (Kurios)
 • wel gekruisigd, maar niet aan het kruis gestorven. Op het laatste moment was er een persoons-verwisseling (in Jezus’ plaats kwam: Judas of Simon van Cyrene)
 • niet de verlosser door zijn dood
 • dus niet begraven
 • dus ook niet opgestaan uit de doden
 • God heeft Hem tot zich verhoogd. [Is Jezus dus toch onsterfelijk, ja goddelijk?]
 • niet zittend aan de rechterhand van de Vader
 • niet de oordelende rechter
 • wèl degene die doden kon opwekken
 • wèl opgevaren naar de hemel en zal terugkomen, maar dan als Moslim, die de kelen van Joden en christenen zal doorsnijden.

Koran , soera

4:171

2:87, 3:45,46,49,

19:19-21

5:73, 112:1-4

3:49

4:171, 5:110 (uit apocrief christelijke legende )

+ Hadith

5:110, 2:87, 253

3:45

4:171, 19:35

2:116, 19:35

\4:157

Itt 3:55, 19:33 !

4:158, 3:55

Conclusie : Jezus is de Zoon van God, maar niet de zoon van Allah.

 2. Wie is Mohammed?

 In 570 te Mekka geboren en in 632 na Chr. begraven in Medina.

De eerste biografie werd 125 jaar na zijn dood opgetekend op basis van mondelinge overleveringen. 

 

Christendom:

 

Een zoeker die waarschijnlijk bovennatuurlijke ervaringen heeft gehad.

Een onverloste zondaar.

Heeft het evangelie / de Bijbel niet in zijn taal (Arabisch) kunnen lezen, (was analfabeet?!),noch goed begrepen.

Was polygaam (had 12 vrouwen).

Kreeg epilepsie-aanvallen?

Een dwaalleraar.

Een valse profeet. Mohammed was niet alleen een grote misleider, hij werd zelf misleid, zoals hij zelf dacht, door een djin (boze geest).

Gods verlossings-plan, voorzegd door de profeten, is door Jezus volbracht. Mohammed kon daar niets aan toevoegen.

Er is geen laatste profeet, maar wel vele profeten in de laatste dagen.

Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; 23 wij echter prediken Christus, de Gekruisigde

Galaten 1:8

Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

 

Bijbel

1Joh.4:1-3, 6

2Kor.11:14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hand.2:17,18

1 Joh. 2:22

1 Kor.1:22

Islam:

 

Mohammed is slechts 4 x (en 1x als Achmed) in de koran genoemd.

Mohammed dacht eerst dat hij bezeten was of een ontmoeting met een djin (boze geest) had gehad.Later wordt hij delaatste en grootste profeet, boodschapper van God. Hij deed echter geen voorspellingen. Met hem is de profetie afgesloten.

Verklaarde zelf geen wonderen te verrichten, kon geen doden opwekken. Had een harem van minstens negen vrouwen (afgezien van slavinnen als bijvrouwen), huwde een zesjarig meisje, sliep met haar toen ze negen was. Zijn lievelingsvrouw was Ayesha. Legaliseerde het genothuwelijk (prostitutie).

Was eerst slachtoffer van geweld, later zelf geweldpleger. Liet zijn tegenstanders vermoorden (o.a. 700 Joden), ondernam rooftochten en was legeraanvoerder. Beloofde zijn strijders het paradijs als zij sneuvelden. Gaf de verslagenen de keus: moslim worden of de dood. Afvalligen (bijv. iemand die islamiet was en christen werd) moesten gedood worden.

Was staatsman die verdragen verbrak (pleegde woordbreuk). Had altijd gelijk want hij sprak namens God. Kreeg openbaringen van God die zijn handelingen sanctioneerden. Paste de wet altijd aan zijn eigen verlangens aan. Was geestelijk leider, politiek staatsman, rechter, militair gezagsvoeder en absoluut heerser.

Gaf toe zelf gezondigd te hebben. Stierf na uitputting?

