Transcendente meditatie deel 2

EEN "HEMEL OP AARDE" DOOR DE TRANSCENDENTE MEDITATIE? DEEL 2.

In het vorige nummer van Promise (april 1991) hebben we de wortels, de organisatie, de betrouwbaarheid van de presentaties en de spiritistische inwijdingsceremonie van Transcendente Meditatie beschreven en geanalyseerd. Bij Transcendente Meditatie neemt de 'mantra' een centrale plaats in. De mantra is de klank waarop voortdurend gemediteerd wordt. We zullen in onderstaand artikel in gaan op de betekenis en de uitwerking van de mantra. Vervolgens wordt meditatie voor kinderen behandeld en de door de organisatie beoogde invloed op de samenleving.

Werking van de mantra.

Aan het eind van het inwijdingslied en de offerandes, knielt de leraar en maakt een uitnodigend gebaar aan de initiant om hetzelfde te doen. Dan begint de instructie met het toefluisteren van de mantra, die de initiant dan eerst een paar keer hardop moet herhalen en vervolgens zo relaxed mogelijk moet denken. In feite concentreert men er zich op, maar de variatie die Maharishi er in gebracht heeft is de mensen te laten denken dat dit een subtiele manier van denken is. TM moet zich tenslotte blijven onderscheiden van de andere yogatechnieken die allen op concentratie gebaseerd zijn. Het eerste effect van het gebruik van de mantra is dat men zich ontspannen voelt.

De instructie wordt meestal op zaterdagmorgen of -middag gehouden. De mensen moeten uitgerust komen en worden in de schemerige kamer zacht en vriendelijk toegesproken om ze op hun gemak te stellen. Eenmaal thuis gaat het niet zo ontspannen meer. Storende gedachten verdringen de mantra, men voelt zich juist onrustig en gespannen. Men begint zelfs heftig te beven of er komen heftige emoties los zoals ongecontroleerd lachen of huilen. Na verloop van tijd kunnen onverwerkte trauma's loskomen, of treden er machteloosheidgevoelens en zelfmoordgedachten op.

Geen begeleiding.

Wanneer de initiant op het centrum komt voor een checking van de mantra wordt hem verteld dat hij stress aan het verwerken is. Mensen komen door dit "stress loslaten" in de problemen terecht. Men ervaart bijvoorbeeld allerlei angsten. Er is geen psychologische of pastorale begeleiding mogelijk vanuit de organisatie. In India kent men het begrip "opvang" niet. Men is daar traditioneel niet op gericht om volgelingen te "begeleiden." Het was voor Maharishi ook een onaangename ontdekking dat zijn spirituele "techniek" zoveel bijwerkingen had. Het oorspronkelijke doel van al deze yogatechnieken inclusief de TM techniek is om de geestelijke denkwereld van de persoon dusdanig te transformeren dat het onderscheid tussen fantasie en fysieke wereld wegvalt. In het hindoeïstische denken is de werkelijkheid immers illusie, terwijl men getraind wordt om door middel van visualisatie illusie of fantasie tot werkelijkheid te roepen.

Dit schept bij mensen enorme verwarring. De Indier ondergaat dit gelaten vanuit zijn traditionele opvattingen. De westerling echter is gewend vragen te stellen en wil een verklaring. Daarvoor zijn dan weer weekendcursussen in het leven geroepen die echter in de praktijk alleen maar nog meer stress veroorzaken bij probleemgevallen. Men vindt uiteindelijk geen steun bij de TM -leraar, men wordt veel op zichzelf teruggeworpen. De redenering is ook al weer simpel: of de TM-er heeft teveel stress, of hij denkt de mantra niet goed. De ascese (disciplinaire oefening) die toch van de TM-er gevraagd wordt, zoals achteraf blijkt, is niet te verwezenlijken tenzij partner en kinderen en studie of werk ondergeschikt gemaakt worden aan de beoefening van de meditatie. Er wordt gemediteerd om uiteindelijk onthecht te raken van de fysieke wereld. Alles is gericht op het ontwikkelen van kosmisch bewustzijn.

