Verkeerde innerlijke genezing

INNERLIJKE GENEZING

Inleiding

In de christelijke hulpverlening lijkt de "innerlijke genezing", zoals die vanuit Amerika bekend geworden is door Agnes Sanford, Francis Mac Nutt, Ruth Carter Stapleton, John Wimber en Kelsey, ook in Nederland een steeds grotere plaats in te nemen in het (bevrijdings) pastoraat.

Het zou een aanvulling moeten zijn, op de bijbelse hulpverlening, om de volle bevrijding en overwinning te ervaren van allerlei gebondenheden en voorvallen in het verleden van de mens. Dit moet gebeuren door eenvoudig Jezus Christus te vragen met ons terug te gaan naar de tijd waarin we gewond geraakt zijn en ons nu te bevrijden van de gevolgen, die deze wond nu nog in ons leven zou veroorzaken.

In dit artikel wil ik de verwantschap met allerlei pseudo-christelijke bewustzijns-technieken aantonen en enkele gevaren aanstippen van de verbeeldings- en visualisatie-technieken die gebruikt worden.

Agnes Sanford

In haar eerste boek: "Het helende licht" komen reeds haar panthestisch ideeen naar voren, als ze beschrijft hoe we instaat zijn "de kracht van God te projecteren", in het innerlijk van de mens. In haar belangrijke werk "Inner healing", getuigt ze van een onwankelbaar vertrouwen in de psychologie van Jung, doordat ze gelooft dat Christus door zijn menswording "het collectieve onbewuste van het menselijk ras binnenging, zich zetelde in de diepste gedachten van ieder mens en daar bleef om te helpen en genezen".

Ze steunt daarbij ook op de gedachte van Freud, dat het verleden een onuitwisbaar stempel zou drukken op heden en toekomst, en de mens geen wilsvrijheid meer kent, maar een speelbal wordt van de machten uit het onbewuste. Daaruit zou volgen dat hij niet persoonlijk verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn daden. Vaak worden mensen zo ten onrechte verleidt, via gebed, meditatie en herinnering: de schuld van wat er in het verleden verkeerd ging, te geven aan anderen (bv ouders, familie, vrienden ,zelfs God), om ze daarna te vergeven.

Ze leert, dat als we "de vergevende liefde van Christus uitstralen, we de van nature aanwezige goedheid tevoorschijn kunnen roepen, van al degenen met wie we in aanraking komen". Zoals ze zelf vertelt, is ze door visualisatie in staat, een nietsvermoedend persoon "onder vuur" te nemen, met de kracht van haar gedachten en dan zijn zonden te vergeven en hem te ontdoen van zijn knellende banden, zonder zelfs maar een woord te spreken!

Ook worden de psychosexuele ontwikkelingsfases van Freud, die bepalend zouden zijn voor de karaktereigenschappen van een volwassene later, met een christelijk sausje overgoten en moeten de "herinneringen" uit het verleden d.m.v. geleide meditatietechnieken (lees: hypnotische technieken) naar "boven" gehaald worden. Zo worden de werkingen van de Heilige Geest (per definitie bovennatuurlijk, en niet gebonden aan natuurwetten) verpsychologiseerd en lijken subjectieve gevoelens en ervaringen, objectieve werkelijkheden.

Ruth Carter Stapleton

Sanford kent veel volgelingen, waaronder Ruth Carter, die de "inner healing" verder ontwikkelde met behulp van psycho-drama. In haar boek: "The gift of inner healing", worden ook anderen in de vorm van rollenspel erbij betrokken. Een sterk staaltje is te lezen op blz 74 waar een vrouw zich een gebeurtenis op 4 jarige leeftijd moet gaan inleven. Toen had ze een angstwekkende confrontatie met een inbreker. Tijdens de therapie blijkt dat deze vanonder het bed wordt gehaald, en op "Jezus'" verzoek eregast wordt. Voor deze hooggeÎerde gast (inbreker) moet de tafel gedekt worden met de mooiste spullen.

Net als Sanford heeft Carter het steeds over liefde, maar verbindt ze deze liefde nauwelijks aan de heiligheid en gerechtigheid van God. Jezus had de zondaar / hoer / tollenaar onvoorwaardelijk lief, maar haatte de zonde. In de eerste plaats is dan de verzoening met God en de medemens noodzakelijk. Jezus zei meer dan alleen: "Dan veroordeel Ik u ook niet", nl "Ga heen en zondig vanaf nu niet meer" (Joh.8:11).Hoewel het vaker ontraden wordt te oordelen, dan dat het wordt aangemoedigd, is het oordelen door een mens geen zonde, zoals door Sanford en Carter beweerd wordt. (Vgl: Joh.7:24, 1 Cor.5:12, 10:15, 14:29).

