Ontwikkelingen rond homofilie en genderdysforie in het licht van de Bijbel

transgender

door Piet Guijt      In dit artikel  wil Piet Guijt de actuele ontwikkelingen rondom homofilie en genderdysforie benaderen vanuit een bijbels perspectief. Er zijn namelijk zowel in de samenleving als op het christelijk erf diverse nieuwe ontwikkelingen (genderdysforie, zegenen van homorelaties, verbieden van zgn. homo-conversietherapie) die aandacht vragen, mede omdat vanwege grote verschillen in opvatting, zelfs onder christenen, daarover veel verwarring bestaat. Daarom is het nuttig om vanuit Gods Woord een heldere zicht te hebben.   

1 Inleiding 

Voor ons als christenen is het van belang om allerlei soorten van dwaling en misleiding te kunnen ontmaskeren, en daarbij ook allerlei schijnargumenten te weerleggen. In de afgelopen decennia zijn in diverse Promise Magazines vele artikelen daarover geschreven. Het betrof niet alleen ‘valse' godsdiensten en ‘valse’ leringen zoals in onze tijd new age en atheïsme, maar ook diverse dwaalleringen binnen het christendom, bijvoorbeeld de Mariacultus, de predestinatieleer, de alverzoeningsleer.In de huidige maatschappij en ook in het christendom (denk aan ontkerkelijking) zien wij veel misverstanden, verwarring, polarisatie, framing en nepnieuws. Waarheid en liefde worden vaak van elkaar los gemaakt en bijbelse waarheden worden weggewuifd onder het motto van tolerantie, liefde, ‘inclusiviteit’, enzovoort.   

In verband met de actualiteit zal ik ingaan op twee thema's die al eerder zijn besproken, namelijk genderdysforie (6) en homofilie/homoseksualiteit (7). Er zijn namelijk zowel in de samenleving als op het christelijk erf diverse nieuwe ontwikkelingen (genderdysforie, zegenen van homorelaties, verbieden van zgn. homo-conversietherapie) die aandacht vragen, mede omdat vanwege grote verschillen in opvatting, zelfs onder christenen, daarover veel verwarring bestaat. Daarom is het nuttig om vanuit Gods Woord een heldere zicht te hebben.   

Vooraf wil ik benadrukken dat ik vanuit bewogenheid over de bestaande problematiek een en ander vanuit de Bijbel wil onderzoeken. Dus het gaat beslist niet om het veroordelen van mensen, maar om hen te helpen de weg te wijzen naar een bijbelse oplossing.

 1. Transgenderisme 

Met name in de laatste decennia en vooral de laatste jaren zeggen met name jonge mensen zich niet thuis te voelen in het lichaam dat hoort bij hun biologisch geslacht. We noemen dat genderdysforie. Daarom willen zij van geslacht(srol) veranderen. Mede door de rol van de media en het promoten van genderdysforie als iets 'normaals' (transgenderideologie) krijgen steeds meer jongeren, met name meisjes, de (m.i. misleidende) gedachte dat zij in een verkeerd lichaam zitten. Want als we zien dat sommige mensen een zgn. lichaamsidentiteits-stoornis hebben waarbij iemand denkt dat bepaalde ledematen niet bij zijn lichaam horen en deze wil laten amputeren (waarbij dus onmiskenbaar sprake is van een zelfidentificatie die in strijd is met de realiteit) (7), dan rijst de vraag of dat ook niet bij genderdysforie het geval zou kunnen zijn. 

Volgens de Transgenderwet van 1985 moest een transgender (teneinde als zodanig erkend te worden) een fysieke operatie van man naar vrouw of van vrouw naar man ondergaan. Maar sinds 2014 geldt die verplichting niet meer. Nu is het zgn. transgenderbeleid als volgt: “Als een (biologische) man zich vrouw voelt, dan is hij vrouw en heeft hij het recht om per direct als vrouw te worden behandeld (en omgekeerd), ook al heeft er nog geen fysieke transitie plaatsgevonden” (2). Men kan zich voorstellen dat dit tot grote verwarring zal (kunnen) leiden. Denk alleen al aan het uitgaansleven.