Was niet god (er is immers maar één god: Allah), werd later schijnbaar wel vergoddelijkt.

Is de laatste profeet van God. Zijn gezicht mag nooit worden afgebeeld. Belediging van de profeet wordt zwaar bestraft.

Koran , soera

zie

hadith

33:36-38

Ibn Ishaq

33:40

  3. Wat te doen om Moslim te worden?

Islam:

 

Je bent moslim als je ouders dat zijn.

De mannelijke baby van islamitische ouders moet worden besneden.

Om vanuit (g)een andere religie Islamiet te worden: Zeg vrijwillig (maar dat kan ook gedwongen) degeloofsbelijdenis op  (shahada: ‘Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet ’), waarbij een imam en twee getuigen aanwezig zijn.

Leef verder volgens de Koran.

Als een christen moslim wordt, wordt dit door christenen betreurd.

 

4. Wat te doen om christen te worden? Christendom :

Je bent niet automatisch christen als je ouders dat wel zijn. Het vraagt een bewuste, persoonlijke keuze of bekering (= omkeren, niet langer met de rug naar God toe) om niet langer voor jezelf te leven, maar de Here Jezus te dienen. Erkennen dat Jezus voor jouw zonden aan het gruwelijke kruis stierf. Een christen is een volgeling, leerling (discipel) van  Christus.

Hoe? Nogal eenvoudig: vertrouwen op =  geloven in de Here Jezus als je Redder en je wordt christen / behouden (Hand.2:21, 4:12, 16:31). 

NB Allerlei op zich goede werken (bijv. houden aan de tien geboden, doop, kerkbezoek, Bijbel lezen, bidden, geld geven, goed leven, enz.) zijn  geen voorwaarden om christen te worden, maar een gevolgvan de eerste stap. Niet om iets te verdienen, maar uit  gehoorzaamheiden dankbaarheidvolgen goede werken. Hier is dus  geen sprake van zelfverlossing, je hoeft, kunt, en mag het niet verdienen door iets teDOEN, de Here Jezus heeft het  GEDAAN! Zie verder hieronder bij 5ê.

Als een moslim christen wordt, kan dit zijn / haar leven kosten, want afval van je geloof kan je letterlijk je kop kosten. soera 47:4, 9:29, 34:5, 8:13 volgens de Hadith (overlevering van Ikrima) en sjaria (islamitische wetgeving), denk aan eerwraak, onthoofdingen van drie christen-meisjes in Indonesië (31 okt. 2005), Hirsi Ali die met de dood is bedreigd, Fatwa, uitgesproken over Salman Rushdie, auteur van de Duivelsverzen, enz.. Hoewel soera 2:256 zegt dat  er geen dwang in de godsdienst is, komt dit toch extreem vaak voor, vooral waar de sharia (islamitische wetgeving) is ingevoerd. 

 5. Wat te doen om de hemel / het paradijs te bereiken?

 

Christendom:

Zie 4é.

Niemand kan Gods veel(alles!)eisende wetten volbrengen. Iedereen schiet veel of weinig te kort, behalve Jezus Christus.

Slechts  geloven in = vertrouwen ophet in onze plaats lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis voor onze zonden, is voldoende.

Eeuwig leven is niet te verdienen, want het is gratis(= genade). Jezus betaalde dus voor ons met Zijn leven. Hij stierf opdat wij zouden leven.

Christendom is de unieke godsdienst zonder zelfverlossing. Wat te doen? NIETS! Het gaat niet om het DOEN, maar om het GEDAAN (volbracht, BETAALD) door Jezus, en dat geloven. Dus: relax! J Hij wil niet dat sommigen verloren gaan.

Jezus geeft Zijn volgelingen zekerheid van hun eindbestemming.

Christenen worden uiteindelijk wel beoordeeld, maar niet veroordeeld.

De hemel is geen luxe voortzetting van ons aardse leven.

Dus geloof en vertrouw in Jezus de enige weg naar eeuwige leven, verander je leven naar Zijn wil en blijf in die verandering.

