Deepak Chopra deel 2

 

Deepak Chopra deel 2 lees ook deel 1: http://www.stichting-promise.nl/artikelen/body-mind-methodes-en-occultisme/deepak-chopra-deel-1.htm 

Over ayur veda, hekserij en kwatumfysica

 

We zullen een kort overzicht geven van de uitwerking van al de vooronderstellingen in ons vorige artikel. (Promise, april 2007). Volgens Chopra moeten we onze perceptie van de realiteit veranderen om ons te realiseren dat alle materie, energie is. We moeten ons vasthouden aan het feit dat we energie zijn. Deze energie is afgeleid vanuit de kracht van ons hart. Ons hart is verbonden met de bronnen van het leven. Als we de kracht van de ‘bron’ van onze hartenergie verenigen met de kracht van de ‘bron’ en het leiden naar de uitwendige wereld, dan maakt het de manifestatie van onze wil en verlangens volkomen. Simpel gezegd is dit de formule van magie.

 

Een heks zal bevestigen dat magie betekent, dat door manipulatie van energie, een andere gewenste materiële wereld gecreëerd wordt.

“Door onze betrokkenheid in de natuur, stellen we vast wat natuur is; we nemen de fysieke dingen en veranderen het in energie, we noemen het energie en veranderen het in materiële dingen. Met andere woorden we doen aan magie”. (8)

Volgens ‘Basic Magic’ is alles wat we zien en aanraken materie die magische energie bevat. De kunst is om alles te leren hoe deze energie te manipuleren.

“Magie is de wetenschap van het gebruik maken van je onderbewuste brein, om alles wat je in het leven wilt, te verwerven. Je hebt een onbewust brein wat je dienaar is. Het zal alles doen wat je wilt om je wensen tot fysieke werkelijkheden om te toveren. Het enige wat je moet doen is instructies geven. Magie heeft alles te maken met het geven van die instructies”. (4)

 

‘True Magic’ beweert ook dat magie zich bezig houdt met het gebruik van natuurlijke krachten en energieën om het gewenste effect te bereiken. (6)

Terwijl hij verbinding met de oude wijsheid van de Ayur Veda zoekt, stelt Deepak Chopra zich op één lijn met het magische axioma van het gebruik van krachten en energieën om het gewenste effect te bereiken. Hij citeert ‘Dharma’ die volgens de Indiase traditie de krachten van het universum bijeen houdt.

 

“Het menselijke bewustzijn is in staat om met Dharma in contact te komen. Dharma is niet een rijtje van religieuze stellingen maar een actuele kracht, die ontdekt en gebruikt kan worden. Zoals eerder gezegd: Prana is het synoniem voor levenskracht”. Deepak Chopra beveelt het gebruik van deze krachten aan. “De mogelijkheid om contact te maken met prana en het te gebruiken zit in ons allemaal”. (3)

Deepak Chopra gaat volkomen akkoord met de logica en het doel van de magie: Het kenmerk van magisch denken is het vaste geloof van de mens dat hij de realiteit met zijn bewustzijn kan beïnvloeden. (5) Hij denkt precies hetzelfde als de heksen door vast te houden aan de stelling dat de realiteit ieders persoonlijke creatie is. Als ik mijn gedachten kan veranderen en de wereld gemaakt is van hetzelfde als mijn gedachten, dan kan ik de wereld veranderen. De claim van Rishi is dat er diep in ons binnenste de capaciteit aanwezig is om iedere natuurkracht te besturen, om ieder atoom in het universum te beïnvloeden. Als we ons fixeren op onze diepste wensen dan moeten ze werkelijkheid worden. (5) In ‘Kwantum Healing’ herhaalt Chopra de belangrijkste gedachte: “We hebben allemaal de mogelijkheid om de realiteit te maken”. Chopra is gericht op een medisch perspectief, gericht op fysieke genezing, maar dat is echter ook van groot belang voor heksen. Deepak Chopra beweert dat we de enige schepsels op aarde zijn die onze biologie kunnen veranderen, door wat we denken of voelen. Hij schrijft:

 

“De meeste basale lichaamsprocessen reageren op ons bewustzijnsniveau. Ons denken kan ook een nadelig effect op onze lichamelijke gezondheid hebben”. (3)

 

In ‘Basic Magic’ wordt de invloed van onze gedachten op onze individuele gezondheid ook bevorderd.“Zonder het zelf te weten veroorzaken mensen door hun gedachten veel ziekte en misère bij zichzelf”. (4)