Terugkeer nog mogelijk

Dat de ‘geslacht-veranderende’ operatie niet meer wettelijk vereist is, heeft overigens wel het voordeel dat men nog kan terugkeren naar (de rol van) het eigen biologische geslacht, en wel door te stoppen met het gebruik van hormonenpillen. Want een operatie is niet meer ongedaan te maken met alle dramatische gevolgen van dien. Het blijkt dat steeds meer transgenders ('detransers') spijt kregen/krijgen van hun transformatie en dat om diverse redenen: “ik had er meer van verwacht” is een gehoorde uitspraak, en psychiatrische aandoeningen zoals bijv. autisme, anorexia, zelfbeschadiging, zelfmoordneigingen, e.d. worden niet opgelost door transitie (2). Het aantal zelfmoordpogingen voor en na transitie blijkt even hoog te zijn (12). Bovendien ontstaan er na de dure operaties (zoals borst- en penisamputaties, baarmoederverwijdering, penis- en vagina-constructies)(2) vaak allerlei medische complicaties. Voorts moet bedacht worden dat men levenslang hormonenpillen moet slikken. 

Voor dat soort problemen houdt D66 zich doof. Deze partij wil zelfs het psychologische onderzoek (met eendeskundigenverklaring) dat nu nog voor transgenders verplicht is, afschaffen. Want men meent dat genderdysforie helemaal geen stoornis is (2). Volgens minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moeten we af van het natuurlijke onderscheid tussen man vrouw. Men moet toch van jongs af aan in 'vrijheid' de eigen gender(identiteit) kunnen kiezen? (2). Wat vreemd dat leeftijd bij dit zeer belangrijke thema niet zou gelden (maar wel bij het mogen stemmen en het behalen van een rijbewijs). Men wil zich niet onderwerpen aan de 'dictatuur' van de natuur (13). Ten diepste wil men niets te maken hebben met God en Zijn scheppingsorde en zelf bepalen wat goed is en wat niet. Achter deze opstelling zie ik het (al of niet bewuste) verzet tegen al wat christelijk is. Maar ook sommige theologen ondermijnen m.i. het gezag van de Bijbel. De onlangs opgekomen zgn. queer-theologie is bedacht om zich af te zetten tegen de 'beperkende' hetero-normativiteit. Schepping staat dan niet meer voor goddelijke ordening maar voor ruimte voor chaos (13). Ik zie hierachter een inspiratie vanuit het rijk der duisternis. En als iemand vragen stelt bij die queer-theologie, wordt die persoon direct als transfoob gelabeld.  

Identiteitsprobleem

In het gereformeerde tijdschrift Kontekstueel (januari 2020) pleiten de theologen Jolanda Molenaar (vroeger een gehuwde man en vader, nu een trans-vrouw) en professor Heleen Zorgdrager voor de acceptatie (in welke zin?) van transgenders. Het geloof in de schepping van de mens als man en vrouw zien zij als een obstakel voor transgenders om zichzelf te accepteren. Maar ieder mens mag zich toch geliefd weten door God, ongeacht welk probleem of welke handicap iemand ook heeft? Uiteraard moeten en mogen we elkaar als medemens niet afwijzen, maar deze theologen willen transgenders zien als een normale variant (12). Dat is een m.i. ernstige misvatting, want deze zgn. 'varianten' naast man en vrouw moet men niet zien als een door God bedoelde diversiteit maar als een afwijking ten opzichte van de scheppingsorde als gevolg van de zondeval. Bovendien is genderdysforie een persoonlijkheids- of identiteitsprobleem dat niet zozeer te maken heeft met gender (5, par. 12), en dat niet kan worden opgelost door een ‘geslacht-veranderende’ operatie. En hoe goed men het ook bedoelt, er kan m.i. geen sprake zijn van “het vieren van de overgang naar een ander geslacht”. Immers genderdysforie is vooral een probleem in de geest. Ten diepste heeft het vinden en leren kennen van onze ware identiteit te maken met je geliefd weten door God als je hemelse Vader en Jezus als je Redder in een levende geloofsrelatie door de inwoning van de Heilige Geest. Een vrouw die een transitie tot man had ondergaan, en later tot bekering kwam, zei: “Als ik eerder tot bekering was gekomen, had ik me niet laten opereren” (4).