Bijbel

Rom.3:23, 5:12, 18,19, 1Kor.12:21,22

Hand.16:

31

Joh.3:16,

1Joh.4:9,

10, 19, Rom. 5:8-10

Hebr.10:12-14

Ef.2:4-7

Joh.19:30

2Pet.3:9

2Kor.5:10 1Kor.3:15

Mat.22:30

Joh.15:1-17

Islam:

Of iemand in de hel komt of in de hemel wordt vastgesteld op de Dag des Oordeels. Meteen na de begrafenis wordt door een engel aan de gestorvenen gevraagd wat de geloofsbelijdenis is. Wie dan niet meteen zegt’Er is geen god behalve Allah en Mohammed is zijn profeet’ , wordt verbannen naar ‘een nauwe en verstikkende plek’.

Geloof in Allah en in zijn profeet Mohammed en  DOE wat God verlangt en als God dat wil zal Hij u aanvaarden.

Simpelweg onderwerp je (Islam betekent immers onderwerping!), houdt de wetten, verricht je verplichtingen (5 zuilen). Ieder mens kan het goede doen. (optimistisch mensbeeld dus)

Paradijs is voor hen die zich onthouden van grote daden van zonde en van zedeloosheden. (= compromis heiligheid van God en zondigheid van de mens!)

De goede en slechte daden van het individu worden op een weegschaal (balans) gewogen. Goede daden wegen 10 x meer dan slechte. (‘creatieve boekhouding’) Compensatie, afkopen is dus mogelijk. Uitstel van het oordeel opdat ongelovigen zullen toenemenin zonde. Vrouwen krijgen een zwaardere straf.

Terwijl alcohol en hoererij nu voor moslims verboden zijn, zijn deze (hoeri’s, hemelse maagden) in het zinnelijke paradijs ruim voorhanden.

Je kunt geen zekerheid of garantie krijgen van je eindbestemming, tenzij je een martelaar was.

Bedevaart naar Mekka geeft ook garantie op de hemel. Maar zondig daarna niet weer.

Verder hoop je maar op het beste. Je kunt niet op liefde rekenen van Allah als je de fout in gaat. 

 

Als je fout urineert (je leest het goed) dan ga je naar de hel.

 

 

Koran , soera2:268-

271

 

Itt 16:4, 61, 7:179, 11:119, 32:13

6:160

4:31

3:145, 157,158, 169-172, 195

48:14

3:176,

178

hadith

Sunan ibn Majah 347

 6. Positie ten aanzien van Israël

Christendom:

God heeft Jacob = Israël uitverkoren.

Er bestaat geen vervloeking van dit volk.

Het heil is uit en voor de Joden.

De gene die Israel vervloekt, zal vervloekt zijn, degene die het zegent zal gezegend zijn.

God brandt van liefde voor Sion; met vurige liefde neemt Hij het op voor Jeruzalem.

Laatste woorden van Jezus: ‘Vader vergeef hun want ze weten niet wat ze doen.’

 

Bijbel

Num. 22-24

Joh.4:22,

Rom.9-11

Gen.12:3

Zach.8:1

 

 

Luk.23:34

Islam:

Joden zijn apen en vervloekt.

Jeruzalem (Al Quds wat ‘het heiligdom’ betekent) staat nergens in de koran. Wel een zinspeling in soera 17:1.

Israel heeft recht op het Beloofde Land!

Laatste woorden van Mohammed voordat hij sterft

“Moge Allah de Joden en Christenen vervloeken…”

Koran , soera

2:65, 5:60, 78, 7:166, 8:55-59, 64, 78, 82

 

5:20, 21

 

Sahih al Bukhari 427

OF

Er is geen God dan Jahweh en Jezus is Zijn zoon.

OF

Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet.

Drs.W.J. PijnackerHordijk (aug. 2018)

 Lees ook de volgende artikelen:

klik hier voor het artikel christendom en islam, is een dialoog mogelijk?

klik hier voor Jezus in de Islam

Categorie: Schriftgezag