Jezus in de Islam

jesus pijl kopie 3Korte inhoud  Moslims beweren wereldwijd dat ze, net als christenen, in Jezus geloven. De meest bekende bronnen van de islam verschillen echter fundamenteel over de betekenis van Zijn persoon in vergelijking met de bijbelse Jezus. Enerzijds zijn moslims het met christenen eens als het gaat om belangrijke details van Jezus’ leven: bijvoorbeeld de aankondiging van Zijn geboorte door een engel, de maagdelijke conceptie en wonderen in Zijn leven.

Anderzijds verwerpen ze belangrijke aspecten van het evangelie zoals Zijn goddelijke aard, Zijn kruisdood en opstanding. Als we een grondig onderzoek gaan doen naar de verschillen en overeenkomsten tussen de christelijke en islamitische opvattingen over Jezus, komen we drie belangrijke bronnen van islamitische opvattingen over Jezus tegen. 

Allereerst zijn veel claims terug te voeren op orthodoxe christelijke bronnen (hetzij rechtstreeks, hetzij via geschreven of mondelinge bronnen). De teksten met uitspraken die hetzelfde zijn, bieden uitstekende mogelijkheden om gesprekken te beginnen. Ten tweede zijn er de islamitische verhalen over Jezus die niet afkomstig zijn uit christelijke bronnen, maar teksten die vaak te vinden zijn in de apocriefe (soms ketterse) geschriften uit de tweede tot de zevende eeuw. Omdat Mohammed putte uit deze onbetrouwbare bronnen en daarom de openbaringen van Mohammed over Jezus in twijfel moeten trekken, zijn deze teksten erg nuttig voor apologeten die de islam willen uitdagen. Ten derde is er een verscheidenheid aan details over Jezus, die lijken te zijn verzonnen om de persoon van Jezus in overeenstemming te brengen met de islamitische theologie. Geschiedkundige bronnen kunnen hier gebruikt worden om de beweringen van Mohammed te controleren. 

Het resultaat van het mengen van deze onverenigbare bronnen ‘produceert’ een soort van ‘hybride’ Jezus die niet past in een theologische achtergrond.  De islamitische Jezus zonder een gedegen christelijke orthodoxe achtergrond wordt door Mohammed in een zeer beperkte profeten rol gedwongen. Jezus is de meest raadselachtige figuur in de islamitische literatuur. Dit komt omdat de Koran de christelijke visie op de betekenis van Jezus wil reduceren tot een boodschapper van Allah, terwijl Jezus ook verbazingwekkend uniek is in de islam, en wel vanwege Zijn titels, maagdelijke conceptie, wonderbaarlijke werken en Zijn toekomstige positie, en wel op een zodanige manier die Hem zelfs van Mohammed doet verschillen (1).Terwijl de uniciteit van Jezus in het christelijke denken volkomen logisch is (er is immers niemand die vergelijkbaar is) roept de leer van Mohammed de vraag op: Waarom is Jezus zo radicaal anders dan ieder ander? 

Zijn naam

De Arabische transliteratie van Yeshua (Jezus’ naam in het Hebreeuws) is Yasu, dit is de naam die door Arabisch sprekende christenen wordt gebruikt. De Koran verwijst echter in het Arabisch naar Jezus als Isa (wordt uitgesproken als ’eesa’). Er heerst grote verwarring onder islamitische commentatoren over de oorsprong van de naam. De meest waarschijnlijke opties zijn: 1. Dat Isa een indirecte transliteratie is van Yeshua in (???) meerdere talen, 2. Dat Mohammed de naam voor literaire doeleinden heeft gewijzigd, 3. Dat Mohammed is misleid door het gebruik van de Arabische vorm van de Hebreeuwse naam ’Esau’ (vermoedelijk door Arabische Joden die in denigrerende zin naar Jezus verwijzen als ’Esau’)

 

Zijn titels

De Koran noemt Jezus een profeet (nabi) en een boodschapper (rasul). Deze titels worden ook voor anderen bekende figuren in de islam gebruikt. Er zijn echter drie titels in de Koran die alleen voor Jezus gebruikt worden (alle drie in 4:171): 

