Jacob Lorber

JACOB LORBER

Schrijfknecht van God, of valse profeet?

De naderende millennium-wende doet de temperatuur van de eindtijdkoorts stijgen. Onlangs belde een verontruste persoon mij op. Een familielid was door Lorber als het ware betoverd. Wie was hij en wat leerde hij? Is hij een ware- of een valse profeet?

De Jacob Lorber stichting (1) propageert zijn gedachtengoed. 'Er is geen sprake van een vereniging, secte of bindende organisatie. Eerder kan men spreken van een kring vrienden uit alle gezindten met een zelfde belangstelling.(2)

De Jakob Lorber Stichting voor het Nederlandse taalgebied is geen geloofsgemeenschap en vertegenwoordigt geen enkele geloofsrichting. Zij is een organisatie die zorg draagt voor vertaling en uitgave van de openbaringswerken, die door Jakob Lorber ontvangen werden.(3)

De Lorber-Gesellschaft tracht niemand ertoe te brengen uit een kerk te treden. De vrienden wordt echter ook nadrukkelijk gezegd dat zij geen lid van een sekte mogen zijn. (Hi II, blz. 82) Daarom mag de Lorber-Gesellschaft zelf ook niet het karakter van een sekte aannemen doch moet een losse gemeenschap van geestesvrienden blijven.'(4)

Hoe is het mogelijk dat ik nog nooit eerder van deze grote verlichte geest Jacob Lorber had gehoord? De 'Lorberianen' geven een eigen verklaring: 'men zou denken dat zo'n compendium van religieuze en universele kennis begerig door alle jonge theologen zou worden opgepakt en dat in de bibliotheek van hun faculteit het "Grote Johannes Evangelie" allang ter beschikking zou staan. Verre van dat! Vele christelijke geestelijken hebben geen flauw idee van het bestaan van Lorbers werk, omdat men gewoonweg het ter kennis nemen van nieuwe feiten uit de weg gaat om lastige gedachten en het innemen van een bepaald standpunt te vermijden. Dit gebeurde ook toen in 1610 GalileÔ de maan van Jupiter ontdekt had en hooggeplaatste geestelijken weigerden om door de verrekijker te kijken!(5) Hierdoor uitgedaagd, leggen we deze denkbeelden eerder onder de microscoop en houden het tegen Gods licht.

Biografie

Jacob Lorber (1800-1864) was vooreerst zeer muzikaal: organist, harpist, muziekleraar in piano en viool, componist en vooral violist in Graz (Oostenrijk). Tekentalent had hij eveneens. De Rooms Katholieke Lorber koesterde grote belangstelling voor de astronomie. Geleidelijk ontwikkelde in hem een onweerstaanbaar verlangen om de weg naar de geheime schatten van de geestelijke wereld te vinden. Daartoe las hij veel, o.a. werken van Justinus Kerner, Swedenborg (afvallig theoloog en occultist (6), Jacob B–hme en anderen. Maar hij legde dergelijke boeken ook weer terzijde en hield alleen de Bijbel steeds bij de hand. Hij ontving betekenisvolle dromen, waarvan hij de belangrijkste begon op te schrijven.

Op 15 maart 1840 om 6.00 u. precies, toen Jacob net zijn morgengebed had opgezegd en van plan was uit zijn bed op te staan, hoorde hij in de linkerkant van zijn borst, op de plaats van het hart, duidelijk een stem klinken, die hem toeriep: 'Sta op, neem je griffel en schrijf!" Hij gehoorzaamde en schreef wat hem innerlijk gedicteerd werd. Niemand kon een hoorbare stem vernemen. De eerste zinnen luidden: "Zo spreekt de Heer tot iedereen en dat is waar, getrouw en gewis: Wie met Mij spreken wil, kome tot Mij en Ik zal hem het antwoord in zijn hart leggen. Echter alleen maar de reinen, wier hart vol deemoed is, zullen de klank van Mijn Stem vernemen."

Het schrijven, bijna dagelijks en voor het ontbijt, werd Lorbers voornaamste taak in het leven. De geestelijke bron ervoer hij als de stem van Jezus Christus, het levende Woord. Dit medium schreef wel eens een spelfout, doch was voor de rest zuiver van stijl en kon zonder enige verbetering. Hij voelde zijn dood naderen en wist dat hij 1865 niet meer zou halen. Aldus geschiedde. Meer bekend als de vioolvirtuoos, dan als de bijna onbekende godsman, werd hij onder grote belangstelling begraven. Op zijn grafsteen staat o.a. Rom. 14:8: "want als wij leven het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren."

Zijn geschriften

Lorber schreef 24 jaar achtereen totaal maar liefst ruim 10.000 bladzijden of 25 boekwerken, wat gezien wordt als een voortzetting en uitbreiding van de Bijbelse evangeliÎn.

Het eerste werk (1840-1844) is een trilogie, getiteld 'De huishouding van God'. Onderwerpen als het Wezen van God, de oerschepping van de geestenwereld, het ontstaan van de schepping van de materiÎle werelden, de schepping van de mensheid en de 'oergeschiedenis van de mensheid tot aan de voor-aziatische aardcatastrofe', en de Zondvloed worden er in behandeld. Het zijn geen intellectuele verhandelingen, veel meer worden diepzinnige leerstukken over alle vragen aangaande het leven op deze aarde en 'aan gene zijde' in de vorm van boeiende levensbeschrijvingen aangeboden. 'In deze oergeschiedenis valt een stroom van licht op het ware doel en de ware zin van het menselijk leven.(7)

In 1843-'44 schreef hij 'De jeugd van Jezus'. Dit is een uitvoerige nieuwe openbaring van het in de eerste en tweede eeuw na Christus in omloop geweest zijnde, door Jacobus (de broer van de Heer) geschreven zgn. Jacobusevangelie en beschrijft de kinderjaren van Jezus. Dit evangelie werd in de vierde eeuw als apocrief bestempeld, en viel dus buiten de canon van de Bijbel. 'In 299 hoofdstukken geeft het werk in eenvoudige, waardige taal een aanschouwelijke beschrijving van de geboorte- en kinderjaren van Jezus, die zo hartverkwikkend en duidelijk is, dat geen enkele niet vooringenomen lezer de goddelijke waarheid kan miskennen.(8)