 

In ‘Power of the Witch’ lezen we:

“Als heksen verbinden we de energieën van de natuur en mensheid om genezing en groei te bewerkstelligen. Genezing is het eerste verlokkende voordeel wat bereikt wordt na magische handelingen. Het is het belangrijkste dat magiërs genezers zijn die ziekte kunnen diagnosticeren en de juiste medicijnen en rituelen voor kunnen schrijven om hun patiënten te genezen. De oude genezingstoverij werkte omdat het ‘holistisch’ was en de zelfgenezende kracht van de patiënt zelf opnam en werkte met de elementen en geesten in de omgeving van de patiënt. Het rekende af met de fysieke en spirituele oorzaken van een ziekte”. (8)

 

Deepak Chopra refereert weer eens aan de kwantum-fysica als hij schrijft:

“Het oude ruimte-tijd model is verouderd en moet vervangen worden door een tijdloos stromend veld met constante veranderingen”. (3)

De visie van de constante verandering is ook bekend bij heksen, omdat magie een systeem van verandering is dat er op gericht is de werkelijkheid vorm te geven. In ‘Return of the Spirit’ wordt de spirituele natuur van het universum benadrukt als zijnde ‘een kosmische golf van energie’, die het universum, waar we deel van uit maken, schept, ondersteunt en ieder moment, iedere tel verandert. (15) Door een verwrongen interpretatie van onze aangeboren lichaamfuncties is er een regeneratie nodig, inclusief fysieke genezing, en wel door een voortdurende verandering. Deepak Chopra bevestigt dit:

 

“We zijn onszelf voortdurend aan het scheppen. We zijn hier op de wereld geplaatst om te werken aan een project dat vergelijkbaar is met het bouwen van een nieuw universum”. (7)

 

Lichamelijke genezing wordt gebruikt als een toegangspoort om begrip te kweken voor en een weerstand tegen een metafysische gedachte te overwinnen. Zo wordt inbreuk gemaakt op het individuele denken om een perspectief voor te bereiden waarin we onze lichamelijkheid leren zien als iets wat voortvloeit uit de kosmos. Door het zo voor te stellen dat ons lichaam normaal en zelfstandig zijn cellen vernieuwt als gevolg van bewuste invloed, staan we open voor het idee dat we door onze bewuste invloed ook de mogelijkheid hebben de externe wereld te veranderen, dit door te beginnen bij de microkosmos en te eindigen bij de macrokosmos.

Het holistische model dat Chopra presenteert legt de nadruk op de bewustwording om ziekte en veroudering individueel te bestrijden. Hij beweert:

 

“Bewustzijn heeft de macht in zich om je ouderdom te veranderen, het kan zich focussen op delen van het lichaam, die ongemakken uitdrukken. Je moet je wensen en bedoelingen activeren om ze op een betere wijze te vervullen. Een intentie is een diepste wezen een vermomde behoefte. Bewustzijn wordt gebruikt als een genezingskracht, het herstelt de balans waar het toestemming krijgt om naar toe te gaan”. (3)

De Ayur Veda gecombineerd met enkele gedachten uit de kwantum fysica brengen Deepak Chopra ertoe om anders te denken over ziekte.

“De Ayur Veda zegt dat ziekte het resultaat is van verwrongen patronen in kwantum-vibraties, die het lichaam intact houden”. (7)

Daaruit volgt dat we in staat zijn deze verstoorde vibraties waar te nemen en zo wordt informatie over de aanwezigheid van een specifieke ziekte overgebracht. Ziekte is het resultaat van een verstoring van harmonische energiegolven in het lichaam. Herstel van deze onzichtbare patronen zullen opnieuw harmonie en gezondheid voortbrengen. Dit concept komt overeen met één van de hermetische wetten. De wet van vibratie wordt uiteengezet in de ‘Power of the Witch’:

“Alles beweegt en vibreert met zijn eigen vibratiegetallen. Niets is in rust. We zenden boodschappen en informatie uit door de wijze waarop we energie uitstralen”. (8)

 

Chopra en hekserij

De encyclopedie van Wicca en Hekserij bevat een beschrijving van magie die geheel met de gedachten van Chopra overeenstemt.