 • De Koran verwijst acht keer naar Jezus als ’Messias’ (al-Masih 3:45; 4:157; 171-2; 5:17,72,75; 9:30). De teksten geven echter geen indicatie van de betekenis van deze titel. Dit terwijl de Bijbel herhaaldelijk de titel ’Messias’ verbindt met ’De Zoon van God’ (zie Mat. 16:16; Marc. 14:61 etc.). De Koran ontkent dit verband (9:30).
 • Geest van Allah. Soera 4:171 ontkent de leer van de drie-eenheid en stelt dat christenen een overdreven kijk op Jezus hebben. Als men christenen duidelijk maakt wat ze moeten geloven over Jezus, dan zegt men dat het vers de betekenis heeft van ’geest van hem’ (d.w.z. een geest van Allah). Helaas verduidelijkt de Koran de titel ’geest van Allah’ niet net zomin als de titel 'Messias’.
 • Woord van Allah. In soera 3:45 wordt Jezus “een woord van hem” genoemd. (Woord van Allah) net als in 4:171. Ook hier verklaart de Koran niet wathet woord van Allah (kalimat) inhoudt. Waarschijnlijk heeft Mohammed de uitdrukking van de christenen overgenomen zonder zelf de oorsprong van deze goddelijke titel in de proloog van het evangelie van Johannes te begrijpen. 

Zijn aankondiging 

In het evangelie van Lucas vertelt de engel Gabriel aan Maria dat ze een zoon zal krijgen die Jezus genoemd wordt. Gabriel zegt tegen haar: “Wees niet bang Maria, God heeft je Zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd” (Lucas 1:30-32) (2).

De Koran bevat vergelijkbare teksten over de aankondiging. Een opmerkelijk verschil is dat, terwijl in Lucas staat dat Gabriel gezegd heeft dat Jezus “de Zoon van de Allerhoogste” zal worden genoemd, er in de Koran staat dat Jezus’ naam is ’Jezus de zoon van Maria’: “O Maria! Allah geeft u een blijde boodschap van een woord van hem: Zijn naam zal Christus Jezus zijn, de zoon van Maria, die in ere wordt gehouden in deze wereld en in het hiernamaals en zich bevindt in het gezelschap van degenen die het dichtst bij Allah zijn” (soera 3:45) (3).

Omdat, voorafgaande aan de aankondiging van de geboorte van Jezus, zowel in de Koran als in het Lucasevangelie het verhaal staat waarin Zacharias stom wordt na zijn ontmoeting met Gabriel, is het hoogstwaarschijnlijk dat het Koranverhaal een aftreksel is van het Lucasevangelie. Het is mondeling doorgegeven aan Mohammed, hetzij uit het Lucasevangelie zelf of uit andere werken die daarop gebaseerd waren. Maar alle passages waarin bij de aankondiging van Jezus geboorte staat:  ’Zoon van God’ (bijv. in Lucas 1:32 en 35) worden  in de Koran gemeden.

Zijn conceptie

De Koran is bij de beschrijving van de wonderbaarlijke conceptie van Jezus meer beeldend dan de Bijbel. Mattheus zegt eenvoudig dat voordat Jozef nog bij Maria woonde, ze zwanger bleek te zijn door de Heilige Geest (Mat.1:18). De Koran daarentegen zegt dat Allah zijn geest in de vagina van Maria blies. De Koran-vertalers waren niet bereid om de letterlijke weergave over Jezus’ conceptie over te nemen. Daarom vertaalde Yusuf Ali het woord farj(vagina, opening, privé-gedeelte) met ’kuisheid’. “En Maria was de dochter van Imran, die haar kuisheid bewaakte; en we ademden onze geest in haar lichaam, en zij getuigde van de waarheid van de woorden van haar Heer en van zijn openbaringen, en was een van de vrome dienaren (soera 66:12). 