Verder schreef Lorber van 1851 tot zijn sterfjaar 'Het Grote Johannes Evangelie', 'zo genoemd omdat het in de geest van de apostel Johannes tot ons spreekt (9), bestaande uit 11 forse delen. Het elfde deel werd door een zekere helderhorende Leopold Engel ontvangen. 'Jezus Zelf is hier aan het woord en richt Zich in de Ik-vorm tot de lezer, waardoor deze wordt betrokken bij het dagelijks gebeuren rondom de Heer, zoals Hij drie jaar lang lerend rondtrok met Zijn leerlingen en volgelingen.(10) 'Dit enorme werk, dat een samenvatting en bekroning van de Nieuwe Openbaring vormt, mag naast de Bijbel wel als de meest belangrijke bron van kennis van alle wereldliteratuur worden genoemd.(11) Volgens de belofte in Joh.14:26 ("... maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.") en op grond van Joh.21:25 ("Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, indien deze ÈÈn voor ÈÈn beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten."), strookte het met het heilsplan van God om pas na 2000 jaar 'aan de huidige en toekomstige mensheid in een algemeen toegankelijke openbaring door Jacob Lorber alles wat Jezus aan zijn discipelen in intieme kring heeft geopenbaard, opnieuw en wel op de meest diepe en omvattende wijze te onthullen'.(12) 'Dit hoofdwerk van Jakob Lorber laat ons de drie leerjaren van de Heer bijna van dag tot dag meebeleven en geeft ons een diepgaand inzicht in het bijbelse evangelie van Johannes. Alle geheimen van de persoon Jezus en Zijn leer komen aan de orde en de lezer ontvangt antwoord op alle vragen over God, schepping, zin van het leven en eeuwigheid.(13)

Drie gedicteerde geschriften, waarvan men op grond van berichten van oude kerkvaders aanneemt, dat zij in de vroege christengemeenten aanwezig zijn geweest, maar die geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan, zijn (het eerste is dus al net genoemd):
1. 'De jeugd van Jezus' (het Jakobus evangelie), daarin beschrijft hij in eenvoudige taal de geboorte en kinderjaren van Jezus, waardoor de lezer onvermoede inzichten krijgt in het heilige geheim van de persoon Jezus.(14);
2. 'Briefwisseling van Jezus met Abgarus' ('De enige echte briefwisseling van Jezus met koning Abgarus van Edessa, was eeuwenlang verdwenen, maar door de kerkvader-geschiedschrijver Eusebius in zijn Kerkgeschiedenis' reeds werd vermeld, thans opnieuw ontvangen.(15);
3. 'De brief van Paulus aan de Laodizenen' (1844). 'In vlammende bewoordingen maant Paulus zijn geloofsbroeders zich los te maken uit de nieuwe dogma's en menselijke voorschriften en terug te keren tot het zuivere christendom.(16)

Andere gedicteerde boeken van zijn hand zijn: 'de Maan' (1841); 'Saturnus' (1841-'42); 'de Vlieg'; 'De GroBglockner' ('over het nut van de bergen als regelaars van de waterhuishouding van gehele werelddelen en over hun geestelijke betekenis'); 'De natuurlijke zon' (1842) ('De oude leer van de vurig vloeiende massa der zon wordt duidelijk als een vergissing bewezen en wordt vervangen door een zinvolle verklaring van het wezen van het licht en zijn krachten.'); 'De geestelijke zon' (2 delen, 1842-'43); 'Bijbelteksten en hun verborgen betekenis' (1843);'De aarde' (1846-'47); 'Bisschop Martinus De ontwikkeling van een ziel aan gene zijde' (1847-'48); 'Von der H–lle bis zum Himmel' ('2 delen 1848-'51 beschouwt de leiding en geestelijke ontwikkeling in het hiernamaals van de in 1848 ter dood veroordeelde vrijheidsstrijder Robert Blum'); 'Drie dagen in de tempel' (1859-'60) ('De gesprekken van de twaalfjarige Jezus met de schriftgeleerden in de tempel, volledig weergegeven'). 'De wederkomst van Christus', 'Kruis en kroon'; 'Bijbelteksten en hun verborgen betekenis'; 'Weg tot geestelijke wedergeboorte'; 'Geheimen der natuur'; 'Aarde en maan'; 'Genezing en gezondheid'. Lorber begreep zelf niet alles wat hij schreef. Wij evenmin...

Boekverspreiding

Lorbers 'Jeugd van Jezus' werd spoedig door censuur van de overheid, die onder zware kerkelijke invloed stond, in beslag genomen en vernietigd. Zijn kritiek op de Rooms Katholieke kerk maakte hem in die kringen niet populair. Inmiddels zijn verscheidene boeken vertaald in het Engels, Portugees Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Deens, Fins, Russisch, en Slowaaks, en worden de Lorber werken over de hele wereld verspreid. Circa een miljoen boeken van Jakob Lorber zijn verkocht.(17)

Medium

Lorber blijkt vanaf zijn veertigste een horend medium te zijn. Hij was spiritistisch begaafd. Opmerkelijk is dat Lorber de innerlijke stem, die hij de stem van de Heer noemde, steeds in zijn hart hoorde, terwijl hij die van andere geesten zegde te horen in zijn achterhoofd. Hij schreef bij vol bewustzijn, en was dus ook geen trance-medium. Alhoewel Lorber als medium duizenden bladzijden volschreef, kan men hem strikt genomen geen schrijvend medium noemen; een medium namelijk, van wie de hand automatisch door een vreemde intelligentie wordt geleid. Veelmeer schreef hij steeds zelfstandig op, wat hij een vreemde intelligentie hem hoorde influisteren en wat hij met zijn oor dacht te horen. Lorber was ook helderziend. Hij vertelde vaak dat hij een pas overleden persoon had gezien, beschreef zijn of haar uiterlijk, gaf de toestand weer waarin men zich 'aan gene zijde' bevond en gaf ons vaak groeten en andere boodschappen door. Hij kreeg vaak bezoek van een vrouwelijk geest die hem raad gaf en waarschuwde. Verder was Lorber een geneeskundig medium. Hij maakte de door de geesten aanbevolen behandelingsmethode bekend met verrassend gunstig gevolg. Tenslotte ontwikkelde Lorber de gave van materialisatie. Hem verscheen bijvoorbeeld een jong meisje dat zangles van hem had gehad, maar enige tijd geleden gestorven was. Toen Lorber haar verbaasd aankeek, zei zij "Ja, ja ik ben het. Pak me maar vast!" Hij voelde toen de elastische weerstand van een menselijk lichaam, wat ook plotseling weer verdween.(18)

Wonderen

Lorber maakte wonderen mee, waarvan nu drie voorbeelden: Iemand die Lorber een of twee oorvijgen gaf, moest even later zelf door een ongeluk de rechterhand missen. Een ander die Lorber als profeet bij de politie wilde aangeven, werd onderweg naar het politiebureau dodelijk door een beroerte getroffen. Eens, in de winter, had Lorber geen brandhout meer. Hij bad: 'Heer. Als U wilt dat Ik zal schrijven, dan moet U mij ook aan hout helpen; want bij deze kou kan ik niet schrijven.' Kort daarna bracht ongevraagd een boer brandhout.(19)