Betekenis van de mantra.

De mantra zou een betekenisloze klank zijn, maar het tegendeel is waar. Welke mantra de initiant krijgt toegefluisterd wordt bepaald door zijn leeftijd. R. Kranenborg heeft in zijn boek "Transcendente Meditatie", uitgeverij Kok-Kampen 1977, TM - mantra's gepubliceerd. Jammer genoeg onderscheidt Ds. Kranenborg niet dat de mantra's godennamen zijn. Hij herhaalt eigenlijk min of meer wat de TM-organisatie in haar lezingen doorgeeft, namelijk dat klanken invloed hebben op de mens en dat zachte klanken zoals die van de mantra kalmerend werken. Verder stelt hij dat je geloof moet hechten aan de beweringen op de TM lezingen en de entourage erom heen, om te zorgen dat de mantra zijn effect bereikt.

R. Wennekes, zelf ex TM-leraar, daarentegen wijdt in zijn boek "Tussen wetenschap en mysterie", uitgeverij Kok-Kampen 1987, ongeveer 17 bladzijden aan deze zgn. betekenisloze klanken. Hij schrijft in de paragraaf:"Mantra's: een beetje kennis is gevaarlijk..." "De klank roept de inhoud tot onmiddellijke werkelijkheid op." (blz.56). "Zeer vroege teksten (uit de oude hindoegeschriften MP.) vermelden mantra's waarmee ziekten en boze geesten afgewend en slangebeten genezen worden, vrede gehandhaafd, een goede wedergeboorte gewaarborgd of rijkdom verworven wordt." (blz.57). Hij analyseert vervolgens dat Maharishi een verkeerde of onvolledige voorstelling geeft van wat er gebeurt tijdens het gebruik van de mantra, namelijk dat het mediteren met de mantra niet een neutraal gebeuren is. Het overschrijden van het gedachteproces (het transcenderen) is "mogelijk alleen op grond van het feit dat er inhoudelijk iets moet zijn om te verfijnen of te transcenderen. Wie een betekenisloze klank verfijnt, belandt immers in het betekenisloze, absurde." (blz.58)

Toch goden namen!

We zullen nu nader ingaan op de betekenissen van de TM -mantra's, die in 5 groepen ingedeeld kunnen worden. De gegevens zijn ontleend aan het boek van Wennekes, die de mantra's in de officiÎle tantrische literatuur heeft teruggevonden.

De eerste groep van TM -mantra's die gegeven wordt aan kinderen en jongelui tot 25 jaar heeft als betekenis, de godin Saraswati, godin van de spraak, het leren en de wijsheid. Groep twee omvat twee mantra's voor de leeftijdsgroep van 25 - 35 jaar die betekenen: Lakshmi, de godin van de rijkdom. Groep drie, ook weer twee mantra's voor de leeftijden 36 - 45 jaar betekenen Kali, de meest afschuwelijke godin uit het hindoeïsme. Ze wordt afgebeeld met een naakt lichaam dat zwart is, versierd met een ketting van mensenschedels en ze staat rechtop in een boot op een zee van bloed. Groep vier omvat mantra's die worden toegewezen aan hen die 46 tot 55 jaar zijn en zij betekenen Bhuvaneshvari, de heerseres van de aarde. De vijfde groep vanaf de leeftijd van 56 jaar mediteert op de godheid Krishna, het "vleesgeworden absolute".

