Waarheid & leugen

WAARHEID EN LEUGEN ZIJN TE ONDERSCHEIDEN.

Toen de discipelen aan Jezus vroegen: "Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding der wereld?", waarschuwt Hij hen allereerst voor de verleiding door valse christussen. "Ziet toe dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: "Ik ben het" en "De tijd is nabij". Gaat hen niet achterna." (Lukas 21:8, Matth.24:5) "Evenzo zullen vele valse profeten opstaan en zij zullen velen verleiden." (Matth.24:11) De keten van valse christussen en profeten zal uitmonden en zijn hoogtepunt hebben in de komst van de ene valse christus, de antichrist, en diens 'minister van propaganda', de valse profeet. (Openb.13).

Hoe kan de wederkomende ware Christus van de valse christussen worden onderscheiden? Niet aan grote daden, tekenen en wonderen, want die doen ook de valse christussen (Matth.24:24), maar aan de wijze van Zijn komst. "Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: 'Zie, Hij is in de woestijn', gaat er niet heen. 'Zie, Hij is in de binnenkamer', gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt uit het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn." (Matth.24:25-27) De ware Christus komt in macht en heerlijkheid - voor heel de wereld zichtbaar - in een ogenblik weer. "En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel, en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid". (Matth.24:30)

Daar dus Jezus Christus niet meer in nederigheid op deze aarde verschijnt, maar op de wolken des hemels in heerlijkheid, zijn alle mensen die onder ons leven, geleefd hebben of nog zullen leven en beweren de wedergekomen Christus te zijn, zonder meer als valse christussen te ontmaskeren. Valse christussen zijn er geweest vanaf de tijd van de eerste gemeente tot vandaag toe, maar thans beleven wij dit verschijnsel op wereldwijde schaalvergroting en een groei van hun aanhang als nooit tevoren. Hier volgen de meest bekende:

 • Abd-ru-shin (is Oskar Ernst Bernhardt: 1875 - 1941), een Duitser, beschouwde het werk van Jezus Christus als mislukt en proclameerde zichzelf als de "ware christus", die de mens de reddende graalboodschap brengt.
 • Jiddu Krishnamurti (1895 - 1986), een hindoejongen, werd in 1911 door Annie Besant, de presidente van het Theosofisch Genootschap, als wedergekomen Messias, Lord Maitreya en wereldleraar gepropageerd.
 • Father Divine (George Baker, gestorven 1965), een neger uit Zuid Georgi\'eb, USA, beschouwde zichzelf als de tweede vleeswording van God na Christus. Zijn dood wordt door zijn aanhangers als zoendood voor hun zonden beschouwd.
 • San Myung Mun (geboren 1920), een Koreaan, beweert de zoon Gods en de overwinnaar van satan te zijn. Zijn vierde huwelijkssluiting in maart 1960 heet de bruiloft van het lam, naar Openbaring 19 geweest te zijn.
 • Buddha
 • De christus van het Nieuwe Tijdperk (New Age), die nog anoniem is, zal volgens die leer, de wereld vrede en veiligheid brengen en identiek zijn met de verwachte heilsgestalte van andere religies (b.v. met de Maitreya-Boeddha der boeddhisten, de Imam Mahdi der moslims, de Krishna der Hindoes). Deze beschouwing heeft ver buiten de kringen van het theosofisch genootschap en de New Age beweging, door welke zij oorspronkelijk werd gepropageerd, verbreiding gevonden. Zij draagt in werkelijkheid de kentekenen van de in de bijbel voorzegde antichrist.

Waar de valse christussen nog betrekkelijk eenvoudig te ontmaskeren zijn, is de situatie bij de valse profeten moeilijker. Want terwijl er slechts één wederkomende Christus is, Die zonder meer te herkennen zal zijn, treden vele echte en valse profeten in de geschiedenis naast elkaar op. (vgl. Jer.8:10, 23:9, 26:28) De bijbel roept ons op "de geesten te beproeven of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan." (1.Joh.4:1) Zij doet ons daarbij kentekenen aan de hand, waarvan ik er een paar wil noemen.
De boodschappen der valse profeten:

 • voegen iets aan de bijbel toe of nemen er iets van af. (1Kor.4:6, 2.Joh.9, Openb.22:18)
 • loochenen centrale waarheden van het christelijk geloof
 • zijn een mengsel van waarheid en leugen, om velen te verleiden (Joh.8:44, 2Kor.11:14)
 • bevatten toekomstvoorspellingen welke als goddelijke openbaringen worden voorgedragen en niet door de feiten bewaarheid worden (Jer.28:9)
 • zijn vaak in schoon klinkende bewoordingen vervat (Matth.7:15)
 • bevatten vaak (niet altijd) een vals evangelie van vrede, liefde, harmonie, eenheid en verdraagzaamheid (Jer.6:13).