Zijn leer

Lorbers leer is onmiskenbaar de ware leer, althans volgens de 'Lorberianen': 'Waar tegenstrijdigheden tussen de Nieuwe Openbaring en de leringen van de kerken bestaan, heeft niet de kerk, zoals katholieke en protestantse theologen beweren, doch de Nieuwe Openbaring gelijk. Toegegeven, het evangelie is in de eerste eeuwen ten dele vervalst en door de ontmythologiseerders en theologen in de negentiende en twintigste eeuw tot een karikatuur gemaakt.(20)

over de Bijbel

In de Nieuwe Openbaring van Lorber wordt het filosofische Johannes-evangelie het betrouwbaarste genoemd. Jezus zou Lorber hebben gezegd: 'Om die reden wil Ik Lucas noch Marcus noch Matthe¸s veroordelen, want zij hebben in hun tijd ten minste moeite gedaan om uit Mijn reeds op menige wijze verminkte leer het reinste en beste te zoeken. Doch waar het de stoffelijke feiten betreft, daar hebben zij ten dele zelf gefantaseerd en voor het overgrote deel moesten zij dan uiteindelijk toch van datgene uitgaan wat zij uit de mond van mensen hadden vernomen die niet zelden driest beweerden, dat zij oog- en oorgetuige waren geweest.'(21)

De evangeliÎn deugen dus volgens Lorber niet en waren evenmin onfeilbaar verbaal geÔnspireerd door de Heilige Geest. Zij bevatten fouten, spreken elkaar tegen en de bronnen van de evangelisten zouden onbetrouwbaar zijn.(22) Maar -geen nood- door de 'Nieuwe Openbaring' van Lorber worden alle tegenstanders (moderne theologen van de historisch kritische richting en atheÔsten) weerlegd. De Bijbel heeft echter genoeg aan zichzelf, legt zichzelf uit, en heeft dus geen nieuwe openbaring nodig.

over de (drieÎnige) God

Zijn werken zijn met recht 'spiritueel' of geestelijk te noemen. Ergens schrijft hij over 'vrij geworden natuurgeesten in de lucht' die door ontbossing woest te keer gaan.(23) Lorbers leer sluit aan bij de antieken: 'Zijn heilige geest vult het heelal (de 'wereldziel' van de antieken). Maar deze oneindige algeest heeft een innerlijk machtscentrum, van waaruit als uit een zon gedachten en wilskracht in de schepping uitstromen, om na een grote kringloop ter voleinding van het leven weer terug te keren.'(24) 'De in de oneindigheid uitstralende Godskracht, uitgaande van de Vader door de Zoon, is de 'Heilige Geest'.(25)

De Heilige Geest is echter Bijbels gezien geen onpersoonlijke kracht, maar een goddelijk Persoon. Zowel vreemde uitspraken over God, zoals 'Ik ben de ware Overal en Nergens', als het schijnbaar vertrouwde dogma 'de enige God in Mijn drieÎnige natuur als Vader naar Mijn Goddelijke natuur, als Zoon naar Mijn volkomen menselijke natuur en als Geest naar al het leven, werken en kennen'(26) vloeide uit zijn pen. Deze laatste 'openbaring' is niet de Bijbelse. Er is niet ÈÈn God met drie maskers, maar God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, dus drie afzonderlijke goddelijke personen die tegelijk ÈÈn zijn. Toch zegt Jezus volgens Lorber: 'Geloof Mij: Vader en Zoon zijn niet twee wezens doch in alle opzichten volkomen ÈÈn wezen.(27) 'Denkt niet dat bij Jezus' doop in de Jordaan een goddelijke drievoudige persoonlijkheid werd geopenbaard, doch wat daar geschiedde was slechts een door de Heer toegelaten verschijning, opdat de mensen daardoor in de Ène Heer de volledige almacht en de volledige goddelijkheid kunnen beseffen.'(28)

over Jezus:

'Mijn lichaam is van een aardse moeder afkomstig, hoewel het niet door een aardse vader op de gebruikelijke wijze is verwekt, doch alleen door de almachtige wilsgeest van God.' 'Ik als mens, zoals Ik thans voor u sta, ben geen God doch Zoon Gods, wat eigenlijk ieder mens behoort te zijn, want de mensen dezer aarde zijn ertoe geroepen om kinderen Gods te worden en te zijn, wanneer zij in overeenstemming met Gods erkende wil leven. EÈn van hen echter is er door God eeuwig toe bestemd om de eerste te zijn, het leven in zich te dragen en het aan iedereen te geven die aan Hem gelooft en overeenkomstig Zijn leer leeft. En deze eerste ben Ik. (...) Deze in Mij wonende geest is wel God, doch Ik als zuivere Zoon des Mensen niet, want, zoals reeds gezegd, heb Ik als zodanig ook, gelijk ieder mens, door veel moeite en oefening eerst voor Mijzelve de waardigheid van een God moeten verwerven en kon Ik Mij als zodanig pas met de geest Gods verenigen.'(29)

'Ik ben thans altijd God; in Mij is de Vader, en de van Mij overeenkomstig Mijn liefde, wijsheid en Mijn almachtige wil uitgaande kracht die de eeuwig oneindige ruimte alom vervult en ook overal werken verricht is de Heilige Geest.(30) Over het wezen van Jezus: 'In Jezus Christus kwam God Zelf tot de mensen om hen en tevens alle geesten uit de oneindigheid te onderrichten. Als machtigste getuigenis van zijn liefde trok Hijzelf het kleed van de materie aan, om de gevallenen uit het gericht te verlossen en de gelouterden dan in het vaderhuis terug te voeren (gelijkenis van de verloren zoon).(31) Jezus kwam niet zozeer om te onderrichten, maar om te redden. Dat betekent zijn naam Jezus: de HERE redt (namelijk van de zonde).

De christologie (leer over Christus) is telkens van groot belang. Daarmee hangt nauw samen de bibliologie (leer over de Bijbel) en de soteriologie (leer over de redding). Lorbers theologie wijkt op cruciale punten af. Jezus is niet in eeuwigheid mens, maar in eeuwigheid God. Hij is altijd God geweest en gebleven en 'in de volheid van de tijd' (Gal.4:4) mens geworden. Hij heeft Zich daartoe vernederd. Jezus is niet het hoogste schepsel, maar is Zelf Schepper. (Col.1)

over de wederkomst van Christus:

'Het eerst zal Ik onzichtbaar komen in de wolken van de hemel, dat wil zeggen: Ik zal de mensen door oprechte zieners, wijzen en opnieuw gewekte profeten benaderen en velen zullen naar hen luisteren en zich beteren.(32) Door de nieuwe geheime leer zouden we pas als ingewijden Christus kunnen zien. De eerste terugkomst van Jezus zal in de lucht plaats vinden als Hij ons tegemoet komt.(33) Daarna zal Hij door iedereen aanschouwd worden.(34)

over de opstanding uit de doden

'Wie dus mijn leer hoort, aan Mij gelooft en daarnaar handelt, die zal Ik opwekken op zijn jongste dag, die onmiddellijk na het uittreden van de ziel uit dit lichaam zal plaatsvinden.' Onder de opstanding des vlezes zijn derhalve de goede werken van de ware naastenliefde te ver staan! Deze zullen het vlees van de ziel zijn en te zamen met haar op haar jongste (eerste) dag in de geestelijke wereld na het ware bazuingeschal van Mijn leer tot het eeuwige leven als gedegen etherisch lichaam opstaan.' 'Omdat er geen algemene opstanding van de doden bestaat zoals de kerken lange tijd ten onrechte hebben geleerd, bestaat er bijgevolg in dit verband ook geen jongste dag.(35)

Veel Bijbelse termen worden gebruikt, maar wel van een volkomen andere inhoud voorzien. Opstanding van doden is een reÎel perspectief: 'Herleven zullen uw doden -ook mijn lijk-, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij die woont in het stof!' (Jes.26:19) De leer van de opstanding der doden hoort bij het fundament van het christelijk onderwijs.(36) Elk gestorven mens zal opstaan uit de dood, en worden geoordeeld door de rechtvaardige Rechter. (37)

over verzoening

Nog een citaat: 'Zeg tot je vrienden en broeders in alle liefde: Ik heb hun zonden voor Mijn ogen uitgewist en heb ze gewassen zo wit als sneeuw; er is geen hindernis meer. ... Want zie, als je vergeving van zonden wilt, dan worden ze vergeven als je boete doet door Jezus, welke is Mijn levend woord en de liefde in Mij, en de poorten des hemels staan voor je open en wanneer je naar binnen wilt, kun je dat en het aangezicht van je heilige Vader aanschouwen, want Ik ben het, de eeuwige God Jehova.'(38) Is het reinigingsmiddel het bloed van de Here Jezus wat vloeide op Golgotha's kruis? Wat is boete doen door Jezus? Kunnen we nu al Gods heilige aangezicht zien?

Kenmerkend voor Lorbers werken is de uitdrukking 'aan gene zijde'. Daar waar de Bijbel uiterst terughoudend is in het belichten van het hiernamaals, wordt dit juist in Lorbers werken uitvoerig besproken. Wellicht dat nieuwsgierige mensen zich aangetrokken voelen tot Lorbers geheime openbaring. 'Verloren gaan' is voor hem slechts een theoretische mogelijkheid. 'Want Ik kan toch van Mijzelve niet beweren dat Ik de hoogste liefde en het diepste erbarmen ben en morgen Mijn kinderen met de hevigste wraakzucht, de onverbiddelijkste onbarmhartigheid en zucht naar eeuwige straf en marteling dreigen als antwoord op hun vergrijpen, waaraan zij eigenlijk vaak maar voor een honderdste gedeelte schuldig zijn. Ik ben tenslotte niet gekomen om datgene wat verloren was nog meer verloren te laten gaan, doch om het in alle liefde op te zoeken en weer aan het licht te brengen, opdat het niet verloren zal gaan.(39)

'Van een eventuele eeuwige verdoemenis kan binnen de almacht van een liefdevolle Godheid geen sprake zijn. Wel van een verdere scholingsweg in een geestelijke wereld, een gebied waarvan de bijbel ons zegt dat daar "vele woningen" zijn, maar waarover de kerken tot nu toe bijna alleen in termen van hel of hemel hebben gesproken. Meestal lukt het de mens niet in ÈÈn (aards) leven de volkomen loutering van de ziel (wedergeboorte) te bereiken en moet er een verdere scholing plaatsvinden. Daarom ondergaan alle mensen van deze aarde en van andere hemellichamen, na het afleggen van hun stoffelijke lichaam een verder rijpingsproces in de geestelijke sferen, het hiernamaals. In de gangbare reÔncarnatieleer wordt deze verdere ontwikkeling van de ziel in de geestelijke wereld vaak buiten beschouwing gelaten en zij is dus op dit punt onvolledig.

Pas wanneer bij die ontwikkeling alle mogelijkheden tot loutering van de ziel beproefd zijn en een verdere vooruitgang in deze levensvorm niet mogelijk blijkt, vindt bij zielen die niet los zijn gekomen van de materie, dat wil zeggen van hun menselijke hoogmoed en zelfverheerlijking, een nieuwe belichaming op aarde plaats. Ook zijn reÔncarnaties op andere planeten mogelijk in een fijner stoffelijk lichaam. Deze dienen eveneens tot verder ontwikkeling van de zielen. Uiteindelijk zal elke goedwillende ziel het hem gestelde doel bereiken.(40)

'Er leven tegenwoordig mensen reeds voor de zevende keer op deze aarde en het gaat nu deze zevende keer beter met hen. Zij zullen echter nog enkele incarnaties moeten doormaken op een andere planeet in een lichter (fijner) stoffelijk lichaam, voordat zij kunnen worden opgenomen in de zuiver geestelijke sfeer die men het "onderste paradijs' zou kunnen noemen, van waaruit nog vele trappen leiden naar het werkelijke binnenste hemelrijk, waar de liefde van de Vader, het licht van de Zoon en de kracht van de eeuwige Geest heersen.(41) 'Verlaat de eigenlijke mens deze aarde, dan zal hij aan gene zijde zodanig onderwezen en begeleid worden, dat hij tot een hogere en tot de meest ware levensvoleinding kan komen.(42)

'De goddelijke liefde erbarmde zich over de gevallen geesteswereld. Met behulp van de trouw gebleven engelgeesten ontwikkelde de Schepper de opbouw van het materiÎle universum uit de oernevelen van de wereldstof, door deze te ordenen en te rangschikken en tot nieuw leven te brengen; dit universum beeldt in zijn geheel de 'verloren zoon' uit. Hiermee begon God in de talloze wereldsystemen en op de wereldgloben een verlossing van de in de materie gebonden wezens.(43) 'Het evangelie predikt ook de verlossing van alle creaturen door de macht van de liefde.'44 'Want het goddelijke plan van een algemene verlossing kent geen eeuwige verdoemenis. (...) Hemel en hel zijn dus geen plaatselijke bepalingen, maar geestelijke ontwikkelingsstadia van de ziel. Sterk op zichzelf gerichte, aardegebonden zielen worden ook wel verder opgevoed door opnieuw in het leven geroepen te worden (reÔncarnatie) op andere stoffelijke werelden of soms ook op onze planeet.(45)

'Doordat Ik Zelf mens ben geworden, Zelf alle materie heb doordrongen, heb Ik alle geesten die daarin gebonden lagen, in staat gesteld zalig te worden. En dat is dus de tweede schepping die Ik reeds van eeuwigheid had voorzien. (...) Van nu af ben Ik voor een ieder een zichtbare God, en ieder die Mij ziet, leeft en zal eeuwig leven.(46)