“Magie is een kunst en metafysische wetenschap, die persoonlijke wensen door het verzamelen en sturen van energie wil verwezenlijken”. Het is in wezen het centreren van samengepakte energie, die een gedachtevorm genoemd wordt. Gedachtevormen kunnen geleid worden in de ‘astrale’ vlakte, een gebied waarin concepten een materiële vorm krijgen. Vanuit dit astrale gebied kristalliseert zich de gewenste uitkomst van een magisch werkstuk uit, naar het materiële deel van ons bestaan. Deepak Chopra benoemt zijn spirituele gebied anders, namelijk ’het veld’, terwijl een magiër het heeft over het ‘astrale gebied’. Beiden beschrijven ze met andere woorden dezelfde metafysische arena. Beiden delen hetzelfde concept, waarin gedachten en intenties beschreven worden als zijnde gestuurd in het astrale gebied of het veld, waarin ze vervolmaakt zouden worden.(16)

Zo zit Deepak Chopra op dezelfde lijn met de hermetische wet van oorzaak en gevolg, waar men intenties buiten het lichaam kan zenden in de externe wereld. (8) Er moeten technieken ontwikkeld worden om deze ‘praktische magie’ te ontwikkelen. In ‘Magic for Beginners’ lezen we:

 

“Met niets beginnen roept een zekere spanning op in een ander gebied. Dit moet geneutraliseerd worden door vaardigheden, training en kennis. Het resultaat is dan een verandering op fysiek gebied”. (9)

 

De inhoud van ‘Power of the Witch’ onthult dat de kracht die bij hekserij geoefend wordt, de kracht van de verandering van ons bewustzijn is.

 

“Magie is kennis en macht die ontstaat door de mogelijkheid bewustzijn te veranderen in een niet gewone, visionaire staat van bewustzijn. Van oudsher worden gereedschappen en methoden gebruikt om deze verandering te bewerkstelligen: dans, liederen, muziek, kleuren, reuk, drums, vasten, nachtwakes, meditatie, ademoefeningen, bepaald natuurlijk voedsel en vormen van hypnose. In bijna iedere cultuur wordt wel een visionaire vorm van trance gebruikt voor heilige rituelen die een opening vormen tot een hoger bewustzijn of intelligentie van de toverij”. (8)

 

Nauwkeurig onderzoek van de technieken die Deepak Chopra aanbeveelt, laten zien dat er veel overeenkomsten zijn met die door de heksen tentoongespreid worden. De heksen geven ook aan dat al die technieken de basisvereisten zijn voor de meeste zelfontwikkelde trainingen in occulte tradities. (13) Een van de meest aansprekende werkingen van deze bewustzijnsverandering is meditatie. Meditatie wordt ook ten zeerste aanbevolen door Deepak Chopra, bijvoorbeeld als hij de lezer aanraadt, de tijd uit te bannen door de stilte te ervaren. Het beste hiervoor is volgens hem meditatie. (3)

 

 

Bijbelse kanttekeningen bij de vooronderstellingen van Chopra

Deepak Chopra heeft gezegd, dat hij een meer complete en uitgebreide versie van de waarheid zou presenteren. Deze waarheid wordt gepresenteerd vanuit nieuwe vóóronderstellingen. Waarheid die toegekend moet worden aan ideeën, die voortkomen uit menselijke gedachten De Bijbel spreekt over de waarden van de gedachten die niet uit de verbeelding van een mens zijn: “De Here kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn ze” (Ps. 94:11).

De nieuwe vooronderstellingen van Deepak Chopra in combinatie met zijn oude wijsheid uit de Ayur Veda, leiden de lezers heel gemakkelijk tot het praktiseren van hekserij. Hekserij is niet iets waar we ons mee moeten bezig houden. Het is verboden door God en het is dus zonde. De werken van het vlees, inclusief hekserij, worden in de bijbel genoemd:

Gal. 5:19-21: “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap…

1 Sam. 15:23: “Voorwaar, weerspannigheid is de zonde der toverij”. God weet dat we ons verre moeten houden van het occultisme en de zondepraktijk van de hekserij. Deut. 18: 10,11: “Onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen of tovenaar. Het toppunt van hekserij is de aanname van de gelijkwaardigheid met God. Trots, jezelf verheffen en allerlei verkeerde verlangens die heersen binnen de hekserij. Satan bevordert de praktijk van hekserij, die uiteindelijk uitmondt in de verheerlijking van je eigen god zijn.Jes. 14:12-15: “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger van de volken. En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden… Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij geworpen, in het diepste der groeve…”.

Ps. 140:9: “O Here, willig de begeerte van de goddeloze niet in, laat zijn aanslag niet gelukken, wanneer zij zich verheffen”.