 

Na minstens 1 of 2 jaar met de eerste mantra gemediteerd te hebben, kan men een gevorderde techniek kopen. Men ontvangt dan na dezelfde spiritistische inwijding een volgende mantra, nl. het voorvoegsel "de heilige" en het achtervoegsel "buig ik mij neer", alles in het ons onbekende Sanskriet uiteraard. Na twee gevorderde technieken gekocht te hebben mediteert men dus op de klanken zoals bijvoorbeeld: "Voor de heilige Kali buig ik mij neer." Bij de volgende gevorderde techniek (de vierde) moet men deze hele zin projecteren in het hart. Zouden er in het verleden TM leraren zijn die niet op de hoogte waren van de betekenissen van de mantra's, nu anno 1991, na vele nationale en internationale publicaties daarover, kunnen zij niet meer stellen dat het betekenisloze klanken zijn! Toch blijft men deze leugen volhouden.

Kinderinitiatie.

Kinderen van 4 tot 10 jaar worden ingewijd met de klank "ing". Ze mediteren daarmee op de godin Saraswati, die hen wijsheid moet geven. De kinderen moeten van de TM leraar ook geheimhouding beloven ten opzichte van hun ouders. Alles wat de leraar met de kinderen bespreekt gaat buiten de ouders om. Overigens geldt de geheimhoudingsplicht ten aanzien van de ceremonie en de mantra ook tussen bijvoorbeeld man en vrouw.

De kinderen ondergaan dezelfde spiritistische rituelen als volwassenen. De mantra wordt ook hen toegefluisterd. Kinderen onder de tien jaar mogen de mantra ook niet hardop uitspreken, want: "Het is een zaadje wat moet ontkiemen in je hart, en zoals een zaadje niet iedere keer opgerakeld mag worden, zo mag je de mantra nooit hardop zeggen." aldus Maharishi. De leraar wordt geinstrueerd om onder andere het volgende tot de kinderen te zeggen: "En wil je groot worden en grote dingen in het leven doen? Ja? Dan zal je dat worden door het woordje van wijsheid (= de mantra) dat ik je zo dadelijk geef. Je moet het een paar keer per dag herhalen, maar het is heel erg geheim. Daarom moet je het helemaal voor jezelf houden en aan niemand vertellen, ook niet aan je ouders! Dit woord van wijsheid is de sleutel van alle wijsheid in het leven en iedereen houdt de sleutel van zijn schatkist in zijn eigen zak. Ik weet dat je heel verstandig bent en dat je het dus aan niemand vertelt!" Dit alles moet vriendelijk maar met overreding gezegd worden om het kind over te halen tot deze belofte.

Dan geeft de leraar het kind een bloem in de hand en mag het ter linkerzijde van het altaar staan alwaar de leraar uit naam van het kind de offerandes brengt aan de overleden meesters. Kinderen mogen hun ogen niet sluiten tijdens "het denken van het woord", dat kan gevaarlijk zijn omdat ze dan niet meer uit de meditatie kunnen komen. Kleine kinderen mogen niet langer dan 5 minuten de mantra denken. Zij mediteren langzaam wandelend aan de hand van iemand, terwijl de grotere kinderen ergens rustig kunnen kleuren of tekenen of gewoon zitten. Overigens worden alleen die kinderen toegelaten tot de initiatiekamer waarvan minstens één van de ouders mediteert.

Het is mijns inziens geen goed uitgangspunt om kinderen zelfs met toestemming van de ouders, geheimhouding te laten beloven. De open communicatie met de ouders wordt zo reeds in een pril stadium verstoord. Het niet met de ogen dicht mogen mediteren omdat kleine kinderen er anders niet meer uit kunnen komen, doet vermoeden dat Maharishi geen risico's neemt voor wat betreft de hypnotische kracht die van de mantra uitgaat.

De sluipende invloed van TM.

Alhoewel er naar schatting slechts een honderdtal actieve leraren zijn moet men niet de fout maken het gevaar van deze beweging te bagatelliseren. In de loop der jaren heeft de beweging zich vooral gericht op de universiteiten en het bedrijfsleven, waar zich mensen bevonden die op zoek waren naar nieuwe spirituele ervaringen en de TM-techniek uitprobeerden. Naast de vele publicaties en advertenties wordt TM in eerste instantie bekend via mondelinge reclame. Men begint op instigatie van een familielid, collega of bekende. Zo kan het gebeuren dat op een bedrijf meerdere collega's op een afdeling mediteren, weliswaar in hun privé-tijd. Er zijn nogal wat pogingen gedaan om zoals in de Verenigde Staten een heel bedrijf te laten mediteren op kosten van de werkgever. In Nederland is dat alleen gebeurd bij bedrijven waarvan de directeur/eigenaar mediteert.

