Hare Krishna


De Hare Krishna sekte

De Hare Krishna sekte is een hindoeistische Bhakti-Yoga-cultus. In 1966 richtte de Hindoe Swami Prabhupada de "International Society for Krishna Consciousness" of ISKCON op (Intern. Genootschap voor Krishna-Bewustzijn), met hoofdkwartier in Los Angelos. Het Europees hoofdkwartier bevindt zich in West-Duitsland. Het tijdschrift heet: "Back to godhead" (terug tot de godheid). Doel is de gehele wereld met Krishna-bewustzijn te vervullen. 5 a 6 uur per dag wordt op straat „gechant", d.w.z. de Krishna-mantra gezongen, waardoor men de wereld met Krishna-bewustzijn tracht te "overspoelen". De weg tot dit doel is complete omscholing van het bewustzijn tot het juiste "godsbewustzijn" en éénwording met de god Krishna, via de Bhaikti-Yoga als heilsweg (de dienende overgave aan de godheid hier: de Hindoe-afgod Krishna). De enige weg uit de godvervreemding zou de ,,Samkirtan"zijn, het oprecht en voortdurend zingen van de "heilige" naam Krishna, de Krishna-mantra. Gepaard met een bepaalde, ritmische schommeling moet deze in extase brengen, terwijl dóór Samkirtan direct contact met "het goddelijke" wordt opgenomen. Weer een voorbeeld van demonische muziek en ritme, naar oorsprong en uitwerking! De H.Krishna-leerlingen en "gewijden" moeten dagelijks liefst 1728 maal de Krishnamantra zingen en mompelen, hetgeen bij sommigen niet tot bewustzijnsverruiming, maar tot geestelijke afstomping leidt, ledere dag schilderen ze op 12 plaatsen van het lichaam het H.Krishna-teken, als teken van wijding aan H.Krishna en ter bescherming tegen de "Maya" (de wereld met zijn veelvuldig bedrog van de schijn).

De goeroe is de sleutelfiguur. Hij alleen bezit de juiste "kennis" van en hij alleen verschaft de toegang tot het juiste verstaan van de "heilige schriften". Door hem alleen kan men tot "het verlossend godsbewustzijn" komen. Daarom heeft hij absolute autoriteit. Zijn woorden en aanwijzingen zijn "onfeilbaar". Hij geniet goddelijke verering. De radicale, openlijk tentoongestelde gerichtheid op het transcendente van deze goeroebeweging, in exotisch gewaad, heeft vooral op jonge mensen een bijzondere aantrekkingskracht, als een eigen bijdrage tot het wereldwijde protest tegen een prestatiemaatschappij. Moderne Indiase denkers en goeroes van het reform-hindoeïsme waarschuwen echter voor de roes van de geest op zoek naar de innerlijke wereld, waaruit wereldvlucht, vlucht voor de taak en verantwoordelijkheid in de wereld ontstaat. De H.Krishnabeweging is maatschappelijk en politiek, psychisch en geestelijk gevaarlijk.

De aanhangers erkennen géén wetten; vandaar de voortdurende wetsontduiking. Bij een actie en huiszoeking van de politie in 2 H.Krishna-centra in Duitsland in december 1974 werden verschillende wapens en veel geld gevonden. Het is één groots opgezette oplichterij, één en al bedelbedrog: men beweert geld voor hongerige Indiase kinderen in te zamelen (vaak zonder vergunning), maar tot nu toe ontvingen deze kinderen niets. Het is een scrupuleuze geldmakerij, met een harde, psychologische verkoopstraining. Bepaalde typen worden op bepaald uitgezochte groepen van mensen losgelaten. Ze worden dan ook wel "de bedelmonniken, die miljoenen incasseren" genoemd. Ook maken ze zich schuldig aan kinderontvoering. Daar ze vaak valse namen noemen, is het erg moeilijk om ontvoerde of weggelopen kinderen en jongeren op te sporen
Alle aanvragen worden met leugens beantwoord. Er schijnt contact met Moskou te bestaan. Nauwelijks één vindt de weg terug tot het normale leven. De meesten komen in een zenuwinrichting terecht. Door de massieve indoctrinatie van de jonge mensen worden deze psychisch afhankelijk en willoze werktuigen van de goeroe. Al het eigen denken en willen moet volkomen uitgeschakeld worden. Aan de andere kant ontstaat een elite-groeps-bewustzijn tegenover de maatschappij, als bezittende de enige waarheid en werkelijkheid. Het is één der religieuze groepen met autoritaire en elitaire structuur, evenals de uit de "Jezusbeweging" ontstane dwaalbeweging "children of God" van Moses Berg en het "Genootschap tot vereniging van het wereldchristendom" van de Koreaan Moon. Als tegenhanger tegen de anti-autoritaire fase van de laatste jaren? Een uitwas van de tegenwoordig zo actuele en veelgeprezen "groepservaring"?
Ondanks alle tegengestelde beweringen bestaat er nauwe samenhang met de Indiase godsdienstgeschiedenis en hindoeïstische geesteswereld, waaraan ieder door de Bahkti-Yoga, door het zingen van de Krishna-mantra, door Krishna-tekens, door de wijding, enz. deel krijgt. Hierdoor heeft men zich volkomen voor de occulte wereld open én ter beschikking gesteld.
Vrij wordt men pas na oprechte, radicale bekering tot de Heer Jezus Christus en na schuldbelijdenis, dat men zijn heil buiten Hem heeft gezocht. In de Naam van Jezus Christus zwere men alle occulte machten achter deze beweging, achter de yoga en meditatie af, bidde Hem om bevrijding daarvan, alsook van de gevolgen van de wijding door en van de binding aan de goeroe; tevens bidde men om reiniging van de gedachtewereld en het onderbewuste van alles, wat men van de "heilige schriften" heeft gehoord en gelezen. De Heer Jezus neme de herinnering aan de occulte Krishna-mantra volkomen uit het geheugen weg. Men verwijdere iedere Krishna-teken, vernietige iedere foto van Krishna en goeroe en late zich uit het kaartsysteem schrappen. Het is of Jezus Christus of Krishna.

Uit:Van Occultisme tot bevrijding
Els Nannen

Categorie: Sekten