De beroemde islamitische geleerde Ibn Kathir doelt op de letterlijke betekenis van dit vers, hoewel hij ’Geest’ interpreteert als verwijzend naar de engel Gabriel: 

 “Allah zond de engel Gabriel naar Maria, en hij verscheen haar in de gedaante van een volkomen man. Allah beval hem toen in een gat in haar kleding te blazen en die adem ging door haar privé gedeelte in haar baarmoeder, dat was de manier waarop Isa verwekt werd”. 

 Zijn geboorte

In de islam is de geboorte van Jezus wonderbaarlijk, niet alleen door Zijn conceptie maar ook vanwege de gebeurtenissen na Zijn geboorte, zoals een bovennatuurlijke voorziening van water en de theologische lessen van het kind Jezus. De Koran meldt:

Dus zij ontving hem en zij trok zich met hem terug naar een afgelegen plek. Door de pijn van de bevalling steunde ze tegen de stam van een palmboom. Ze huilde in haar angst: “Ah! Was ik maar dood! Was ik maar vergeten en niet gezien”. Maar een stem riep haar vanonder uit de palmboom toe: “Treur niet! want uw Heer heeft u een stroompje onder u gegeven, schud de stam van de palm naar u toe en er zullen rijpe dadels op je vallen” (19:22-25).

Voor lezers van de late apocriefe boeken komt dit verhaal van de palmboom bekend voor. Het vroege zevende-eeuwse evangelie van een pseudo-Mattheus verhaalt dat kort na de geboorte van Jezus, toen Maria en Jozef naar Egypte reisden, de hitte drukkend werd en Maria stopte om uit te rusten onder een palmboom. Toen klaagde ze: “Ik wou dat het mogelijk was om een vrucht van deze palm te eten. Jezus antwoordde dat Hij zich meer zorgen maakte over hun lege waterzakken. Jezus sprak toen en beval de palmboom zijn takken te laten zakken zodat Josef en Maria bij de vruchten konden komen. Nadat dit gebeurd was beval Jezus dat uit de aders van de wortels water moest komen. Zo werden Maria en Jozef gered uit de woestijnhitte(5). De Koran noemt nooit Maria’s man, Jozef. Maria verschijnt volgens de Koran aan haar verwanten met een pasgeboren baby maar zonder een echtgenoot.  Gelukkig spreekt Jezus, teneinde de reputatie van Zijn moeder te beschermen:

“Eindelijk bracht ze de baby in haar armen terug naar haar dorp. Ze zeiden: “Oh Maria, er is je iets verbazingwekkends overkomen. O zuster van Aaron! Uw vader was geen slechte man en uw moeder was geen onkuise vrouw”. Maar ze wezen naar de baby. Ze zeiden: “Wat moeten we denken van iemand wiens kind in de wieg ligt?”  Hij (Jezus) zei: “Ik ben inderdaad een dienaar van Allah: hij heeft mij zaken geopenbaard en me een profeet gemaakt en hij heeft me gezegend waar ik ook ben, en me gebeden en liefde op mijn hart gelegd zo lang ik leef. Hij heeft me vriendelijk voor mijn moeder gemaakt, en niet aanmatigend of ellendig. Daarom rust de vrede op mij sinds de dag dat ik geboren ben en de dag dat ik sterf, en de dag dat ik opnieuw tot leven opgewekt ben” (soera 19:27-33). 

 

Ook hier weer zal de lezer die bekend is met de apocriefe literatuur een verband herkennen met het zesde-eeuwse Arabic Infancy Gospel(Arabische Kind-evangelie, ook wel het Syrische kind-evangelie genoemd). Hier zegt Jezus vanuit de wieg tegen Maria: “Ik ben Jezus de Zoon van God, de Logos, die u heeft voortgebracht zoals de engel Gabriel u heeft aangekondigd; en mijn Vader heeft mij gezonden om de wereld te redden” (6). In beide verslagen maakt Jezus zijn missie na de geboorte bekend. Ze verschillen echter opmerkelijk.