Met wisselend succes zijn vele plaatselijke acties in Nederland op touw gezet om doelgroepen zoals burgemeesters, politici, medici en managers te bereiken. Deze mensen mediteren vaak onregelmatig en laten hun mantra nauwelijks checken. Zij zijn echter toch occult belast met het ondergaan van de inwijding, zoals ik in mijn vorige artikel uiteen gezet heb. Daarmee zijn zij drager geworden van het New Age gedachtegoed waarin andere normen en waarden gelden dan de christelijke.

Lelystad.

In een van de nieuwste publicaties over het TM dorp in Lelystad worden mediterenden in andere delen van Nederland opgeroepen zich snel te vestigen in Lelystad, aangezien men daar het magische getal van 400 mediterenden wil bereiken. Deze 400 mediterenden moeten wel sidha's zijn, dat zijn mediterenden die de speciale paranormale cursus gevolgd hebben om te kunnen leviteren, vriendelijkheid uit te stralen, uit te treden, door muren heen te lopen, helderziend zijn etcetera.

Tijdens een telefonische conferentie waarbij alle TM centra in Nederland aangesloten waren gaf Maharishi als commentaar dat wanneer de 400 eenmaal bereikt is, dit getal gemakkelijk kan uitgroeien tot zijn uiteindelijk doel: 7000 sidha's die tegelijkertijd de atmosfeer in de wereld in beweging zullen brengen, dit is het zogenaamde Maharishi effect voor de hele wereld. In andere delen van de wereld is het Maharishi nog niet gelukt dit te realiseren. Nederland schijnt echter goede kansen te maken hem uiteindelijk die mogelijkheid te bieden. Christenen moeten hiertegen in gebed gaan.

In 1984 is de allereerste poging gedaan 7000 sidha's naar Nederland te halen. Er is indertijd een oproep gedaan aan vele verschillende kerken hiervoor te bidden en het hele sidha project viel uit elkaar. Als men leest wat de 5 punten voor een "hemel op aarde" inhouden die Maharishi voor ogen heeft, dan is er reden te meer om op de bres te staan voor hen die dreigen meegezogen te worden.

  1. Ken jezelf en wees ervan bewust dat je zelf de schepper van al je ervaringen bent.
  2. Neem perfectie als richtlijn, omdat ook het universum perfect is.
  3. Wees onafhankelijk in jezelf: laat je niet leiden door wat van buitenaf op je afkomt.
  4. Wens en laat los. Vertrouw op het universum om de details in te vullen.
  5. Laat gelukzaligheid de voornaamste drijfveer zijn bij alles wat je doet.
Egocentrisme staat hierbij duidelijk centraal.

De organisatie is druk doende nieuwe impulsen en initiatieven te ontwikkelen om het 400 project, de bouw van de meditatiekoepel en het bedrijfsverzamelgebouw versneld te realiseren. Sinds 21 maart 1991 heeft de TM basisschool een eigen permanent gebouw gekregen. Men is daarnaast bezig toestemming te verkrijgen om de Maharishi vedische universiteit in het studiefinancierings-systeem van de overheid op te laten nemen. Sinds enige tijd wordt vanuit Lelystad "zending" bedreven naar bijvoorbeeld Oost Europa en Azie in de vorm van meditatiecursussen voor burgers en bedrijfsleven.

Politieke aspiraties.