Wondermooi gemaakt?

In het in juni 2019 verschenen boek Wondermooi zoals u mij gemaakt hebt denken genoemde theologen dat God de seksuele en genderdiversiteit zo heeft bedoeld (15). Inderdaad is er veel diversiteit in de schepping als we kijken naar de vele soorten dieren, bomen, planten en bloemen. Maar dat is geen argument om diversiteit te veronderstellen waar God dat niet bedoeld heeft. En hoezo 'wondermooi' als men een (verminkende) ‘geslacht-veranderende’ operatie wil ondergaan die niet eens nodig is omdat die het probleem niet wezenlijk oplost. Bovendien zijn er grote gevolgen ten aanzien van bijvoorbeeld vruchtbaarheid.

Zorgwekkende ontwikkeling

Hoe bedenkelijk een doorgeschoten genderideologie (die bij sommigen mede de ‘veroorzaker’ is van genderdysforie) is, blijkt uit de nieuwe huisregels in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Zo mag daar niet meer gesproken worden in termen van man of vrouw, op welke manier dan ook (1). Ook hier een ontkenning van Gods scheppingsorde. De achtergrond is dat transgenders eisen dat zij als normaal worden beschouwd. De wetgeving wordt er zelfs op aangepast (ook al gaat het om een zeer kleine minderheid). Dat men terecht rekening wil houden met de nood van mensen die worstelen met hun seksuele gerichtheid/gevoelens en omdat lhbti-ers zich uiteraard niet gediscrimineerd en verworpen willen voelen, mag toch geen reden zijn om de gehele maatschappij ernaar te richten. In dat geval lijdt de maatschappij onder de dictatuur van de lhbti-lobby. “De genderideologie predikt vrijheid, maar vernietigt de vrijheid, en brengt gebondenheid” (4).  

Waar het toe leidt, blijkt ook uit het feit dat de bekende atheïst Richard Dawkins zijn prijs van 'Humanist van het jaar' kwijtraakte omdat hij zich (m.i. terecht) afvroeg waarom mensen belasterd moeten worden als zij zich afvragen of een man die zich identificeert als vrouw niet gewoon een man is. Dat wordt door de trans-gemeenschap gezien als een aanval (20), terwijl het feitelijk zo is dat men nooit het biologisch geslacht kan veranderen. Ook is het toch ernstig te noemen dat je strafbaar bent (en in Canada zelfs in de gevangenis komt) als je iemand die is getransformeerd tot vrouw of die zich vrouw voelt, nog man durft te noemen, want dat wordt als 'beledigend' en 'discriminerend' opgevat. De omgekeerde wereld! En hoe de geesten van mensen al rijp zijn voor de omkering van waarden, blijkt uit een recente aankondiging (met roze en blauwe vlaggetjes) van de geboorte van een ‘genderneutraal’ kind. 

 1. Homofilie/homoseksualiteit

Houding

Ook al behoort ieder mens met aandacht en liefde te worden bejegend en dus niet verworpen of afgewezen te worden, toch is de vraag van lhbti-ers begrijpelijk of er voldoende veiligheid en acceptatie is in kerken en christelijke organisaties voor homoseksuele, biseksuele en transgender mannen en vrouwen die worstelen met de eigen seksuele oriëntatie. Daarom is het noodzakelijk en goed dat men begrip heeft voor hun nood, dat men met pastorale bewogenheid aandacht voor hen heeft en eerlijke gesprekken met hen voert. In het verleden is dat helaas niet of te weinig gebeurd. 

Men moet er echter voor oppassen dat men onder een 'veilig klimaat' verstaat dat homofilie en homoseksualiteit als normaal worden beschouwd, en dat men gaat goedpraten en accepteren wat God niet bedoeld heeft. Immers er is toch alleen echte veiligheid als men leeft volgens Gods heilzame leefregels! God wil herstellen! Juist daarom mag en moet steeds de bijbelse visie en oplossing genoemd worden en doen wij als kinderen van God er goed aan ons eraan te houden. Er moet worden voorkomen dat wij onder invloed komen van de tijdgeest die zich niet meer wil stellen onder het gezag van Gods Woord, want als de kerk meegaat met die tijdgeest, dan verliest zij haar geloofwaardigheid. Helaas zien we dat veel christenen het Woord loslaten.