Lorberianen' belijden dus reÔncarnatie en alverzoening, zelfs van gevallen engelen oftewel demonen. Door Lorber wordt God eenzijdig als de liefde belicht. Waar blijft zijn rechtvaardigheid, toorn? Ja, Jezus toornt toch wel, maar dan over de 'valse onderwijzers, priesters en profeten(47) die van Lorbers leer afwijken. De Bijbel leert dat er behoud is slechts voor mensen, en de redding van mensen geschiedt uitsluitend door geloof in het verzoeningswerk van de liefdevolle Ën rechtvaardige God. Over leven op andere planeten zwijgt de Bijbel geheel.

over reÔncarnatie:

"'De geesten' onderwijzen alle dus reÔncarnatie, niet als een geloofsartikel dat los verkrijgbaar is, maar als een visie die een geheel vormt met hun totale occulte geloofssysteem."(48) Gods Woord weerspreekt duidelijk de mogelijkheid van herkansing in het vagevuur of hiernamaals, en van reÔncarnatie: 'En zoals het de mensen beschikt is ÈÈnmaal te sterven en daarna het oordeel...' (49).

over het lichaam:

'Maar in het hiernamaals wordt het als een duizenden malen ernstiger ongeluk beschouwd, wanneer een aldaar wonende vrije ziel weer op enige wijze wordt gedwongen in een sterfelijk, stinkend en log lichaam terug te keren.'(50) Hoe anders spreekt Gods Woord over het wondermooie menselijk lichaam.(51) Dit is de tempel van de Heilige Geest. Het lichaam was niet te min voor Jezus om in te wonen, noch om de gemeente van Jezus Christus daarmee te vergelijken.(52)

over de ware kerk:

Deze 'Nieuwe Openbaring' is bijzonder kritisch ten opzichte van de Rooms Katholieke kerk. De biecht wordt afgewezen, evenals de 'zware misstappen van de hiÎrarchie', 'heerszucht en dwang'.53 Het oordeel wordt dan ook over deze, reeds in een crisis verkerende, kerk aangezegd.

In contrast met de valse kerk is er de ware kerk: 'Op aarde is er maar ÈÈn ware kerk en deze is de Liefde tot Mij in Mijn Zoon, welke is de Heilige Geest in jullie en deze maakt zich bekend door Mijn levende woord. ...; en jullie ziel, waarvan het hart de woonplaats is, is de enige ware kerk op aarde. In haar alleen is eeuwig leven en zij is de alleenzaligmakende... Ga daarom eerst in de ware kerk, waarin het leven is, -dan pas in de dode, opdat zij door jullie levend wordt!'(54) Hoogmoedig wordt 'de valse kerk' (welke eigenlijk?) verworpen, en vervangen door een mystieke. De kerk (ekklesia) is letterlijk een gemeenschap van mensen die uit de wereld geroepen zijn. Het is onmogelijk om als mens alleen kerk te zijn. 'Gemeenschap der heiligen' is essentieel en kostbaar. Liefde voor en toewijding tot de Here Jezus en elkaar binden mensen aan elkaar.

over meditatie:

Geconcentreerde meditatie vergroot je geestelijke waarnemingsvermogen: 'Ieder die in het leven van zijn geest wil binnengaan, moet zich dagelijks een bepaalde tijd in volkomen geestelijke rust begeven en zich dan niet door allerlei gedachten laten afleiden, maar slechts ÈÈn gedachte nemen en die onophoudelijk vasthouden. En de beste gedachte is de Heer. Als iemand dat ijverig en met overgave aanhoudend doet, zal daardoor zowel het gezicht als het gehoor van zijn ziel steeds meer aan innerlijke scherpte winnen. En na niet al te lange tijd zal hij daar geestelijke vormen waarnemen, waar hij voordien niets dan een vormloze leegte dacht te zien; en ook zal hij klanken en woorden vernemen, waar het hem voordien toescheen of er eeuwig stilte heerste.'(55)

'De volle rijkdom en veelzijdigheid van de leer maakt zich evenwel pas dan kenbaar, als men de Lorberwerken grondig bestudeert. Ze bieden juist datgene, waarnaar de hoogste geesten van onze generatie diep en ernstig streven: een synthese te vinden tussen de Heilandsleer van de bijbel en de ontwikkelingsgedachte van de wetenschap. Dat leidt tot een overeenstemmend, aan geen confessie gebonden Christendom, dat door zijn karakter van liefde en de diepte van zijn erkenning alle mensen tot een edelgezinde geestes- en levensgemeenschap vermag te verenigen.'(56) Alsof het hebben van een confessie ongeestelijk en zondig zou zijn. Regelmatige meditatie, het houden van stille tijd is een groot goed, maar dan wel vanuit Gods Woord in de eerste plaats.

Beoordeling

Zoals gewoonlijk lopen waarheden en leugens verwarrend door elkaar heen, en vergt het evenwichtig onderscheiden de nodige inspanning. Veel Bijbelse taal en termen zijn in de Lorberwerken herkenbaar.
'Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God.' 1Joh.4:1-3
De Jezus van Lorber erkent dit inderdaad: 'En zodoende bestaat er ook slechts ÈÈn God, en dat ben Ik, en Ik heb nu deswege hier op aarde een lichaam aangenomen om Mij aan u mensen van deze aarde, die Ik geheel naar mijn evenbeeld heb geschapen uit de oersubstantie van Mijn liefde, in uw persoonlijkheid te kunnen openbaren -zoals het momenteel geschiedt.'(57) De Here Jezus is de hoeksteen en toetssteen tegelijk. Maar het hier genoemde criterium is zeker niet de enige toetssteen.

Op een van de brochures van de Loberstichting staat letterlijk: "Dooft de geest niet uit, veracht dus de profetieÎn niet, maar toets alles en behoudt het goede.' (Tess.5:19-22) Direct valt al op dat geest met een kleine letter is geschreven, het woordje 'dus' is toegevoegd, het woord 'toets' een t mist, en de tekstverwijzing onvolledig en onjuist is (moet zijn: 1Thes.5:19-21)! Wel slordig! Is dit een voorbeeld van het veronachtzamen van Gods Woord? In elk geval zijn deze drie korte verzen hier wel op zijn plaats.

'Echt is echter alleen dat wat als werkelijke inspiratie indruk heeft gemaakt op door de Geest begenadigde mensen, die ertoe gedrongen werden om hun (be)schouwingen aan de wereld kenbaar te maken. Daarom is iedere echte profetie altijd ten diepste verbonden met de religieuze dimensie van de mens.'(58) Dit is een vaag en daarom onbruikbaar criterium.