De beweging heeft duidelijk politieke aspiraties. Men komt op bepaalde tijden in grote getale bijeen en wil bij regeringen opvallen. Maharishi doet vele pogingen om de Verenigde Naties te wijzen op zijn "vreedzame middelen" om oorlogshaarden op te lossen. Over de hele wereld zegt de beweging over meer dan 1 miljoen aanhangers te beschikken!

De organisatie wil meer dan alleen een "rustgevende techniek" brengen. Ze wil in elk land als het ware gedragen worden door het politieke en maatschappelijke systeem, bijvoorbeeld in de vorm van erkenning in het onderwijs, het ontvangen van subsidies door de overheid op rijks- en gemeentelijk niveau, of sponsoring door het bedrijfsleven.

Uiteindelijk streeft men naar de wereldregering. Maharishi behoort van huis uit tot de "Ksatrya kaste", dat is de kaste die in rang onder de priesterkaste in India komt. De Ksatrya's zijn de krijgers. Het is bekend dat Maharishi een grote belangstelling heeft voor het leger. Zelf wordt hij dag en nacht omringd door zijn persoonlijke lijfwacht en liegen de veiligheidsmaatregelen rond de "onsterfelijke meester" er niet om!

Klantenbinding en werving.

Via het stimuleren van allerlei cursussen voor persoonlijke transformatie, speciale weekends, berichtgeving via het nieuwe magazine voor beoefenaars van TM en sidhiprogramma's, heeft men nu ook gedacht aan verzekeringen om de achterban in beweging te houden. De organisatie stuurt zelfs ex-mediterenden brieven om zich te verzekeren via een maatschappij die zij benadert hebben. Mediterenden zijn gezonder en daarom kunnen zij een korting van 30% of meer krijgen, aldus hun eigen berichtgeving. De werkelijkheid was echter dat de TM beweging net als ieder ander bedrijf die met het hele personeel bij ÈÈn verzekeraar komt, groepskorting ontvangt.

Opnieuw deed de TM beweging een beroep op haar achterban: "Door gebruik te maken van een of meerdere verzekeringen die speciaal voor u zijn ontwikkeld, helpt u niet alleen TM meer onder de aandacht te brengen. U helpt namelijk vooral uzelf..." (MVU nieuws juni '90). Volgens hun eigen bulletin hebben al 1100 TM verzekerden zich aangemeld voor de speciale "TM verzekering". Zo adverteert men nu met "TM autoverzekering, - risicoverzekering, -lijfrenteverzekering, -hypotheek, met de mededeling dat de kortingen alles te maken heeft met de gunstige effecten van de meditatie. Het zilveren Kruis heeft indertijd echter een persbericht doen uitgaan dat de TM beweging in haar publiciteit feiten verdraait!

Tot slot.

Juist in de verpakking van blazers en colberts komt de TM organisatie in de gedaante van een engel des lichts. De inhoud is echter leugen en duisternis, binding aan demonen en uiteindelijk de eeuwige dood. Maharishi ziet de kruisdood van Christus als een soort kosmische vergissing, dit is genoeg om te weten dat Christenen totaal geen boodschap hebben aan TM. Aan de TM filosofie ligt ten grondslag het geloof in reÔncarnatie, terwijl de bijbel zegt in Hebr.9:27: "En zoals het de mensen beschikt is, ÈÈnmaal te sterven en daarna het oordeel...".

De Christen kent de Vader, de persoonlijke God, de Vader van Jezus die ook onze Vader wil zijn, maar Maharishi gaat uit van een creatieve intelligentie, een kosmische energie, die we zelf moeten aanwenden om goddelijk te worden. De Christen kent ook Jezus Christus, voor hem persoonlijk gestorven om verzoening te brengen tussen mens en God. De TM-er wordt geleerd dat hij zijn eigen slechte daden moet wegmediteren en zo proberen zichzelf te verlossen. Zonder voldoende juiste informatie zullen nog velen misleid worden door de activiteiten van de TM beweging.

Spijkenisse, 27 mei 1991.
Drs. M.C. Petit - van Hoorn.

Categorie: Meditatie en occultisme