 

Zijn wonderen

Naast het spreken en prediken als baby doet de ‘moslim Jezus’ volgens de Koran een aantal wonderen, hoewel er steeds gezegd wordt: “met toestemming van Allah”. Deze wonderen zijn:

 • Het leven geven aan kleivogels (soera 3:49; 5:10). Het verhaal van Jezus die leven geeft aan kleivogels, wordt ook in het Kindevangelie van Thomas in de 2eeeuw teruggevonden, waar Jezus als vijfjarige wordt veroordeeld omdat Hij op de sabbat bezig was met het beeldhouwen van mussen. Door in Zijn handen te klappen en ‘ga’ te roepen vliegen de mussen tot verbazing van de toeschouwers weg.
 • Jezus genas blinden die vanaf hun geboorte blind waren (soera 3:49; 5:110). Bijbelse voorbeelden waar Jezus blinden ziende maakte, zijn: Mat. 9:27-31; 20:30-34; Marc. 8:22-26 en Joh. 9:1-38.
 • Reiniging en genezing van melaatsen (Koran 3:49; 5:110). In de Bijbel vinden we de genezing van melaatsen in Marc. 1:40-45 en Lukas 17:11-19.
 • Opwekking van de doden (soera 3:49; 5:110). In de Bijbel wordt in Mat. 9:18-26, Lukas 7:11-18 en Joh. 11:1-46 gesproken over het opwekken van doden door Jezus.
 • Jezus beschikt over bovennatuurlijke kennis (soera 3:49). In de Bijbel is er veel sprake van bovennatuurlijke kennis van Jezus zoals in Joh. 1:48-49; 4:17-19 etc.). De Koran beperkt die bovennatuurlijke kennis echter zodanig dat Jezus kon vertellen wat mensen aten en wat ze in huis bewaarden.
 • Een tafel uit de hemel bidden (soera 5:112-115). Dit verhaal lijkt een verfraaid verslag van het laatste avondmaal te zijn. De discipelen zouden Jezus gevraagd hebben om een tafel bereid voor het feestmaal vanuit de hemel naar beneden te bidden. Jezus bidt tot Allah, en Allah willigt dit verzoek in.

De Koran bevat dus veel wonderverhalen die voor een deel overeenstemmen met de Bijbel en daarnaast het unieke verhaal van de tafel die uit de hemel gebeden wordt.  Het lijkt dat Mohammed bij de verhalen rond Jezus’ geboorte en Zijn wonderen het verschil niet zag tussen een historisch verslag wat herleid kan worden tot de eerste eeuw en de legendes die zich later ontwikkelden.

Zijn volmaaktheid 

Veel hedendaagse moslims beweren dat alle profeten zondeloos zijn, maar dat kun je echter niet in de Koran terugvinden. Zo heeft Allah volgens de Koran Mohammed herhaaldelijk bevolen om vergeving van zijn zonden te zoeken (zie soera 40:55; 47:19 en 48:2). In de Hadith (de islamitische overleveringen over Mohammed) lezen we over Mohammed: “Bij Allah! Ik zoek Allah’s vergeving en wend me tot hem in berouw, meer dan zeventig keer op een dag” (7). Daarentegen noemt de Koran Jezus zonder zonden (19:19). Hoewel de Koran voor Johannes de Doper eenzelfde woord gebruikt (19:13), verklaart de Hadith dat Jezus de enige was onder alle profeten die niet door Satan ‘aangeraakt’ kon worden. 

“De profeet zei: bij ieder mens die geboren wordt raakt Satan het lichaam aan beide zijden met zijn twee vingers aan, behalve bij Jezus de zoon van Maria. Toen Satan hem niet kon raken, raakte hij in plaats daarvan de placenta aan” (8). De claim van veel moderne moslims dat alle profeten zondeloos zijn, lijkt een poging om het unieke karakter van Jezus te ontkennen.