Jezus mag dan de overspelige vrouw niet met zonden confronteren (dat zou kwetsend zijn!), Hij biedt echter wel vergeving van zonden aan in het openbaar aan een verlamde man. (Luk.5:20) Ongelovigen zouden volgens Sanford en Carter ook goed geholpen kunnen worden. Dat de mens nog niet volmaakt is, merkte Paulus al op in Fil.3:12,13 (let op vers 14), maar IN CHRISTUS zijn we echter wel volmaakt!

Technieken

De techniek van de innerlijke genezing bestaat eigenlijk uit de psycho-analyse, die, bedekt met een christelijk vernisje, gebruikt maakt van de kracht van het suggestief denken om "problemen op te lossen", die vaak zelf eerst in het leven zijn geroepen.Het komt neer op een teruggaan in het verleden. Samen met de Heer moeten alle pijnlijke herinneringen doorlopen worden en aan Hem gegeven om ze te genezen. Bijbels argument: "Eer Abraham was, ben Ik" (Joh 8: 58). De oude herinnering moet OPNIEUW DOORLEEFD worden. Doe je ogen nu eens dicht, en ga in gedachten terug naar....Kijk hoe Jezus binnenkomt. Laat Hem.....Naast het suggereren van de aanwezigheid van Jezus moet de hulpverlener steeds het verbeeldingsvermogen van de confident leiden.

Stel je voor....Beeld je eens sterk in.. Deze technieken zijn duidelijke voorbeelden van subtiele, misleidende, en suggestieve hypnotische technieken. Woorden als verbeeldingskracht en verbeeldingstherapie komen ook steeds terug. Confidenten zeggen na een verbeeldingssessie een "echte ontmoeting" gehad te hebben met iemand uit het verleden, of zich echt verzoend te hebben.

Is dat nu echt of alleen maar suggestie? Volgens W.J. Pijnacker Hordijk, die inner healing onderzocht heeft, is het om schizofreen van te worden. In groepssessies wordt zelfs met rollenspellen gespeeld. "Zeg tegen haar wat je denkt, dat Hij zou zeggen." Het is absurd en godslasterlijk om Jezus te laten opkomen en Hem te manipuleren en commanderen, vooral als het ook nog een ongelovige betreft.

Bij Jezus zou de tijd geen rol spelen. Als Schepper van de tijd staat Hij daar zelf boven. God is eeuwig. Maar dat wil niet zeggen dat je een ervaring kunt veranderen! Zo is er het werkelijk schokkende voorbeeld van Ruth Carter, waar ze beschrijft dat Jezus ligt geknield voor een niet-wedergeborene homofiel. De homofiel moet, nadat ze beiden zijn gaan staan, tegen Hem aanleunen, en vervolgens voelen dat zijn lichaam in het Zijne wegsmelt. (Aan welke liefde zal die homofiel denken?) "Dit is de eenheid waar Hij zo naar verlangd heeft" en "Ik wil dat je vlees van mijn vlees bent, en been van mijn gebeente!!", zijn teksten die hiervoor misbruikt worden.

Over het zondige van homofilie, zelfbevrediging, inbraak rept de schrijfster geen woord. Het is LIEFDE ZONDER HEILIGHEID. Ze laat niet alleen Jezus maar ook Maria "opdraven" als vervangster van een gestorven moeder bij een katholieke vrouw!

Alchemie van de geest

In onze tijd is er een geweldige opkomst in de psychotherapie en medische wetenschap om gebruik te maken van verbeeldingskracht. Dit om een nieuwe en betere "concrete werkelijkheid" te bouwen. Sjamanistische inbeeldings-technieken, zoals visualisatie (Zie art Promise 5e jrg nr 3), verbeeldingskracht en (goddelijke) psychische kracht van woorden die kunnen scheppen, transactionele analyse, zijn niets anders dan oeroude rituelen van voodoo-priesters, die door hun mantra's bezweringen en genezingen willen bewerkstelligen. Populaire en krachtig werkende methodes zoals de Silva Mind Control, EST (Erhard Seminar Training) en Mind Dynamics steunen ook krachtig op inbeeldingstechnieken.

In het tijdschrift voor transpersonele psychologie verklaart de moderne New Age goeroe, de Dalai Lama dat: "Het gebruik maken van de menselijke verbeelding, om een beeld voort te brengen voor het "geestes-oog", een onlosmakelijk onderdeel is van de tantra-yoga! Ook Agnes Sanford, die de verbeeldingskracht uit een pseudo-godsdienst geleerd heeft, zegt dat om de verbeelding effectief aan te wenden, bij het genezen van zieken: "Training van de geest nodig is om creatieve gaven te ontwikkelen, want deze vormen het deel van de verbeelding, dat het meest op God lijkt".

