Virtualiteit en postmodernisme

VIRTUALITEIT IN DE POSTMODERNE TIJD

Nooit eerder is de westerse mens zozeer omringd geweest door luxe, nooit eerder had hij zoveel mogelijkheden tot zijn beschikking om zijn leven te veraangenamen van de meest verfijnde communicatiemiddelen en een duizelingwekkend aanbod aan trendy artikelen tot pretparken en georganiseerd avontuur. Maar..., heeft dat alles de kwaliteit van het menselijk bestaan werkelijk verrijkt of hangt de moderne wereld als een loden last om de schouders?
De grootste vijand van de kerk, meer dan welke filosofie of godsdienst in deze tijd is het moderne levensgevoel, die de mens in gevangenschap houdt. Ieder voor zich en God voor wie Hem nog nodig heeft. De geest van deze tijd heeft haast, individualisme, zelfbeschikking en zelfverwerkelijking verpletteren saamhorigheid-en gemeenschapsgevoel. In dit artikel zullen we proberen door te dringen in de geest van het postmoderne denken, die gekenmerkt wordt door virtualiteit, onechtheid, fantasie gedrenkt in liberalisme en occultisme.

Virtualiteit en pluralisatie (veelvormigheid)
Er zijn een aantal krachten in het postmodernisme die onze westerse cultuur snel veranderen. Van oudsher is er de kracht en tijdgeest van secularisatie (verwereldlijking), die in iedere tijd in de geschiedenis steeds weer op een andere manier bewerkt dat geloof geen verbinding meer heeft met het dagelijks leven, daarmee samenhangend is er het principe van de privatisering. Het geloof wordt teruggedrongen in de privé-sfeer, geloof is privé. Er wordt een kloof geschapen tussen wat Christenen zeggen en doen. het postmoderne levensgevoel werkt als een sluipend zenuwgas. Het brengt ons langzaam in slaap, we worden geleidelijk aan verdoofd.
Fundamentalisten die een afkeer hebben van de moderne theologie worden langzaam ingekapseld door de moderne levensstijl, materialisme en comsumptiedwang. Christenen die zich alleen bezig houden met de geestelijke wereld zonder cultuur, politieke en maatschappelijke betrokkenheid, merken dat ze buiten de moderne wereld staan en daardoor niet meer gehoord worden. De geestelijke realiteit is niet geïntegreerd in de aardse realiteit (Col.3:1-3)

De tweede belangrijke pijler van het postmodernistische virtuele denken is de kracht van de pluralisatie, de moderne wereld biedt veel steeds meer keuzemogelijkheden. De laatste jaren worden vooral in de natuurwetenschappen steeds meer ontdekkingen gedaan die niet altijd meer verklaard worden vanuit het 'oude' denken van Newton en Descartes. Naarmate de mens de micro-en macrowereld wetenschappelijk verkent, lijkt het of de logica tekortschiet, dit door steeds weer nieuw feitenmateriaal.

Men zegt: Alles wat de moderne mens realiteit noemt, wordt opgelost in veelvoudige vermenigvuldigingen. De toekomst is in die zin onzeker omdat ze niet meer de lineaire (rechtlijnige) voortzetting is van het heden, dit door de snelle ontwikkelingen en kennisvergroting. Hoe meer differentiaties (verschillen) gevonden worden, des te onbetrouwbaarder is de toekomst in alle mogelijke wetenschappen. Dit leidde onder andere tot het ontwikkelen van de chaostheorie en het fractale bewustzijn (John Naisbitt, Gerd Gerken) dit is de theorie dat we schijnbaar onverklaarbare ontwikkelingen in wetenschapsonderzoek vanuit een groter en ander (groter) perspectief moeten bekijken. Verstand en hersenen zijn volgens het postmodernisme belangrijke revolutionaire factoren rondom de eeuwwisseling, maar in de 21ste eeuw gaat er een nieuwe (r)evolutiegolf komen die uitgewerkt zal worden in virtueel denken of virtuele realiteiten.

De "nieuwe fysica" heeft een filosofische en religieuze ondertoon en heeft het traditionele geloof vervangen en daardoor de moderne mens en de wereld van God losgemaakt. (prof. Ouweneel) Via wetenschap, multimedia, cybernetica en telematica maakt onze wereld een grote stap naar virtualiteit. De klassieke mentale technieken van denken voldoen niet meer in de wereld van virtualiteit, men moet mogelijkheden ontwikkelen die voor de neurale schakelingen van onze hersenen niet meer logisch zijn. De toekomstige geestelijke intelligentie is een virtuele cultuur die niet meer de 'starre principes' van de biologische evolutie volgt.