Misverstanden

Over homofilie en homoseksualiteit bestaan diverse misverstanden. Zo wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen a) homofilie en b) homoseksualiteit. Homofilie (a) is de seksuele gerichtheid op iemand van hetzelfde geslacht. Het is geen zonde of lichamelijke ziekte maar een gebrokenheid (dus geen deel is van onze kern-identiteit) (18) als gevolg van de zondeval. Ook al houdt God van elk mens, het is een misvatting om te denken dat God de mens heeft geschapen mét homofiele neigingen. Het begrip homoseksualiteit (b) betreft (de keuze voor) homoseksuele praxis, wat de Bijbel wél zonde noemt, want het is tegen Gods wil omdat dit gedrag het probleem van de mens met een homofiele gerichtheid niet echt oplost.

 Ook al is de Bijbel m.i. duidelijk over het afwijzen van de homoseksuele praxis, toch proberen zelfs ook christenen het met diverse drogredenen goed te praten (7). Oprechte christenen die een bijbelse visie hebben op homoseksualiteit (bijv. de ondertekenaars van de Nashville-verklaring) worden ten onrechte weggezet als homohaters of homofobe haatpredikers. Echter het enige wat zij willen, is waarschuwen voor de groeiende acceptatie (ook onder christenen) van de homoseksuele levensstijl (en ook het transgenderisme) als gevolg van het loslaten van het Woord van God. Gods heilzame geboden worden opgevat als beperkend en beknellend, terwijl deze juist zijn gegeven voor bescherming en vrijheid, zelfs eeuwige vrijheid! Bedacht mag worden dat wij als christenen ertoe bestemd zijn en ervoor mogen kiezen te veranderen naar het beeld van Jezus (Rom. 12:2; 1 Joh. 5: 18).

Verzet

Niet alleen zijn er misverstanden, ook zien we een toenemend verzet tegen Gods heilzame Woord. De Jezuïet Wim Smeets schreef: “De Rooms-Katholieke Kerk heeft recht op haar eigen moraal. Maar als die moraal leidt tot een intolerante opstelling, dan moet men zich daartegen verzetten” (21). Dan is mijn vraag: is God dan intolerant als Hij vanuit Zijn liefde en voor ons bestwil bepaalde zaken afwijst? Toen per abuis de Nashville-verklaring openbaar werd, was de selectieve verontwaardiging groot, ook al stond er niets in wat strijdig is met Gods Woord. Kennelijk zijn velen weerspannig en willen niet meer luisteren naar wat God zegt.

Sommige lhbti-ers vinden dat in een christelijke kerk alle mensen even welkom moeten zijn en dat daarom ook alle relaties gelijke rechten moeten hebben. Wie daar niet in meegaat, is dan niet ‘inclusief’ (een soort modewoord) maar discrimineert. Een lesbienne wil dat haar lesbische relatie in de kerk net zo beoordeeld wordt als een heterorelatie, want anders is sprake van discriminatie (3, 16). Dat laatste is een vaak gebruikt maar vals argument. Want van discriminatie kan alleen sprake zijn als het plaatsvindt op basis van verkeerde normen. Als je op basis van goede ethische en bijbelse normen onderscheid maakt (zelfs: moet maken!) kan er geen sprake zijn van discriminatie. Elk mens, en dus ook de homofiele medemens mogen en moeten wij met de liefde van Christus tegemoet treden.

In Hongarije is in juni dit jaar een wet aangenomen die de straf op pedofilie verhoogt, en verbiedt dat kinderen onder de 18 jaar via school of media geconfronteerd worden met promotie van homo- en transseksualiteit (23). Velen lopen te hoop tegen wat ten onrechte een antihomowet wordt genoemd. Maar waarom zou men de genoemde promotie niet mogen verbieden terwijl men in ons land ‘homoconversietherapie’ bij jongeren wél wil verbieden (zie onder). En we mogen toch ook bijv. rook- en alcoholreclame verbieden? 