Deepak Chopra heeft zijn godlasterende leer verspreid met de aanwijzing: ‘Ik ben liefde’. Er is maar één echte God, die Zich in de Bijbel openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest, en alleen deze kan aanspraak maken op liefde, “Want God is liefde” (“1 Joh. 4:8).

Jes. 45:22: ”Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders”. Deepak Chopra beweert dat er een nieuw paradigma moet komen. Hij staat erop dat we het huidige denken moeten afleggen, en dat we in plaats daarvan de ‘nieuwe’ manier van denken ons eigen moeten maken. De lezer wordt aangemoedigd om het ‘oude geloof’ aan de kant te zetten en naar de wereld en onszelf te kijken vanuit een ‘nieuwe werkelijkheid’. De Bijbel is echter de enige waarheid die ons denken en persoon kan veranderen. “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van u denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (Rom. 12:2). Joh. 17:17 zegt: “Heilig hen in Uw waarheid, Uw Woord is waarheid”. Deepak Chopra beweert dat alles wat als materie verschijnt, inclusief onze lichamen, in werkelijkheid lege ruimte is. Hij beweert dat onze lichamelijke zintuigen alleen maar de werkelijkheid bevestigen van wat we waarnemen of zelf als werkelijkheid geschapen hebben. Hij ontneemt door zijn leer de mogelijkheden van de mens om de werkelijkheid waar te nemen. Door dit te doen ondermijnt hij het getuigenis van de apostelen, dat de Here Jezus Christus in het vlees gekomen is. De Bijbel houdt vast aan de fysieke realiteit, die door onze zintuigen beproefd kan worden, als een evident bewijs voor de bevestiging van de openbaring dat Jezus Christus God is, die mens geworden is. Door de betrouwbaarheid van de fysieke bewijzen die uit de eerste hand komen, te betwisten, brengt Chopra de Bijbel zelf in diskrediet. Niettemin blijft de Bijbel de waarheid.

 

God is te onderscheiden van mensen

“In de beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eerstgeborene des Vaders, vol van genade en waarheid” (Joh. 1: 1 en 14). Deepak Chopra filosofeert dat we zelf scheppen, maar dit beeld verstoort het bijbelse beeld, doordat we de schepping aan onszelf toeschrijven. Ps. 100:3 zegt: “Erkent dat de Here God is, Hij heeft ons gemaakt en Hem behoren we toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt”.

Deepak Chopra is begonnen met de leer dat we met alles verbonden zijn en dat we in staat zijn om de eenheid met god te ervaren. De Bijbel leert dat we vanaf de geboorte niet één met God zijn, maar dat we van de gerechtigheid gescheiden zijn door onze zondenatuur en daarom verzoening met God nodig hebben. Alleen in Christus kunnen we ons verzekeren van de vrede van God én met een ander. “Maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen God en u en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort” (Jes. 59:2). “Hierbij is er geen sprake van Jood of Griek van slaaf of vrije, van manlijk of vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus” (Gal. 3:28). Alleen in Christus Jezus kan die eenheid verwezenlijkt worden. Ef. 1:10 zegt “dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten”, “opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn opdat de wereld gelooft dat Gij Mij gezonden hebt” (Joh. 17: 21). De Bijbel waarschuwt voor verkeerde leer, die afwijkt van het Woord van God. Col. 2:8 zegt: “Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus”. En tenslotte 1 Tim. 4: 1: “Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen”.

 

Deepak Chopra schrijft: “Als je dit solide uitziende lichaam uitstrooit, hoef je alleen maar zo ver te gaan dat je niets meer in je hand hebt om te strooien. En toch is dit niets, niet een echte leegte, maar te vergelijken met een baarmoeder. Met een ongelofelijke vruchtbaarheid geeft ons innerlijk ruimte aan god, hemel en hel, genade, zonde, redding, verdoemenis en in feite alles wat het leven de moeite waard maakt”.(5)

 

De Bijbel is de externe en objectieve openbaring van de realiteit. De realiteit wordt niet gemaakt of tot stand gebracht door onszelf, en ontkenning van de bijbelse openbaring heeft grote consequenties. De eeuwige straf van de zondaars is de realiteit volgens het Woord van God, zoals blijkt uit onderstaande teksten.

Rom. 1:18: “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid ten onder houden”.

Op. 20:15: “En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, wordt hij geworpen in de poel des vuurs .

Rom. 3:10: “Gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één” .

Rom. 3:19: “Nu weten wij, dat de wet, bij al wat ze zegt, tot hen spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt wordt, en de gehele wereld strafwaardig worde voor God”.