Lorbers collega's

Zo aan het eind van dit jaar, deze eeuw en dit millennium wordt ook de herinnering aan de dokter, apotheker en astroloog van de gedoopte Jood Nostradamus (1503-1566), weer opgehaald. De geheimzinnige voorspellingen van allerlei rampen van deze populaire waar(?)zeggende Fransman zullen ook nu wel weer gespeld worden. 'De kracht van Nostradamus' voorspellingen is hun vaagheid.'(59) Maar er zijn nog veel meer helder(?)zienden te noemen.(60)

Zeven jaar na het sterven van Lorber ontving Gottfried Mayerhofer tot zijn dood in 1877 eveneens talrijke dictaten van de Heer. (61) En tussen 1945 en 1959 ontving de Amsterdamse vrouw Ida Peerdeman boodschappen, die ze van Maria zei te hebben ontvangen.(62) Verder is de nieuwe roman van Frederiksson, met Maria Magdalena als hoofdpersoon, gebaseerd op het discutabele Evangelie naar Maria, wat in Nag Hammadi is gevonden.(63)

Tenslotte, want je moet toch een keer stoppen, kreeg in 1965 de toen 56 jarige onderzoekspsychologe in New York Helen Schucman bezoek van een innerlijke, geluidloze stem, die haar vroeg alles wat hij zei op te schrijven. "Dit is een cursus in wonderen. Maak alsjeblieft aantekeningen." Die stem bleek ook weer 'Jezus Christus' te zijn. Zo ontstond in zeven jaar een bijbel van zo'n 1300 bladzijden: in drie delen: een Tekstboek, een Werkboek en een Handboek voor leraren. Dit wordt gezien als een herformulering van het Nieuwe Testament, of zelfs de bijbel van het volgende millennium.

Studenten typeren deze cursus als een 'spirituele psychotherapie, die ons helpt de blokkades op te ruimen, die ons afgescheiden houden van de liefde van God.' De 'Course' wil een correctie zijn op de christelijke leer en eeuwenoude dogmata. Bekende christelijke begrippen als verzoening, krijgen in de cursus een volstrekt nieuwe inhoud, die volledig afwijkt van de betekenis, die het traditionele christendom er 2000 jaar lang aan gehecht heeft. Lukt het ons denken te corrigeren, dan spreekt de intellectueel pittige 'Course', van een wonder. Wereldwijd zijn er al meer dan anderhalf miljoen exemplaren van 'Een Cursus in Wonderen' in omloop, en is na intensieve arbeid nu ook in het Nederlands te koop (f125,-!) Helen Schucman: 'Ik weet dat het werkt, maar ik geloof er alleen niet in.'(64)

Lorber staat als 'christelijk medium' dus bepaald niet alleen. Interessant maar bijna ondoenlijk is het om al die woorden van en denkbeelden over de zogenaamde Jezus Christussen te analyseren en met elkaar te vergelijken. Welke Christus is de ware?

Wat te denken van dit Oostenrijkse medium?

Lorber komt naar voren als een sympathieke mysticus, niet uit op eerzucht noch op geld. Geld speelde voor de bescheiden Lorber slechts een geringe rol. De armen konden niet tevergeefs een beroep op hem doen. 'Hoewel hij het vermoedelijk belangrijkste religieuze werk aller eeuwen heeft geschreven, trad hij naar buiten allerminst op de voorgrond.'(65) Daarin wordt kritiek geuit tegen de machtige Rooms Katholieke kerk. Vandaar Lorbers bescheiden opstelling!?

Terwijl God voor het schrijven van de Bijbel zo'n veertig mensen uitkoos, zou Diezelfde God twee of drie millennia later slechts ÈÈn mens uitverkoren hebben om de meest gewichtigste boodschap aller tijden te verwoorden. Dat, voor zover ik weet, geen enkele kerk oren naar zijn leer heeft, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze mystieke boodschappen.

Het Woord van God

Zoals de Mormonen met hun boek van Mormon, de Children of God of The Family (of love) met hun 'MO-letters', de Verenigingskerk met Moons 'Goddelijke Beginselen', zo wordt ook bij Lorber een geschrift (wat heet, een boekenkast!) toegevoegd aan de Bijbel. Die toevoegsels zouden zogenaamde latere openbaringen van God zijn, dus belangrijker 'last insight information'. Daarom zou de modernere Koran van meer waarde zijn dan die oude Bijbel. Het is een geloofsuitgangspunt om 66 boeken tot de Bijbel te rekenen en daar horen de apocriefe boeken dus niet bij.(66) Niet zelden leiden bijkomende geschriften ons af van de Bijbel, en worden intensiever bestudeerd dan Gods Woord zelf. Het is een oude duivelse truc om
 1. Gods Woord te veranderen, zoals bijvoorbeeld gebeurd is met de 'Nieuwe Wereld Vertaling' van de Jehova's Getuigen
 2. Aan Gods Woord toe te voegen, allerlei zogenaamde goddelijke openbaringen. Makkelijk wordt de Bijbel zelfs vervangen door een ander spiritueel geschrift.
 3. Aan Gods Woord af te doen: Vrijzinnigen blijven maar strepen en scheuren in de Bijbel, totdat ze eveneens de Bijbel geloven van kaft tot kaft, alleen daartussen is het leeg...
Ernstig, met dreiging van vervloekingen, worden we gewaarschuwd in Openbaring (22:18, 19) opgetekend door dezelfde Johannes, om niet toe te voegen aan noch af te nemen van de woorden van de profetie. Desondanks gebeurt dat juist wel met het laatste Bijbelboek. Evengoed slaat deze dreiging op de gehele Bijbel. God waakt over zijn Woord en waarschuwt voor valse profeten.

Maar was Lorber zelf een ware of een valse profeet?? ProfetieÎn kwamen ook in het Nieuwe Testament voor. Ik geloof in het bestaan van alle geestes- of genadegaven, inclusief profetie ook voor nu. Dat alle gaven in alle gemeenten zouden moeten functioneren is wat teveel gesteld. 'Paulus wijst in zijn brieven nadrukkelijk op de onmisbaarheid van het profetenambt in de gemeente. In feite is er ook tot in onze tijd een regelmatige stroom van profetieÎn geweest, die zich binnen en buiten de gevestigde kerken manifesteerde.'(67) De oproep om alles te toetsen slaat in de eerste plaats op de profetieÎn, want die zijn blijkbaar niet automatisch zuiver.