Zijn boodschap

De Koran houdt vol dat alle ware profeten, inclusief Jezus, hetzelfde geloof deelden. Vandaar het geloof dat volgens hen de boodschap van Mohammed niet significant verschilt met die van Jezus. De ‘moslim’ Jezus noemt zichzelf een dienaar van Allah en een profeet (19:30). Hij zegt dat Allah van hem verlangt dat hij gedurende zijn leven moet bidden en aalmoezen moet geven (19:31). Hij zegt dat hij ‘iets wettig’ ging maken wat volgens de Joodse wet verboden was (3:50) en hij verklaart: “Allah, hij is mijn heer en uw heer, dus aanbidt hem” (43:64). Wat betreft het christelijk geloof in de godheid van Jezus zal Allah hem op de dag van de opstanding het volgende vragen:

En zie! Allah zal zeggen: “O Jezus zoon van Maria! Zei je tegen de mensen: ‘Aanbid mij en mijn moeder als goden in tegenstelling met wat Allah gezegd heeft’?” En hij zal zeggen: Eer aan u! Ik zou nooit iets kunnen zeggen waar ik geen recht op had. Als ik zoiets gezegd zou hebben, dan zou u het geweten hebben. Want u weet alles wat in mijn hart verborgen is, maar ik weet niet wat er in uw hart is. Want u weet alles wat verborgen is “ (soera 5:116).

 

Zijn profetie

In soera 7:157 word beweerd dat Mohammed genoemd wordt in de Thora en het evangelie, en dat joden en christenen daarin verwijzingen naar Hem kunnen vinden. De Koran beweert ook dat Jezus de komst van Mohammed voorspelde: “En denk aan de uitspraak van Jezus, de zoon van Maria die zei: ‘O kinderen van Israël! Ik ben de boodschapper gezonden door Allah die de wet die voor mij kwam bevestigt en vreugdevol nieuws brengt van een boodschapper die na mij komt, wiens naam Ahmad zal zijn” (soera 61:6). De namen ’Ahmad’ en ’Muhammad’ zijn verwant, ze zijn beiden afgeleid van de Arabische stam h-m-d wat ’geprezen’ betekent. Voor moslims is het belangrijk dat Mohammed ’Ahmad’ als een van zijn namen claimde (9).Moslim apologeten hebben geprobeerd de naam ’Ahmad’ te koppelen aan de profetie van Jezus over de komst van de ’Trooster’ (Grieks: paracletos) in Joh.14:16, vaak door te beweren (echter zonder dit uit de context te kunnen bewijzen) dat de Griekse tekst onjuist zou zijn. Moslims zeggen, dat dit woord eigenlijk periklitos zou moeten zijn, hetgeen de geprezene (Ahmed) betekent. En dat zou op Mohammed slaan. Dit is een onhoudbare gedachte, omdat het Grieks dit woord helemaal niet kent, en omdat de Heilige Geest al tien dagen na Jezus' Hemelvaart werd uitgestort, en als Geest in de mens woont. Dit kan dus nooit betrekking hebben op de mens Mohammed, die honderden jaren later leefde.

Omdat Jezus de Trooster identificeert als ‘de Geest van de waarheid’ en Zijn volgelingen duidelijk maakt dat ‘Hij bij je blijft en in je zal zijn’, is het duidelijk dat alle pogingen van moslims om Ahmad te vinden in Joh.14 eerder gebaseerd zijn de wens om Ahmad in de Bijbel te vinden dan op grond van de oorspronkelijke tekst in de Bijbel.

 

Zijn volgelingen

Volgens de Koran aanvaardden enkele Joodse toehoorders van Jezus Zijn boodschap en bekeerden zich tot de islam, terwijl anderen bij hun ongeloof bleven.

 “Toen Jezus geconfronteerd werd met hun ongeloof zei Hij: ‘Wie zullen mijn helpers zijn voor het werk van Allah?’ De discipelen zeiden: ‘Wij zijn Allah’s helpers; wij geloven in Allah en getuigen dat we moslims zijn’” (soera 3:52).