Rom. 3:23: “Want allen hebben gezondigd en derven (=mislopen) de heerlijkheid Gods”. Er is niets wat we kunnen doen om die redding zelf te verdienen.

Jes. 64:6: “Wij zijn alle geworden als een onrein, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed” .

Rom. 3:20: “Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet de zonde kennen”.

De Bijbel onthult de toorn van God over de zondige mens en de individuele schuld van ieder persoon. De Bijbel echter openbaart ook de genade van God. Redding is er door de genade van God, door geloof en niet te verdienen door goede werken. God houdt zoveel van ons dat Hij voorzien heeft in een gift van eeuwig leven en vergeving van zonden, door het geloof van Jezus Christus. Alleen door in Hem te geloven is er redding en vergeving van zonden.

Rom. 6:23: “Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here”.

Ef. 1:7: “En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van Zijn genade”.

Ef. 2: 8-9: “Want door genade zijt u behouden, door het geloof en dat is niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme”.

Het evangelie is geopenbaard volgens het Woord van God: 1 Kor. 15:3-4 zegt immers: “Want vóór alle dingen heb ik U overgegeven, wat ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften en Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schriften”.

Christus betaalde de straf voor de zonde als onze plaatsvervanger, door Zijn bloed te geven, door zijn dood en opstanding.

2 Kor. 5:21: “Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheids Gods in Hem”.

Rom. 4:25: “die is overgeleverd om onze overtredingen, en opgewekt om onze rechtvaardiging”. De rechtvaardigheid van God is bekend gemaakt. God is heilig en rechtvaardig en moet de zonde straffen. Aan het kruis goot God zijn woede uit over de zonden om zijn rechtvaardigheidszin veilig te stellen en recht te laten volgen door vergeving. We moeten het evangelie geloven en ons geloof op de Here Jezus stellen. Geloof is God vertrouwen en Zijn Woord geloven.

Rom. 3:21-26: “Thans echter, is buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die in Hem geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus, Hem heeft God voorgesteld als een zoenmiddel, door het geloof in Zijn bloed, om rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden om Zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hen rechtvaardigt die uit het geloof van Jezus is. De rechtvaardigheid van God in plaats van onze zonde wordt ons deel door geloof. We ontvangen de geweldige rechtvaardigheid van Christus Jezus door geloof in Hem”.

Rom. 4:24: “Maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging”.

Fil. 3:9: “En in Hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is, op grond van het geloof”.

 

De enige manier om in de nabijheid van God te komen, is om gereinigd te zijn door het bloed van Christus om zo Zijn leven en rechtvaardigheid te ontvangen. Je moet berouw hebben en afstand doen van je zonden en schuld, door ze te belijden en te geloven dat de Here Jezus de enige is, die Zijn bloed vergoot en stierf voor jouw zonde en weer opstond uit de dood voor jouw rechtvaardiging. Ontvang de Here Jezus als enige ware en levende God en Redder, ontvang de gift van het eeuwige leven, ontvang Zijn goedheid en liefde. Kom naar Jezus.

 

Slot

 

1 Joh. 4: 9-10: “Hierin is de liefde Gods tegenover ons geopenbaard dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft ……. als een verzoening voor onze zonden”.

Joh. 14:6: “Jezus zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

Joh. 6:37: “Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen en wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen”.

Hand. 16:31: “En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus, en gij zult behouden worden, gij en uw huis”.

Het probleem is dat Deepak Chopra God niet kent. In plaats van een persoonlijke God, zoals Hij in de Bijbel naar voren komt, stelt Deepak Chopra ons God voor als een intelligentie die zich manifesteert als een ongedifferentieerde kracht. Chopra’s perceptie van God is een doordringende energie in ieder wezen in het universum. Hij verzwakt God en vernedert de mensheid. Deepak Chopra en de heksen kunnen God alleen zien als een kracht, die beperkt wordt door fysische wetten, die zich moet berusten in het vervullen van onze wensen en onze wil door de voorgeschreven rituelen. In plaats van onze wil te onderwerpen aan een soeverein en almachtig God, moeten we energie laten stromen voor een universeel gebruik zonder onderscheiding. Alleen door het Woord van God kunnen we de God in waarheid kennen.

Joh. 17:3 zegt: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die Gij gezonden hebt”.