Dat allerlei voorspellingen op natuurkundig gebied later inderdaad waarheid zouden zijn gebleken, kan ik niet controleren, en zou inderdaad frappant zijn, maar waarzeggerij is daarmee niet gelegitimeerd. Lorber zegt inderdaad zijn inspiratie van de Heer te hebben, maar dit is onverenigbaar met occultisme (waarzeggerij, helderziendheid) wat herhaaldelijk en nadrukkelijk door de ware God verboden is! (68) EÈn bron doet niet uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen.(69)

Maar er gebeurde toch bij Lorber zËlf wonderbaarlijke zaken? Dat kan heel goed, maar ook dit is nog geen bewijs dat hij DUS door God geÔnspireerd moet zijn geweest. 'Zo zegt de HERE, uw Verlosser en uw Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de HERE, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht; die de tekenen der leugenprofeten teniet doe en de waarzeggers als dwazen aan de kaak stel; die de wijzen doe terugwijken en hun kennis tot dwaasheid maak; die het woord van mijn knecht gestand doe en de aankondiging mijner boden volvoer...' Jes.44:24-26

'Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.' Mat.24:24
Dan het criterium: komt de profetie uit? 'Wat in zijn tijd ongelooflijk leek, wordt nu geleidelijk aan door de wetenschap bevestigd en erkend.'(70) Door de wetenschap en het wereldgebeuren worden deze profetieÎn bevestigd.'(71)
'Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen - dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de HERE uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de HERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De HERE uw God zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen. Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij afval gepredikt heeft van de HERE, uw God...' Deut.13:1-5
Lorber zegt niet met precies deze woorden 'laten wij andere goden achterna lopen'. Hij heeft het telkens over de 'Heer' en 'Jezus Christus'. Maar pas op: Jezus waarschuwt voor pseudo- of valse christussen!(72) De belijdenis 'Jezus is Heer' komt door de Heilige Geest.(73) Weliswaar kan iedereen het woord 'Heer' in zijn of haar mond nemen, maar niet iedereen zal van harte belijden dat Jezus Heer is, de hoogste autoriteit is aan Wie we ons hebben te onderwerpen en aan wie we gehoorzaamheid verschuldigd zijn. 'Jezus' (In het Hebreeuws Jeshoea, Jozua) betekent 'de HERE redt'.

Waarvan redt de HERE dan? Van zonde, hËt grote probleem sinds de val van satan en de mens. Zonde is de barriËre, de kloof tussen God en mensen.(74) Hoe redt de HERE ons van zonde? Door te geloven dat Jezus Christus aan het kruis stierf in mijn plaats. EÈn van de bijna honderd teksten over geloof in het door de 'Lorberianen' goedgekeurde Johannes evangelie

(10:25, 26) zegt: 'Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?'
En daarmee schreef Paulus(75) overeenstemmend:
'...gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen...'
In de Loberwerken ben ik het kruis van Christus en het geloven niet tegengekomen. Daarentegen moet er telkens aan je gesleuteld worden, zelfs op andere planeten, om je voor te bereiden op de hemel. In feite komt dit neer op zelfverlossing, en worden kruis en verlossingswerk van de ware Jezus Christus, waar een mens op moet vertrouwen, genegeerd. Dit lijkt veel op het evangelie, maar is het toch niet, want er is maar ÈÈn waar evangelie.
'Het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!' Gal.1:6-9

Conclusie:

Jakob Lorber is een valse profeet, naast de valse apostelen en leraren, die zich wellicht te goeder trouw heeft laten (mis)leiden door een engel des lichts. 'Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, dan verdraagt gij dat zeer wel. (...) Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostel van Christus. Geen wonder ook! Immers de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.' (76)