Met nadruk zij gezegd dat niet alle genoemde criteria op alle valse profeten van toepassing zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld ook vaak oordeels-aanzeggingen bij valse profeten. Maar reeds wanneer er één kenteken aanwezig is, kan men er zeker van zijn dat men met valse profeten te maken heeft. Valse profeten bevinden zich voornamelijk onder de stichters van nieuwe openbaringsbewegingen, die hun "gezichten" en "inzichten" boven of naast de Heilige Schrift stellen, deze anders uitleggen en haar op vele punten weerspreken. Klassieke voorbeelden - heel in het kort genoemd - zijn onder andere de volgende personen en de door hen in het leven geroepen bewegingen:

 • Joseph Smith (1805 - 1844), de grondlegger der mormonen, voegde aan de Bijbel "het Boek Mormon" toe, dat hij, naar hij beweerde, op in opdracht van een engel opgegraven gouden platen gevonden had en met behulp van een 'profetenbril' vertaalde. De leer der mormonen bevat vele magische en spiritistische elementen (b.v. de tempel als bronplaats en het priesterdom als kanaal van 'hemelse' krachten, de plaatsvervangende doop voor de doden, geheime rituelen, enz.)
 • Mary Baker-Eddy (1821 - 1910), stichteres van de 'Christian Science', noemde haar boek "Wetenschap en gezondheid", de sleutel tot de Heilige Schrift. Volgens haar door het hindoeïsme en mesmerisme beïnvloede leer is het ware wezen van de wereld en van de mens volkomenheid. Zonde, ziekte en dood zijn slechts 'vergissingen', als gevolg van gebrekkige kennis van het volkomene. Jezus is slechts een leraar, die ons de weg naar overwinning der vergissingen wijst.
 • Baha u'llah (is Mirza Husayn Ali, 1817 - 1892), de profeet der Baha'i religie, propageerde in zijn geschriften de eenheid der volken en religies. Hij beschouwt zichzelf als de door de sjiitische moslims verwachte imam Mahdi, de gezant van Allah, tot wiens voorlopers hij naast Mozes, Zoroaster (Zarathustra), Boeddha en Mohammed ook Jezus rekende.
 • Charles Taze Russel (1852 - 1916), de stichter der 'ernstige schriftonderzoekers', sinds 1931: Getuigen van Jehova; berekent de oprichting van het Duizendjarig Messiaans Koninkrijk op het jaar 1914. Deze datering ging evenmin op als die van zijn volgelingen, die het jaar 1975 uitrekenden.
 • Rudolf Steiner (1861 - 1925), de grondlegger der antroposofie, las op helderziende wijze in een onzichtbare 'Akasha-kroniek', drong daarmee door tot de hogere werelden, en ontving een vijfde evangelie, met een uiterst occult bestempeld Jezus-beeld.
 • Gabrielle Wittek (geboren 1933), gedurende lange tijd als spiritistisch medium actief, noemt zich thans profetes van het 'thuishaalwerk' en beweert dat Christus door haar spreekt. De nieuwe leringen die zij verkondigt (b.v. bewustzijnsverruiming,vegetarisme en reincarnatie) dragen echter een oosters, niet een christelijk stempel.

Deze mensen hebben alle tezamen een grote aanhang gekregen. Daarnaast treden afzonderlijke personen op (in werkelijkheid spiritistische mediums) die slechts een lezersgemeente om zich heen verzameld hebben, zoals Jacob Lorber en Edgar Cayce.

Daar valse profetie altijd en overal optreden kan, is het in principe zaak alle uitspraken die zich als profetisch aandienen, te toetsen. De basis hiervoor is de in de bijbel gegeven openbaring van God, en wel in haar onvervalste woordelijke betekenis en totale samenhang. Gods Woord waarschuwt ons:

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof." (1.Petrus 5:8-9)

 

Lothar Gassmann overgenomen uit "de Stem" febr.1992.

M. Blankenburgh

Categorie: Bevrijdingspastoraat