Virtueel denken is ont-leren. De moderne manager neemt belangrijke besluiten niet alleen meer op logische wijze, want dat doet de concurrentie ook, nee hij/zij moet leren 'buiten de realiteit' in een toestand van voor het denken, in trance of sluimertoestand intuïtief tot keuzes te komen. De besluiten zullen hem een 'voorsprong' geven op zijn collega's. Ook in de psychologie zijn er net zoveel realiteiten als er mensen zijn. je kunt je realiteit zelf scheppen. De toekomstige paradigma verandering heet virtueel denken en is onder andere gebaseerd op complexiteit als probleemoplossing.

Virtualiteit contra de waarheid
Het is tegenwoordig bijna achterhaald de vraag naar de absolute waarheid te stellen. Deze is in alle tijden door alle religies en geestelijke stromingen geclaimd. Pilatus riep al uit: Wat is waarheid, toen Jezus hem duidelijk gemaakt had dat Hij gekomen was om voor de waarheid te getuigen.(Joh.18:38) Op grond van logische redenatie is het de mens onmogelijk in de huidige relatieve wereld (aardse realiteit), vanuit zichzelf een absoluut bewijs te krijgen voor de absolute waarheid, daarvoor is geloof nodig. Dit is overigens ook een Bijbelse gedachte. Hebr. 11:1:" Het geloof nu is de zekerheid van de dingen, die men hoopt en het bewijst van de dingen die men niet ziet."
Dit veranderd pas bij de voleinding van het geloof als geloof veranderd in het aanschouwen. De postmoderne mens vraagt echter niet meer naar de absolute waarheid. Na de tweede wereldoorlog ontstond er langzamerhand een ontzuiling en deconfessionaliserings-proces (ontkerkelijking) in het westen. De (Christelijke) levensbeschouwing werd steeds minder een bindmiddel in de plaats daarvan kwamen er de zich sneller ontwikkelende multimedia. De geest van de commerciële omroepen werd het nieuwe gemeenschappelijk bewustzijn dat tot verdere secularisatie leidde. Waar vroeger de kerk het interpretatiekader (ethiek en waarden en normen) van denken verschafte, heeft de individuele postmoderne mens de 'vrijheid' gekregen om zelf keuzes te maken.

De samenleving is een lappendeken van allerlei ideologische en geestelijke alternatieven geworden. Er is geen samenhangend gezaghebbend betekenissysteem voorhanden, geen aanvaardbaar normatief stelsel. De kern van de postmoderne cultuur is zelfs een verwerping van ieder waardesysteem. De menselijke soort is slechts een verzameling van individuen. De Bijbelse wetten en wetsstructuur ten leven, verliest zeer snel terrein. De liberale revolutie in het westen vernietigd in deze zin meer dan het socialisme en communisme ooit bereikten. Het tweede paarse kabinet in ons land voorspelt ook niet veel goeds in dit verband. De postmoderne mens heeft als ultieme doel: zelfgenoegzaamheid, zelfverwerkelijking, zelfverlossing en zelfbeschikking, die mede bereikt moeten worden door de 'nieuwe' trend van virtualiteit, te zijn als God. (Vergelijk de oorsprong hiervan bij de meester van de virtualiteit. Jes. 14:9-19)

Virtueel leven
Sinds de Golfoorlog is de moderne oorlogvoering virtueel via de computers worden raketsystemen en ander wapentuig gestuurd. Sinds kort werd bekend dat het grootste gevaar tijdens de golfoorlog, een aantal bijna geslaagde pogingen waren om in te breken in de computer van het Pentagon. De grootste tegenstanders waren niet Irakeese hackers (computersaboteurs) maar twee zestienjarige scholieren uit Californië! De virtualiteit is een schijnwereld. De nieuwe moraal wordt steeds duidelijker in de media. Het mediacircus draait op volle toeren. Een virtuele glamourwereld, een schijnwereld, waarin alles uitstraalt : Ik voel me geweldig en ik heb alles onder controle, en onderhuids is er een bitter gevecht om de kijkcijfers. De verslavende soaps leren hoe je elkaar kunt gebruiken en bedriegen, hoe relaties als vanzelf kortstondig zijn en gericht op je eigen genot. Dat is waar we steeds meer naar verlangen een instant genot, waar niet veel moeite voor gedaan moet worden. De schijnwereld op de televisie, exploiteert de gevoelens en emoties. Het gaat niet meer om de inhoud ,maar om een emotie. In het zoeken van de ultieme bevrediging moeten steeds de uiterste grenzen van de opgezocht en opgerekt worden.
Travestieten shows, ordinaire ruzies voor publiek, tot harde porno. Bij het georganiseerd avontuur is Bungee jumpen al kinderspel vergeleken bij de moderne versies van het springen (met parachute) van hoge gebouwen, je moet steeds grensoverschrijdend bezig zijn om nog een 'kick' te krijgen , van sadomasochisme tot wurgseks en sex met dieren of engelen. Communicatie geschiedt ook virtueel via de chat-boxen (Babbel-onzin) van internet. Terwijl de wereld steeds kleiner wordt, blijkt in de hulpverlening dat mensen met relatieproblemen, de meest normale verhoudingen, communicatie en verantwoordelijkheden nooit meer geleerd hebben.