Maar Allah heeft de volgelingen van Jezus niet aan hun lot overgelaten. In plaats daarvan “gaf hij macht over hun vijanden in het geloof en zijn werden degenen die zegevierden” (soera 61:14). Allah deed de belofte aan Jezus zijn volgelingen te beschermen tot de dag van de opstanding: “Zie! Allah zei: ‘O Jezus! Ik zal u tot mij nemen en u zuiveren van de leugens van hen die u lasteren. Ik zal degenen die u volgen verheffen boven degenen die het geloof verwerpen op de dag van de opstanding. Dan zullen jullie allemaal tot mij terugkeren en ik zal jullie oordelen over de zaken waarover jullie ruzie maken’” (soera 3:55).

 

Zijn redding

In het zojuist geciteerde vers zegt Allah tegen Jezus: “Ik zal u opnemen en tot mij verheffen”. Als je deze tekst los van de context leest, zou je kunnen denken dat het verwijst naar de opstanding van Jezus. Echter gelezen in het licht van andere passages in de Koran en andere relevante commentaren, gaan de woorden van Allah over een wonderbaarlijke redding. 

In soera 4:157-158 scheppen bepaalde Joden erover op dat ze Jezus gedood hebben. Maar Allah maakt hen duidelijk dat Hij noch gedood noch gekruisigd is.

“Echter zij schepten op: ’Wij hebben Christus Jezus de zoon van Maria de profeet van Allah gedood’. Maar zij doodden noch kruisigden hem maar ze werden misleid en zijn vol twijfels en zonder enige kennis,  door alleen gissingen te volgen, want ze hebben hem zeker niet gedood. Nee, Allah heeft hem tot zich verheven en Allah is verheven in kracht en wijsheid” (soera 4:157-158).

Deze tekst is verre van duidelijk. Niettemin heeft het ertoe geleid dat de overgrote meerderheid van de moslims de zgn. vervangingstheorie aanhangt, wat inhoudt dat iemand anders dan Jezus gekruisigd zou zijn. De meest voorkomende hedendaagse theorie die dit moet ‘bewijzen’ is dat Allah Judas op een wonderbaarlijke wijze vermomde om zo op Jezus te lijken. Daarna werd Judas gekruisigd in plaats van Jezus, terwijl Jezus veilig naar de hemel werd gebracht. 

In de verhalen van de gnostici en docetisten in de tweede eeuw en later vinden we een verscheidenheid van soortgelijke islamitische substitutie-theorieën. In The Second Treatise of the Great Seth (De tweede verhandeling van de Grote Seth) bijvoorbeeld lacht een wonderbaarlijk getransformeerde Jezus terwijl hij verklaart: “Ik stierf in werkelijkheid niet, maar dat leek zo….. In hun verkeerde denken en blindheid dachten ze dat ik dood was, maar ze hebben een andere man aan het kruis genageld (10).

Zijn wederkomst

Het islamitische idee van Jezus’ redding vereist een tweede komst van Hem. Als in soera 4:157-158 staat dat Jezus levend naar de hemel ging, moet deze tekst kloppend gemaakt worden met andere gedeelten in de Koran waarin staat dat Jezus zou sterven (soera 19:33). Door deze tegenstrijdige beweringen moeten moslims geloven dat Jezus op een bepaald moment in de toekomst naar de aarde terug zal keren en dat Hij daarna zal sterven en weer opstaan. Dat is precies wat we in de Hadith vinden. Mohammed bevestigt een verrassende rol voor Jezus bij Zijn tweede komst:

“Allah’s boodschapper zei: Het uur zal niet komen voordat de zoon van Maria, dat wil zeggen Isa (Jezus) onder u neerdaalt en de mens rechtvaardig zal oordelen als een rechtvaardig heerser volgends de wet van de Koran. Hij zal het kruis breken, de varkens doden en de jizya belasting afschaffen. Er zal geld in overvloed zijn zodat niemand het als een liefdadig geschenk zal aannemen”(11).

De jizya (belasting) zal niet afgeschaft worden vanwege de overvloed aan geld, maar omdat Allah alle religies behalve de Islam zal uitroeien(12).