Steeds weer wordt de oude mens "psychisch opgekrikt", i.p.v. bijbels als dood beschouwd. (Rom.6:6) Volgens Dave Hunt, zouden ook sommige leden van de Vineyard Christian Fellowship, aangevoerd door John Wimber, (die overigens een dezer dagen in een congres in Nederland te horen is) diep verwikkeld zijn geraakt in technieken van inbeelding en innerlijke genezing.

Het Christian Research Institute, heeft gemeld dat binnen deze groeperingen geestelijke ervaringen vaak gezien worden als "zichzelf rechtvaardigend". Men denkt dat alle geestelijk vertoon in hun midden van God is. Ook Wimber beveelt auteurs als Sanford, Kelsey, Mc Nutt aan in een groeiend vertrouwen in pseudo christelijke bewustzijns-technieken.

Evaluatie

W.J. Pijnacker Hordijk noemt o.a. in de bespreking van het boek van Ruth Carter de innerlijke genezing, een therapie die doet denken aan Freud, die ook het onderbewuste, bewust wilde maken, b.v. door hypnose. Evenals Freud beweren de "innerlijke genezers" dat het trauma opnieuw beleefd of doorleefd moet worden (Katharsis). De methode is regressief. Paulus ontkent, noch herbeleefde zijn verleden: "Vergetende, hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt..." (Fil.3:5-14) Natuurlijk zegt ook Pijnacker Hordijk, is het goed, en noodzakelijk om terug te gaan naar het verleden, om te onderzoeken waar de schoen wringt. Maar er bestaat geen "christelijke tijdmachine", waardoor men de gevallen steekjes uit het verleden alsnog kan opnemen.

Hoewel de oorzaken van de problemen meestal in het verleden liggen, kan het toch ook in het heden gezocht en gevonden worden. Natuurlijk is het legitiem genezing van geestelijke wonden als doel na te streven. Het is echter absurd om nieuwe ervaringen in het verleden in te bouwen! Dat is GESCHIEDVERVALSING!! Bedrog! (Waarvan de duivel de vader is Joh.8:44) Een ervaring TOEN is niet te veranderen, wel de houding en het gedrag NU. Het is een bijbels principe om af te leggen en aan te doen, maar dat altijd in het heden en nimmer in het verleden. We moeten leren te leven met het vaak ook negatieve verleden, zoals bv Saulus die Paulus werd.

Paulus schaamt zich niet zichzelf een vervolger van de Gemeente te noemen (Gal.1:13,23; Fil.3:6) In 1 Tim.1:13 noemt hij zichzelf een godslasteraar, vervolger en geweldenaar. Maar hij dankt Christus Jezus, Die Zich over hem ontfermde. De historische feiten liggen er nu eenmaal. We hoeven niet altijd de vuile was buiten te hangen, maar soms de "gereinigde was" om in beeldspraak te blijven. Natuurlijk kan de Heilige Geest in gebed gevraag worden ons ook duidelijkheid in het verleden te geven, maar alles zal bijbels getoetst moeten worden!

De therapie is nogal ik-gericht. Het gaat echter niet in de eerste plaats om geborgenheid, liefde te ervaren en voelen, zoals de innerlijke genezing voorstaat, maar in de eerste plaats om met Hem verzoend te raken en dan HEM te behagen. Helaas wordt de liefde benadrukt en losgemaakt van zijn bijbelse kontekst nl: Liefde in gerechtigheid en heiligheid van God. Aan de oprechtheid van de bovengenoemde auteurs willen we niet twijfelen, maar wel aan de schriftuurlijke basis van "Innerlijke Genezing".

1 Thess.5:19-24 "Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieÎn niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te blijven. Die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen."

GERARD FELLER
1991

gebruikte lit.:

Innerlijke genezing - W.J. Pijnacker Hordijk (1985)
The healing gifts of the Spirit - A. Sanford (New York 1966)
The gift of inner healing - R. Carter Stapleton (Gideon)
Genezing - Francis McNutt (Nova Press)
Christendom in verleiding - Dave Hunt (Moria 1987)
Een weg tot innerlijke genezing - J Buckingham (Gideon 1980)
Genezing en bevrijding deel 3 - dr J Kraan (Kok Kampen 1986)
Genezing van beschadigde emoties - David Seamands (Gideon)
Een pijnlijk onderzoek, over innerlijke genezing - H.v.Garderen, (Soteria dec. 85).

Categorie: Virtualiteit en occultisme