Sensitivity training

 


Sensitivity Training (ST)


Sensitivity training is een methode van :
a. observatie en studie van de binnen één groep werkzame krachten of groepsprocessen (= intragroepsdynamica);

b. observatie en studie van de tussen twee verschillende groepen werkzame krachten (= inter-groepsdynamica),


c. gebruikmaking van de verworven inzichten om een bepaald doel te bereiken (= beihvloedings- en veranderingsmethode).

Het grote gevaar in veel groepsdynamica is de activiteit van de oude, zondige, egoïstische natuur die geëxploiteerd wordt binnen een groep, iets waarmee men beter niet kan expirimenteren. . "ST. als psychotechniek is een greep naar de macht, die tot gebondenheid leidt" (Ds. Findeïsen),het is het willen-zijn-en-doen-als-God Men ziet zichzelf als  bevrijder ("heiland") van de door de oude normen "gefrustreerde mens" en tot schepper van de "nieuwe mens", naar nieuwe normen, maken.

Jakob Levy Moreno, de vader van het psychodrama (d.i. het "spelenderwijze" afreageren van gevoelens) en van de sociometrie als methode (d.i. het meten van menselijke verhoudingen in aantrekking en afwijzing):zegt "Ik leer de mensen godje te spelen". Indien in een groep ook bewuste kinderen van God aanwezig zijn, is tevens de Heilige Geest aanwezig, die zich natuurlijk nooit laat meten noch laat manipuleren. Evenals bij een spiritistische seance mislukt ook de ST., indien er een bewust christen bij is, of hij moet verdwijnen.

ST. als collectieve psychotraining is geleide zelfverlossing van en zelfoverwinning op eigenschappen van de oude natuur en "frustraties" enz., zoals liefdeloosheid, geremdheid, haat, agressiviteit, jalouzie, angst, schuldgevoelens, enz. en wel via de groep. Moreno: "Ik heb getracht het zaad van een creatieve revolutie te zaaien. Er is maar één weg om het ‘Godssyndroom’ (complex) uit te bannen: het rollenspel in de groep." Daarover zegt de Franse psycholoog Prof. Roger Macchilie: "In het rollenspel wordt enerzijds een persoonlijkheidsverandering bereikt in de zin van een groter aanpassingsvermogen, door het ontbinden van het persoonlijk, diepverankerde gedragspatroon, en anderzijds door een vervangende, nieuwe spontaniteit, d.w.z. de vaardigheid om in bepaalde situaties aangepaste rollen te verzinnen en te spelen."

Zoals Freud in de (christelijke) cultuur een "ondragelijke druk op de enkeling" zag, ziet Moreno in de (christelijke, absolute) normen, die van buitenaf worden opgelegd, een dwang, die "onnatuurlijk en onzedelijk is en waarvan je je moet ontdoen".Er zijn verschillende vormen van ST., onder verschillende benamingen, geleid door trainers van verschillende opleidingsinstituten, terwijl ook de samenstelling van de groepen verschillend is. Dat alles kan verwarrend werken. Er staat daarachter echter één en dezelfde geest: die van de wetteloze, de zoon des verderfs (2 Thess. 2 : 4)„ terwijl er ook één basismethode en één basisdoel is: onbijbelse, anti-christelijke verandering.

Doel van ST

Van meet af aan was het doel van ST.:
diepingrijpende, geprogrammeerde verandering van persoonlijkheid en psyche (verandering van denken, inzichten, mentaliteit, gedrag, handelen) in groepsdynamische processen d.m.v. a. heropvoeding van de gevoelens;
b. herstructurering (relativering) van de levenswaarden, en
c. heroriëntering (verkrachting) van het (aan de Bijbel georiënteerde) geweten

Vooral de modernistische theologie wordt daarbij als bondgenoot gezien en gebruikt, als "bevrijder" van "verouderde denkmodellen" tot nieuwe denkwijzen en inzichten. Door de "ontmythologiseringsmethode" worden immers de autoriteit en geloofwaardigheid van Gods Woord, worden Gods absolute normen ondermijnd. Velen verdoezelen of verdraaien hun doelstellingen om niet bij voorbaat de deur naar vooral kerk en christenen dicht te doen. Men past vaak de regels van de ST. toe, maar dan onder andere benaming. Vele (immers zelf gemanipuleerde) trainers zijn er zich niet van bewust dat zij marionetten zijn van antichristelijke ideeën en doelstellingen, "goeroes" van een nieuwe heilsideologie. Anderen spreken openhartig over hun bedoeling. Moreno: "Ik heb altijd het idee gehad, dat deze wereld, zo vol noodlot, een wereldtherapie nodig heeft en dat ik persoonlijk daar iets aan moest doen om zo'n therapie te verschaffen en te verbreiden.... Ik werd door krachten gedreven, die boven mijn persoon uitgingen...."