Begrijpelijk is het dat de homofiele dominee Wielie Elhorst (11) zegt dat je homo's niet mag zien als mensen met een afwijking, maar wat opvalt is dat lhbti-ers vinden dat het gewoon oké is zoals zij zijn, en als je daar anders over denkt, dan is dat beledigend. Uiteraard moeten we medemensen niet verwerpen maar we kunnen hetgeen God niet zo heeft bedoeld toch niet als ‘normaal’ beschouwen, want daarmee helpen we de ander niet. Dat wij als mensen mogen herstellen, geldt toch voor iedere mens (homo of hetero)?

Schijnoplossingen

Een probleem van veel kerken is dat men vaak geen raad weet met homofilie omdat men de oplossing niet kent of er niet in gelooft. Hooguit wijst men op de optie van celibatair leven. En uit onmacht om homo’s te helpen zoals God het in Zijn Woord aangeeft, gaan er stemmen op om homorelaties en homohuwelijken (in) te zegenen als een vermeende oplossing voor de nood van homo’s. Ondanks het verbod van het Vaticaan daartoe, willen ruim 2600 (!) Duitse rooms-katholieke priesters dit toch doen onder het motto: “Want we zijn toch geroepen om mensen vrijheid te geven?” (16). Ik geloof zeker dat men vanuit bewogenheid wil helpen, maar dat moet men dan niet doen met het toestaan van homoseksuele praxis en het homohuwelijk. 

Als God in Zijn Woord homoseksualiteit (net zoals elke andere zonde) afwijst, dan wijst God niet de mens af, maar de daden omdat die tot schade zijn van de mens. Daarom kan God nooit iets zegenen dat tegen Zijn heilige wil ingaat (Gal. 5:16,17). 

Bijbelse oplossing

De homofiele gerichtheid is een gebrokenheid die niet bij de mens hoort, en waarvan men verlost kan worden door de kracht van de Heilige Geest (Rom. 8:13b) in een proces van toewijding en heiliging. God heeft Zijn Heilige Geest toch niet voor niets gegeven? De visie die in par. 10 van het artikel De bijbelse weg voor de nood van homofielen (7) is weergegeven, wordt overigens bevestigd door het indrukwekkende boek van de Amerikaanse psychiater Jeffrey Satinover (8).  

Verbod op hulpverlening

Het kan verkeren. Vroeger was homopraxis in ons land nog strafbaar, maar als je nu zegt dat de Bijbel deze praxis afwijst, dan kan je daarop worden aangevallen. Nu worden op basis van o.a. misverstanden pogingen worden ondernomen om juist wat de Bijbel aanbiedt als oplossing, te gaan verbieden. Medio dit jaar is zowel in Duitsland als in ons land het bij wet gaan verbieden van de zgn. homogenezing of homo-conversietherapie (het COC spreekt in het AD van 29 mei 2021 van kwakzalverij) zeer actueel geworden (19). Men zegt dat homofilie geen ziekte is, dus kan er van genezing geen sprake zijn. 

Homofilie is inderdaad geen fysieke ziekte, en de vaak gebezigde term 'homogenezing' is dus onjuist, maar men ziet over het hoofd dat het bij homofilie (en ook genderdysforie) niet gaat om een (kern)identiteit (13,18). Uit onderzoek blijkt dat bij een significant deel van de Nederlanders sprake is van fluïditeit in seksuele gerichtheid. Het “beperken of verbieden van counseling aan hen die een seksuele verandering ervaren of die dat willen onderzoeken in de richting van heteroseksualiteit, is willekeurig, onrechtvaardig en discriminerend” (17).

Vanuit bijbels perspectief bezien gaat het om een gerichtheid die niet bij de mens hoort, en waarvan men m.i. in beginsel bevrijd kan worden door de kracht van de Heilige Geest. Het gaat dus helemaal niet om vermeende onderdrukking maar juist om bevrijding. Immers bij God is ieder welkom, maar vanuit Zijn liefde wil Hij dat ieder tot zijn of haar doel komt. Vergelijk de gemeente of de kerk met bijvoorbeeld een ziekenhuis. Elke patiënt (wat hij/zij ook heeft) is hartelijk welkom, maar het is wel de bedoeling dat de patiënt zo goed mogelijk herstelt. 