De nieuwste virtuele trend is communiceren met kunstmatig leven. Het verschil tussen levend en niet levend moet worden 'uitgegumd.'Vanuit Japan is de rage voor kinderen overgewaaid, dat ze kunstmatig leven via een chip op de onderarm gebonden moeten onderhouden. Daarvoor moeten ze de gehele dag handelingen verrichten om dit 'virtuele' leven in stand te houden. Virtueel te eten geven, virtueel verschonen, virtueel knuffelen etc. Naast het zelf virtueel ontwerpen van landschappen, steden en werelden, wordt volwassenen ook geleerd via de computer kunstmatig leven te scheppen en een relatie aan te gaan met de virtuele vogel finfin. De nieuwste trend is dat het gebruik van een computer sterke gevoelens moet ontwikkelen met de gebruiker.

Dat kan, door het interactief handelen van de gebruiker, het computerprogramma 'onthoudt' dit en naarmate er meer interacties zijn, wordt de emotionele "band' tussen virtualiteit en gebruiker versterkt. Dit zal in de toekomst ook door de steeds beter wordende virtuele applicaties, zoals driedimensionale brillen, stereo helmen, en feedback sensoren en ontwikkelingen in de psychoactieve software, alleen maar verder ontwikkeld worden. Leven in de onwerkelijkheid, virtual reality wordt steeds meer 'realiteit'.(In Promise werden deze ontwikkelingen al voorspeld in het oktober nummer van 1990 !)

In Japan concurreren virtuele sterren met idolen van vlees en bloed. Levende idolen, en hun emoties worden gemodelleerd in computertechnieken, zo bestaat er de virtuele ster Kyo, Kyo houdt van je net als Busena, de virtuele zangeres samengesteld door Japanse computervirtuosen die via de ultra moderne 3-d technieken een heel natuurlijk bewegingspatroon heeft. Prof. Werner Glogauer, pedagoog aan de universiteit van Augsburg, heeft nu al schrijnende voorbeelden beschreven van jongeren die in isolement kwamen, en verslaafd raakte en vluchtten in een virtuele wereld. De normale communicatiepatronen werden niet meer aangeleerd en uiteindelijk leidde dit tot geweld en seksuele ontsporingen in de reële wereld. (CT magazine juni 98)Men weet nauwelijks meer verschil tussen werkelijkheid en fantasie.

Virtualiteit in de psychologie
Virtueel denken verovert de (praktische) psychologie. Er moet een transformatieproces van ons waarnemingsvermogen komen, het moet met een nieuwe dimensie worden uitgebreid. We moeten niet meer in de beperkte mogelijkheden van het nu leven, maar het zwaartepunt van ons bewustzijn moet liggen in de 'ongeboren' toekomst. Via grens-of top ervaringen waarin men de eigen persoonlijkheidsgrenzen overschrijdt, krijgt men toegang tot de ongekende wereld van de wereldziel of het collectief onbewuste.(Jung) Dit terrein van 'ongebreidelde' mogelijkheden kan ontsloten worden door virtuele technieken. Het 'afdalen' in het collectief onbewuste is een zich openen voor de geestelijke gevallen wereld. De meeste technieken gaan als volgt:
Het kritisch bewustzijn verminderen.(auto)hypnose
De wil manipuleren.
De bewuste geest moet worden weggestuurd. (Uittreden)
"Afdalen" (zich geestelijk openen) door virtuele technieken, zoals: hypnotische trance, trance- inductie, metaforen, geleide fantasie, visualisatie, affirmaties. (Zie artikelen die eerder in Promise geplaatst zijn over: N.L.P., Voice Dialogue, Silva Mind control, Psychosynthese, E.M.D.R., Reiki enzovoort)
Voor de virtualiteit is het absolute waarheidsgehalte niet van belang. Als het voor jou maar een realiteit is. Voor Christenen kun je het beste bijbelse metaforen gebruiken, voor Hindoe's of Taoïsten gebruik je andere beelden. Zo kun je als 'innerlijke helper' Christus aanroepen of Bhoedda, natuurlijk zijn dit volgens het virtuele denken geen absolute realiteiten maar hulpmiddelen, die je 'innerlijke goddelijke ik' voor zelfverwerkelijking kan gebruiken. Er is immers geen verschil tussen fantasie en ware kennis. De waarneembare werkelijkheid is zoals de Hindoes al eeuwen beweren een illusie (Maya)
Door dit 'virtueel aanboren' van de 'wereldziel' gaan mensen geloven in een animistisch bezielde wereld en gaan praten tegen bomen en stoelen.(Prinses Irene) Sjamanistische rituelen komen weer in de belangstelling. (In deze maanden is er een tentoonstelling over Sjamanen in het tropenmuseum in Amsterdam) Door pragmagie worden magische rituelen weer ondergebracht in onze cultuur. Door virtuele contacten met goden, geesten of voorouders te zoeken komt de moderne mens door oerritmes en kinetische trance (oerhoudingen) in een toestand waarin we met onze geest materie kunnen beheersen. (Ratelband, vuurlopen)