Kurt Lewin, met Moreno en Carl Rogers één der vaders van de ST.: "Een nieuw waardesysteem moet worden aangenomen om de mens te kunnen heropvoeden." ST. is nooit te scheiden van zijn mensbeeld, van de "therapeutische wereldbeschouwing" (Moreno) en zijn uiteindelijk doel: het scheppen van een nieuwe mens, in het kader van een nieuwe heilsideologie: één mensdom, de in denken, willen en handelen, etisch en religieus volledig gelijkgeschakelde uniforme mens, de zich gewillig onder een werelddiktatuur en wereldreligie buigende massamens met het "wijbewustzijn", de (antichristelijk) genormeerde en geprogrammeerde "nieuwe" mens; één wereld, de nieuwe maatschappij onder heerschappij van één werelddictator, die alle sociale ellende en onrecht, alle oorlogen en ziekte voor altijd zal uitbannen, een wereld vol "vrijheid, gelijkheid en broederschap"; één kerk (religie), waarin allen en alles plaats hebben, ledere vorm van ST. is een kleine, maar beslissende stap op de weg naar dit grote doel. En de weg is: "geprogrammeerde, intensieve groepservaring" (C. Rogers) in een kunstmatige of laboratoriumsituatie (los van je ouders, gezin, werk, omgeving), waarin men meent alle confrontatieschuwheid en "frustratie" te kunnen uitschakelen of uitbannen; keiharde confrontatie met jezelf en met de (meestal willekeurige) groep en wel zuiver op het gevoelsniveau, met uitschakeling van geweten en van zakelijke, theoretische en vooral bijbelse aspecten (bijv. de schuldvraag tegenover God), onder het motto: absoluut vrij zijn en vrij laten, ieder zijn eigen vrijheid, met uitzondering van een positief christelijk getuigenis. Er is, maar dat is alleen maar schijn, geen programma, geen thema, geen leider.


Deze methode is een stoomcursus in afgoderij van het eigen ik, in rebellie tegen en overtreding van Gods Woord en Gods normen, in het verstandelijk en praktisch aannemen van antichristelijke normen en van dito mentaliteit en in "verlossing" van jezelf en van anderen. Kortom, het is een niet-christelijke en antichristelijke methode van verande¬ring van waarden en normen, van persoonlijkheid en samenleving; van zelfbewustwording, van sociale, vaak ook politieke bewustwording en "bevrijding". De antichristelijke variant van Joh. 14:6 luidt: de groep resp. het groepsproces is de weg; de nieuwe norm (van trainer en groep) is de waarheid; zelfwaarneming, zelf uitleving, zelfrealisatie, zelfverlossing is het leven. Programmatisch en systematisch wordt er een antichristelijk net over kerk en samenleving gespannen. Zelfstandig denkende mensen en met name bewuste christenen als de grote sta-in-de-weg zijn het speciale doelwit.

Vragen
Vandaar ook ernstige vragen, bij iedere vorm van ST.: I.Wie benoemt welke trainer? Naar welke criteria? 2. Wie is de trainer? Zijn ethiek, politieke en religieuze levensbeschouwing zijn van uiterst belang i.v.m. zijn indoctrinatie van (nieuwe) moraal, van een bepaalde politieke richting en die van humanistische, antroposofische, moder¬nistische, "charismatische," oecumenische of andere onbijbelse aard. 3. Wat is zijn doel en wat zijn methode? 4. Wat zijn zijn normen, zijn criteria bij zowel de leiding van de groep als bij de beoordeling van de "resultaten"? 5. Wat doen de trainers, de groepsleiders met alle gegevens over de deelnemers (hun woorden, daden, reacties)? Bestaat ei een wettelijk ambtsgeheim voor trainers? Is een anonieme verwerking van de gegevens gegarandeerd? 6. Wat doen de groepsgenoten met alles wat zij van de anderen zagen en hoorden? Bestaat er een wettelijk ambtsgeheim voor vooral de onvrijwillige groep? 7. Aan wie is de trainer verantwoording schuldig? Wie is verantwoordelijk voor de slachtoffers en voor de negatieve gevolgen voor huwelijk, gezin, werk, samenleving, gemeente? In welke handen ligt de nazorg en deskundige begeleiding?
ST. is een huiveringwekkende methode van analyse, registratie, classificatie, indoctrinatie en manipulatie van de enkeling onder de druk van de groep!


Een christen, die op Gods Woord georiënteerd is en in het pastoraat staat, weet dat ST. altijd en op ieder een negatieve uitwerking heeft. Een niet-neutrale methode vaneen niet-neutrale trainer met een niet-neutraal doel, uit een niet-neutrale geest kan geen neutrale of zelfs positieve invloed uitoefenen. Van een slechte boom kan men geen neutrale of goede vrucht verwachten! Het is een listige verzoeking van de duisternis, wanneer beweerd wordt dat niemand erover oordelen kan, die er niet aan heeft deelgenomen. Wij moeten niet eerst aan spiritisme, yoga, transcendente meditatie, ST. of wat ook deelnemen om erover te kunnen oordelen. Een christen mág niet aan ST. deelnemen, omdat het zonde is tegenover de Drieënige God, Gods Woord, je naaste en jezelf. Een christen moet naar Gods Woord, de geest en de vrucht toetsen. Literatuur, getuigenissen en "vrucht" van de ST. zijn méér dan voldoende om ST. te kunnen en te moeten afwijzen, met name iedere "christelijke" ST. (o.a. CPT = clinical pastoral training, cursussen voor het "pastoraat" op grondslag van de ST.).
Wie aan de een of andere vorm van ST. deelnam, bidde de Jezus Christus ernstig en bewust om grondige reiniging naar geest, ziel en lichaam, om bevrijding van alle door de ST. ondergane invloeden, met name van de antichristelijke geest daarachter en om vergeving van alle zonde tegenover God, Gods Woord, de naaste en jezelf. Dat is Gods uitdrukkelijke wil: onze persoonlijke bekering tot Zijn Zoon (Ezech. 33 : 11; Hand. 3 : 19; 26 :18) en onze heiliging (1 Thess. 4 : 3; 5 : 23).

Els Nannen
Van Occultisme tot bevrijding
Werkgroep Schepping Hengelo

 

Categorie: Body mind methodes en occultisme