Niet meten met twee maten

Wat toch wel opmerkelijk is, is dat men de zgn. homoconversie-therapie afwijst of zelfs wil verbieden, maar de zeer dure ‘transitie-operatie’ van transgenders niet, terwijl dat geen wezenlijke oplossing is en ook verminking met zich meebrengt! Jeno Sebök (22) zegt zeer terecht: “Zolang mensen die dat willen, zich medisch van geslacht willen laten veranderen, moet het ook mogelijk zijn dat homo's die dat zelf willen, voor zich laten bidden om van geaardheid te veranderen. Anders meten we met twee maten”. 

 1. Tot slot 

Gezien diverse ontwikkelingen in onze tijd is meer dan ooit geestelijke ‘dijkbewaking’ nodig tegen de opkomende vloed van ongeloof en verzet tegen Gods Woord. Ik heb hierboven al op het een en ander gewezen. Het is ook te zien als men Jezus Christus, de Zoon van de levende God, een transgender durft te noemen of wanneer men de rol van de persoon Jezus in The Passion laat spelen door een vrouw, en hoe men in de USA niet meer zal mogen spreken van vader en moeder, enzovoort. Wat een gevolg is van de zondeval, en dus niet naar Gods wil, moet kennelijk als normaal worden beschouwd, want anders discrimineer je. Dat men aandacht en begrip vraagt, is op zich goed, maar dat kan men beter op andere manieren doen.

Wat zal onze (christelijke) opstelling in de toekomst moeten zijn? Allereerst denk ik dat wij erop bedacht moeten zijn dat de duivel steeds feller zal rondgaan om te verslinden wie hij kan misleiden (1 Petr. 5:8). Steeds meer mensen kennen het Woord van God niet, of geloven het niet met hun hele hart. De misleiding van de leugen doet zich overigens voor als een mix van halve waarheden (door bepaalde feiten en nuances achter te houden) en hele leugens. Mede door individualisering denkt men alleen aan zichzelf, en ziet men de ander als tegenstander. Men is vaak niet eens bereid om te luisteren naar argumenten van anderen, die bij voorbaat in een bepaald hokje worden geplaatst en verketterd. Als wij Jezus willen volgen, zullen wij net als Hij niet begrepen en door sommigen zelfs gehaat worden.

Wat een nood is (bijv. genderdysforie, homofilie) en waarvoor God in Zijn Woord een oplossing aanbiedt, wordt door de boze misbruikt om Gods heilzame scheppingsorde te ondermijnen. En dat wat niet naar Gods wil is, als goed wordt gezien en moet worden geaccepteerd (Jes. 5:20). Ja, zelfs is het denkbaar dat de Bijbel als een zgn. ‘discriminerend’ Boek wordt gezien omdat daarin man en vrouw, zoon en dochter, worden onderscheiden, of dat het moet worden aangepast. Bij de besproken thema’s zijn er grote verschillen qua inzicht, en moet worden geconstateerd dat sommige christenen en christelijke instanties een knieval hebben gedaan voor de druk van de tijdgeest. Hoe komt dat, ondanks het feit dat ze dezelfde Bijbel hebben? Is er twijfel, angst voor verguizing en vervolging? Alleen wie werkelijk de prijs voor de waarheid wil betalen, zal de waarheid (en vrijheid) vinden. Maar als men de door God gegeven oplossing, namelijk bevrijding door de kracht van de Heilige Geest niet kent of niet gelooft, dan gaat men uit machteloosheid zijn ‘toevlucht’ nemen tot het goedpraten van en accepteren wat de wereld ons dicteert. 

Omdat Gods waarheid voor ons als christenen ertoe doet, en het fundament van ons handelen is, is het van groot belang dat we de waarheid van Gods Woord blijven vasthouden omdat alleen dat tot ons heil is en werkelijk vrij maakt. We moeten uiteraard bewogen zijn met de nood van medemensen en hen liefhebben, maar óók de waarheid liefhebben, want die geeft zicht op zowel de oorzaak als ook op de oplossing van problemen. 