W.J.A. Pijnacker Hordijk
april 2000

Voetnoten
 1. Voor het Nederlandse taalgebied: Burg. De Millylaan 1, 7231 DP Warnsveld, tel. 05750-21803. Zijn boeken zijn uitgegeven bij de Jacob Lorber Stichting, bij Uitgeverij De Ster in Breda en Ankh Hermes te Deventer De werken in het oorspronkelijk Duits, zijn uitgegeven door Lorber Verlag, Postfach 229, D 7120 Bietiheim-Bissingen. 'Jacob' wordt afwisselend met een c en een k geschreven.
 2. Brochure Jakob Lorber schrijfknecht van God, p.5
 3. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd', p.19
 4. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, (Deventer: Ankh Hermes, 2e druk 1992) p.254
 5. Brochure van de Jacob Lorber Stichting: 'De wetenschap op het spoor van Jacob Lorber', p.1
 6. dr. W.J. Ouweneel, Het domein van de slang christelijk handboek over occultisme en mysticisme) (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1982) p. 173
 7. informatiebrief van de Jakob Lorber Stichting, Het Lorberwerk - een nieuwe openbaring?
 8. Ritter von Leitner, Jacob Lorber, Schrijfknecht van God biografie (Breda: De Ster, 1988) p.67
 9. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd', p.4
 10. informatiebrief van de Jakob Lorber Stichting, Het Lorberwerk - een nieuwe openbaring?
 11. Ritter von Leitner, Jacob Lorber, Schrijfknecht van God, p.67
 12. Ritter von Leitner, Jacob Lorber, Schrijfknecht van God, p.68
 13. Ritter von Leitner, Jacob Lorber, Schrijfknecht van God, p.78
 14. Ritter von Leitner, Jacob Lorber, Schrijfknecht van God, p.78
 15. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd', p.6
 16. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd', p.6
 17. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber verkondigt op handen zijnde rampen en het ware christendom, p.10
 18. Ritter von Leitner, Jacob Lorber, Schrijfknecht van God, pp.42-48
 19. Ritter von Leitner, Jacob Lorber, Schrijfknecht van God, p. 54
 20. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, p.256
 21. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, p. 59 (Gr. XI, p.275 e.v.)
 22. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, p.62- 64
 23. Brochure van de Jacob Lorber Stichting: 'De wetenschap op het spoor van Jacob Lorber', p.6
 24. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd', p.16 VI Tien voornaamste punten uit de nieuwe openbaring
 25. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd', p.18 punt VII van de tien voornaamste punten uit de Nieuwe Openbaring: Het wezen van Jezus. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, p. 118, Gr. VIII 27, 1-7
 26. Ritter von Leitner, Jacob Lorber, Schrijfknecht van God, p.70,71, uit de eerste hoofdstukken van de 'Huishouding van God'.
 27. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, p. 115, Gr VIII 138, 11
 28. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, p.116, Gr I 51, 21 e.v.
 29. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, p.116, 117, Gr VI 90, 8-12
 30. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, p. 118
 31. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd',p.18 'Tien voornaamste punten uit de nieuwe openbaring' punt VII 'Het wezen van Jezus'
 32. Brochure Jakob Lorber Schrijfknecht van God, p.6, gr. Joh. evang. XI/94
 33. 1 Thes.4:16, 17
 34. Op. 1:7
 35. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, p.110 Gr VI 54, 8-1, Gr V 238, 1
 36. Hebr.6:2, 1Cor. 15
 37. Dan.12:2, Hebr.9:27
 38. Ritter von Leitner, Jacob Lorber, Schrijfknecht van God, pp. 74, 75
 39. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, p.60 Gr. XI p. 246
 40. Brochure Jakob Lorber schrijfknecht va n God, p.3, 4
 41. Brochure Jakob Lorber schrijfknecht van God, p.7, Himmelsgaben II p.246
 42. Brochure Jakob Lorber Schrijfknecht van God, p.8, Gr. Joh. Evang. VII/217
 43. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd', p.17 'Tien voornaamste punten uit de nieuwe openbaring' punt IV: 'De stoffelijke materiÎle schepping'.
 44. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd', p.17 'Tien voornaamste punten uit de nieuwe openbaring' punt V: 'Doel van het natuurleven'.
 45. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd', pp.18, 19 Tien voornaamste punten uit de nieuwe openbaring' punt IX: De verdere ontwikkeling in het hiernamaals.
 46. Brochure Jakob Lorber schrijfknecht van God, p.7, Gr. Joh. Evang. VI/239: 3-4
 47. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, pp. 113, 114
 48. Drs. Pieter van Kampen, Na het laatste uur Geloof in reÔncarnatie en Christelijk geloof (Kampen: Kok/Voorhoeve, 1994) p.182 (totaal -aanbevolen!- 220 pp.)
 49. Hebr. 9:27
 50. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, p.114 Gr. V 136, 6
 51. Ps.139:13-18
 52. 1Cor.3:16,17
 53. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, pp.138-144 en 249-256
 54. Ritter von Leitner, Jacob Lorber, Schrijfknecht van God, pp.76, 77
 55. Brochure Jakob Lorber Schrijfknecht van God, p.7, Geistige Sonne II, hfst. 44
 56. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd' p.19, Tien voornaamste punten uit de nieuwe openbaring' punt X Het doel der voleinding
 57. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, p. 116, Gr. VI 230, 2-6
 58. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd' ,'Bijna 2000 jaar Voorspellingen voor heden en toekomst' van M. Kahir.
 59. Adriaan van Dis, Nostradamus, een Profeet voor duistere tijden, NRC Handelsblad, cultureel supplement, 19-2-1982, p. 1,2
 60. Sjaak den Boer, Nostradamus en andere zonnetjes in huis, Het Parool, 20-2-1982, p.23
 61. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd' p.12 Zijn boek 'Predikingen van de Heer' (350 pp.) bevat 53 predikingen.
 62. K. van der Zwaag, Mariacultus in de RAI, Internationale gebedsdag stelt "Vrouwe van alle volkeren" in het middelpunt, Reformatorisch Dagblad 30-5-1998
 63. Arie Verhoef, Maria Magdalena, wie was zij..? Marianne Frederiksson en het moderne denken, Visie, 2e week van okt. 1999
 64. Cokky van Limpt, 'Een cursus in wonderen' rukt langzaam op in spiritueel Nederland, Trouw, 24-7-1997, Annemiek Leclaire, Een gelukkige droom, HP/De Tijd, 5-11-1999, pp.26-29, Erna Heijligers, Kiezen tussen angst of liefde Eindelijke een Nederlandstalige 'cursus in wonderen', Onkruid, nov./dec. 1999, pp.64 - 75
 65. Kurt Eggenstein, De profeet Jakob Lorber, p.52
 66. Het Griekse woord 'apocruphos' wordt vertaald met 'verborgen', en 'Apocrief' betekent 'niet als gezaghebbend erkend'. Apocriefe boeken worden als niet canoniek beschouwd (canon is de lijst met erkende bijbelboeken), en wel om de volgende redenen:
  1. Omdat de Joodse kerk (althans het Palestijnse Jodendom) 'aan welke de woorden Gods waren toevertrouwd' (Rom.3:20) , ze nooit in de canon heeft opgenomen. De apocriefen zijn niet in het Hebreeuws geschreven. In de synagogen werden ze noch gelezen, noch verklaard door de schriftgeleerden.
  2. De eerste christenen hebben ze daarom ook niet voor canoniek erkend.
  3. De Here Jezus Christus en de apostelen hebben bijna zeshonderd maal de canonieke boeken van het Oude Testament aangehaald, en geen enkele keer ÈÈn van de apocriefe boeken.
  4. De christenen van de eerste vier eeuwen hebben ze niet voor goddelijke erkend, hoewel zij ze soms lazen; maar nimmer hebben zij er meer dan menselijk gezag aan toegekend.
  5. Hun schrijvers doen zich voor als gewone auteurs. (1Makk.4:46, enz.)
  6. Omdat zij leerbegrippen en stellingen verkondigen of voorstaan, die in strijd zijn met de geloofs- en zedenleer van de Bijbel. Zo verheerlijkt bijvoorbeeld II MakkabeÎn een zelfmoord. In de apocriefe geschriften ontmoet men verscheidene onjuiste, ongerijmde, fabelachtige en tegenstrijdige zaken, die met de waarheid van de canonieke boeken in botsing zijn. Onmogelijk kunnen zulke werken vrucht van de werking van Gods Geest zijn.
  7. De kerkvaders uit de eerste eeuwen en de oude leraars van de Rooms Katholieke kerk, verklaren eenstemmig dat de apocriefe boeken geen schriften van goddelijk gezag zijn.

   Er zijn ook apocriefe boeken van het Nieuwe Testament, meestal Pseudepigrafen (geschriften uit de oudheid die ten onrechte aan een bepaalde auteur zijn toegeschreven of geschriften die ten onrechte soms als tot de Bijbel behorend zijn beschouwd, maar die niet in de Griekse handschriften voorkomen), maar niet ÈÈn christelijke kerk heeft ze voor canoniek erkend. Men heeft ze ook nimmer bij de Bijbel gevoegd en voor de kennis van de Schrift hebben ze weinig of geen waarde. Zij bevatten bijzonderheden over het leven van Jezus en de apostelen buiten die, welke in het Nieuwe Testament zijn vervat, maar merendeels zo fabelachtig en onbeduidend, dat zij het lezen niet waard zijn.

   Vele van deze geschriften hebben een bepaalde tendens en hadden de bedoeling een of andere ketterij te sanctioneren. Naar: T.M. Looman, Gids voor de Bijbellezer (Nijkerk: Callenbach, 1913), en ds. A. Vlietstra jr., Apocriefe boeken kunnen verwarring geven bij getrouwe Bijbellezer', Standvastig juni 1997 pp. 12, 13

 67. Brochure Jakob Lorber schrijfknecht van God, p.2
 68. Lev.19:31, 20:27, Deut.13:5, 18:10-12, 1Sam.28:3, 2Kon.17:17, 21:6, 23:24, Jes.8:19
 69. Jac.3:11
 70. folder van de Jakob Lorber Stichting Aarde en maan
 71. Brochure van de Jakob Lorber Stichting 'De nieuwe openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber Een man hoort een stem Christelijke Profetie voor onze tijd', p.3
 72. Mat.24:5, 24
 73. 1Cor.12:3
 74. Jes.59:2
 75. Rom.3:22-25
 76. 2Cor.11:3, 4, 13-15
Categorie: Sekten