Noch de verbeelding van mensen, noch de oude wijsheid van de Ayur Veda voorziet in de enige waarheid, waardoor de mensheid kan ontsnappen aan het oordeel van God om zo de gift van eeuwig leven te ontvangen. Alleen door het kennen van de Here Jezus Christus, kennen we de waarheid. Alleen in Christus kennen we het leven.

 

Ps. 144:11: “Bevrijd en red mij uit de macht der vreemden,

wier mond leugen spreekt,

wier rechterhand een hand van bedrog is”.

 

Doug Ecklund. R.Ph.

(logos Resources http://www.logosresourcepages.org/NewAge/deepak.htm )

 

Vertaald door Gerard Feller

Lees ook deel 1

 

Notenhttp://www.stichting-promise.nl/artikelen/body-mind-methodes-en-occultisme/deepak-chopra-deel-1.htm

(1) http://www.randomhouse.com/

(3) Ageless Body, Timeless Mind: The Quantum Alternative to Growing Old
By Deepak Chopra
1993
Three Rivers Press/New York 201 E 50th St., Ny,Ny 10022

(4) Basic Magick: A Practical Guide
By Phillip Cooper
1996
Samuel Weiser, P.O. Box 612, York Beach, ME

(5) Unconditional Life: Discovering the Power to Fulfill Your Dreams
By Deepak Chopra
1991
Bantam Books

(6) True Magick: A Beginners Guide
By Amber K
1999
Llewellyn Publication, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(7) Perfect Health: The Complete Mind/Body Guide
By Deepak Chopra
1991
Harmony Books; a division of Crown Publishers, inc.,201 E 50th St., New York, New York 10022

(8) Power of the Witch: the Earth, the Moon, and the Magical Path to Enlightenment
By Laurie Cabot with Tom Cowan
October 1990
A Delta Book published by a division of Bantam Doubleday, Dell Publishing Group, inc., 1540 Broadway, New York, New York 10036

(9) Magick for Beginners: the Power to Change Your World
By J.H. Brennan
2000
Llewellyn Publications, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(10) Return of the Rishi
By Deepak Chopra
1988
Houghton Mifflin Company, Boston, MA

(11) Quantum Healing: Exploring the Frontiers of Mind/Body Medicine
By Deepak Chopra
1989-1990
Bantam Books

(12) Natural Magic
By John Michael Greer
2000
Llewellyn Publications, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(13) Rituals, Spellcasting, and Sorcery: Witchcraft Theory and Practice
By Ly De Angeles
2000
Llewellyn Publications, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(14) Magical Herbalism
By Scott Cunningham
1982,1997
Llewellyn Publications, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(15) The Return of Spirit: A Woman's Call to Spiritual Action
By Josie Ravenwing
1996
Health Communications, 3201 SW 15th St., Deerfield Beach, Fl

(16) Encyclopedia of Wicca and Witchcraft
By Raven Grimassi
2000
Llewellyn Publications, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(17) Encyclopedia of Magical Herbs
By Scott Cunningham
1985, 1997
Llewellyn Publications, St. Paul, MN, 55164-0383, U.S.A.

(18) All Scripture is from The Authorized King James version of the Holy Bible

  • Chopra, Deepak (2001). The Seven Spiritual Laws of Success: A Practical Guide to the Fulfillment of Your Dreams (paperback ed.). Crown Publishing. ISBN 0609802194.
  • Stenger, V. J. (1995). The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology. Prometheus Books.
  • Chopra, Deepak (2000). Hoe wij God kunnen ervaren: In zeven stappen naar een alomvattend Godsbegrip. Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht ISBN 9021585103

Vertaald in het Nederlands:

9020243454 Heel je hart, Ankh-hermes, paperback, € 11,15

9069635836 Het Ayurvedische kruidenboek, Gottmer-Becht, paperback, € 19,90

9021543257 Het boek der geheimen, Servire, paperback, € 19,50
9069637421 Het geluk in jezelf, Altamira-Becht, gebonden, € 15,90

9022546934 Kamasutra, De Boekerij, gebonden, € 29,95

9021539896 Synchronisch leven, Servire, paperback, € 19,50
9020243225 Volop energie!, Ankh-hermes, paperback, € 11,15

9023008936 De zeven spirituele wetten van succes, Gottmer Becht, gebonden, € 15,20

906963645X De zeven spirituele wetten van yoga, Altamira-Becht, gebonden, € 14,95

9021585057 Alledaagse onsterfelijkheid, Servire, gebonden, € 14,95

http://deepak-chopra.startpagina.nl/

 

 

 

Categorie: Body mind methodes en occultisme