Om op het rechte (geloofs)pad te kunnen blijven, zijn toewijding en soms radicale keuzes van groot belang. Wanneer men in Woord en Geest geworteld is, zal men in de toekomst stand kunnen houden. Door de leiding en kracht van de Heilige Geest is het mogelijk te leven naar de wil van God, en mogen wij als kinderen van God opgroeien tot zonen Gods die gelijkvormig aan Jezus mogen worden en de werken van Hem zullen gaan doen, tot bevrijding van de schepping (Rom. 8:14 en 19). Góds waarheid zal werkelijk vrijmaken (Joh. 8:32).

Piet Guijt

Augustus 2021

Bronvermeldingen

 1. Jan van Benthem, Geen man of vrouw meer in het Huis van Afgevaardigden, Nederlands Dagblad, 6 januari 2021
 1. Ad de Boer, Gender, nieuw splijtzwam CU en D66, Nederlands Dagblad, 25 maart 2021
 1. Gerald Bruins, Twee lhbti’ers delen hun ervaringen met de kerk: ‘Lhbti is nauwelijks bespreekbaar’. Nederlands Dagblad, 8 mei 2021.
 1. Bijbels Beraad M/V, Studieconferentie Transgenderisme, 1 juli te Alblasserdam. „Het bestrijden van de transgenderideologie is een christelijke taak” - Bijbels Beraad Man / Vrouw (bijbelsberaadmv.nl)
 1. Patrick Goede, Mart van de Kamp is vader van een transdochter: “Transitietraject is aangrijpend”, CIP-nieuws, 22 juli 2021. Mart van de Kamp is vader van een transdochter: Traject is aangrijpend - CIP.nl
 1. Piet Guijt, Het transgenderdilemma, Promise Magazine, januari 2018 
 1. Piet Guijt, De bijbelse weg voor de nood van homofielen, Promise Magazine, juli 2018 
 1. Piet Guijt, De strijd rond de waarheid over homoseksualiteit, Promise Magazine, april 2019
 2. Martin de Jong en Wielie Elhorst, Veilig kader voor LHTB+-personen in kerken en christelijke organisaties is nog ver weg. Opinie, Nederlands Dagblad,14 mei 2018
 1. Rimme Masterbroek, ‘Cultuuroorlog’ woedt rond transgender mensen in VS, Nederlands Dagblad, 9 april 2021
 1. Hilbert Meijer, Zelfdiscriminatie bij homo’s, Nederlands Dagblad, 1 augustus 2020
 1. Hilbert Meijer, Pastorale route bij gendervragen, Nederlands Dagblad, 1 juli 2021 (n.a.v. ‘Genderdysforie. Een handreiking aan kerkenraden met het oog op het pastoraat’ van de Gereformeerde Bond)
 1. Jan Minderhoud, Je zou de Schepper vergeten, Nederlands Dagblad, 5 januari 2021 
 1. Assuntina Morressi, Experiment met genderdysforie, Nederlands Dagblad, 29 december 2020
 1. Remco van Mulligen, Eerste boek over transgender en geloof, Nederlands Dagblad, 22 juni 2019 
 1. Hendro Munsterman, Duitse rooms-katholieke pastores blijven massaal homostellen zegenen

Nederlands Dagblad, 29 maart 2021

 1. Philip Nunn, Gedragscode Homopastoraat en Seksuele fluïditeit. Open brief aan Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 21 juli 2020. Zie ook http://philipnunn.com
 1. Philip Nunn en Jos, Programma Uitgelicht, Family 7, 16 juni 2021
 1. Redactie VK, D66, VVD, PvdA en GL schrijven initiatiefwet tegen ‘homogenezing, Nederlands Dagblad, 5 juni 2021
 1. Dick Schinkelshoek, Dawkins raakt humanistenprijs kwijt, Nederlands Dagblad, 21 april 2021
 1. Wim Smeets, Jezelf zijn staat vaak onder druk, Nederlands Dagblad, 6 mei 2021 
 1. Jenö Sebök, Homogenezing, Nederlands Dagblad, 24 maart 2021
 1. Herman Veenhof, Veel Hongaarse christenen delen de visie van kabinet Orbán-IV en zien ‘lhbti-ideologie’, Nederlands Dagblad. 29 juni 2021. 
Categorie: Pastorale onderwerpen