We kunnen via trance door 'tijdlijn-analyse' buiten ons lichaam tredenen de verkeerde dingen uit ons verleden weghalen, of de geschiedenis weer overdoen (Change personal history) We kunnen zelfs onder trance de negatieve eigenschappen van onze ouders repareren. (Reparenting) of onze toekomst buiten ons lichaam veranderen, eventueel zelfs in een volgend leven. (Change personal future) Als je het maar sterk inbeeld of visualiseert kun je je eigen wereld scheppen, net zoals God die sprak en zo dingen tot aanzijn riep.

Virtualiteit een toegangspoort tot de demonische wereld
Zoals al eerder vermeldt, de 'vader' van de virtualiteit is de boze, Lucifer, de morgenster, de lichtdrager die in plaats van het licht van God te weerspiegelen, het licht heeft afgebogen. In hem kwam het eerst de zonde op,(Eze.28: 15; Jes.14:9-19) Hij probeerde de realiteit van de al genoegzame en almachtige God te veranderen, door zich virtueel tot God te maken. Hij is het die de mens verleidt heeft met deze virtualiteit: zelf God zijn. Hij is het die door de gehele Bijbel God wil imiteren en op Zijn plaats wil staan. Hij is de grote na-aper en hij kent een virtueel imitatie systeem dat bestaat uit:
een eigen offersysteem (1Kor.10:20) eigen dienaren (2Kor.11:5)
een eigen theologie, de lering van boze geesten (1Tim 4:1)
Een eigen intieme gemeenschap (1Kor.10:21)
een eigen evangelie (Gal.1:7)
een eigen troon (Op.13:2),
eigen aanbidders (Op.13:4),
hij inspireert 'virtuele' christussen (Mat.24:11)
een eigen leer (2Petr.2:1)
valse, 'virtuele' profeten (Mat.24:11)
valse, 'virtuele' broeders (Gal.2:4),
valse apostelen (2Kor.11:13)
hij imiteert de genade gaven met duivelse gaven en tekenen.(2Thes.2:9)
Virtualiteit is de overgangswereld waarin de mens verleid wordt in te stappen in de demonische wereld. Deze wordt geregeerd door de heerser van deze eeuw, Satan. Hij imiteert de Gemeente Gods door sektes en new-age netwerken. Het zal er op uitlopen dat de wereld deze super-virtuele christus de anti-christ (in plaats van Christus) zal aanroepen als het (virtuele) wereldklimaat hiervoor rijp is. O onverstandige...wie heeft u betoverd? (Gal.3:1)
2Joh.7: Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.
1Joh.2: 18,21-25 Kinderen, het is de laatste ure, en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, wat gij van de beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van de beginne gehoord hebt, dan zult ook gij in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.

 


Gerard Feller juli 1998


Literatuur:
Mind Management Gerd Gerken..Inst. fur Zukunftsberatung-Worpswede, Duitsland
Babel in opbouw G.Feller Promise 1996
LSD per computer, virtual reality G.Feller Promise okt 1990
Tovenaars van de 20ste eeuw G.Feller Gideon 1995
Natuurwetenschap: religie moderne mens dr W Ouweneel. Bijbel en Wetenschap 175, nov 1994
N.L.P., de beïnvloeding van de menselijke geest, drs. R.H. Matzken..Groen ..1996
Met fantasie naar de nieuwe tijd..drs. R.H. Matzken..Moria Hilversum 1994

Categorie: Virtualiteit en occultisme