 Volgens andere overleveringen (die volkomen in strijd zijn met wat de Bijbel leert) zal Jezus de jihad tegen de ongelovigen voeren, de antichrist doden, trouwen, kinderen krijgen, de bedevaart naar Mekka ondernemen, veertig jaar regeren en sterven en begraven worden in de buurt van Mohammed in Medina(14).

 Beoordeling

De ‘islamitische’ Jezus lijkt veel overeenkomsten te hebben met de ‘christelijke’ Jezus (bijv. de aankondiging door een engel, Zijn maagdelijke conceptie, Zijn wonderbaarlijke leven, zijn Messias-schap en nog meer). Men kan wel enige overeenkomsten verwachten omdat Mohammed regelmatig contact met christenen had en ervan beschuldigd werd verhalen van anderen te kopiëren (zie soera 6:25; 8:31; 16:24; 25:4-6; 46:17; 68:15 en 83:13). Het is opvallend dat Mohammed zoveel belangrijke en bovennatuurlijke feiten aan Jezus toeschreef. Christenen zouden gebruik moeten maken van die gegevens in hun discussies met moslims. 

Ook opvallend zijn de verschillen. De Koran ontkent Jezus’ godheid, dood en opstanding, wat juist de drie belangrijkste pijlers zijn in het christelijke evangelie en denken. De apostel Paulus schrijft: “Als je met uw mond belijdt dat Jezus  de Heer is en in uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden” (Rom. 10:9). Christenen zijn gewaarschuwd: “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn” (Mat. 7:15). Mohammeds verbastering van het evangelie kan alleen maar een bevestiging zijn van zijn status als valse profeet!

David Wood (PhD, Fordham University) 

Is lid van de Evangelical Society of Christian Philosophers en de Evangelical Philosophical Society. Hij heeft deelgenomen aan meer dan 40 openbare debatten met moslims. Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Christian Research Journal (Christelijke Onderzoeksjournaal), deel 40, nummer 1 in 2017

Vertaald door Gerard Feller

Lees ook de volgende artikelen:

christendom en islam, dialoog

christendom en islam, beknopte vergelijkingen

 

 

 

NOTEN 

 1. 1.  Editor’s note: CHRISTIAN RESEARCH JOURNAL policy is to capitalize pronouns referring to the biblical God and Jesus, but not to capitalize pronouns referencing essentially unbiblical conceptions of God and “other Jesuses” of false religions. 
 2.  All Bible quotations are from the New American Standard Bible. 
 3.  All Qur’an quotations are taken from the Abdullah Yusuf Ali translation. Due to different ways of transliterating Arabic names, I have standardized some of the spellings in quotations. 
 4.  Tafsir Ibn Kathir, abr., vol. 10 (Riyadh, Saudi Arabia: Darussalam Publishers, 2000), 55–56. Roman text (portions not in italics) indicate Qur’an quotations. 
 5.  The Gospel of Pseudo-Matthew, New Advent, http://www.newadvent.org/fathers/0848.htm. 
 6.  The Arabic Infancy Gospel of the Savior, The Gnostic Society Library, http://gnosis.org/ library/infarab.htm. 
 7.  Sahih al-Bukhari, trans. Muhammad Muhsin Khan (Riyadh: Darussalam Publishers, 1997), 6307. Hadith refers tothe collected accounts regarding Muhammad’s teachings and way of life. Sahih al-Bukhari is among the most trusted collections. 
 8.  Sahih al-Bukhari, 3286. 
 9.  See Sahih al-Bukhari, 3532. 
 10.  The Second Treatise of the Great Seth, The Gnostic Society Library, http://gnosis.org/naghamm/2seth.html. 
 11.  Sahih al-Bukhari, 2476. 
 12.  Sunan Abu Dawud, trans. Nasiruddin al-Khattab (Riyadh: Darussalam Publishers, 2008), 4324. 
 13.  Warfare to expand or defend Islam. 
 14.  Sunan Abu Dawud, 4324. 

 

 

 

 

 

 

Categorie: Schriftgezag