Duivelse misleiding via UFO's

Duivelse misleiding via UFO’s

© Jay Howard* en Piet Guijt

Inleiding

Sinds de tweede helft van de jaren 40 van de vorige eeuw heeft onze planeet een grote stijging van het aantal ‘waarnemingen’ van ufo’s (1) gezien. Een toenemend aantal mensen zegt dat zij lichamelijk en/of psychische contact hebben gehad met wezens uit andere werelden of dat zij zelfs, wat nu ‘close encounters van de vierde soort’ worden genoemd, hebben meegemaakt, namelijk ‘reële’ ontvoeringen van mensen door aliens (zgn. buitenaardse wezens) voor experimenten. Gedurende de laatste 50 jaar zijn er duizenden mensen over de gehele wereld die zeggen dat zij deze verschillende soorten contacten hebben gehad.

In de ogen van ufo-fans was het meest beroemde voorval van de vorige eeuw de zogenaamde crash en de daaropvolgende dood van zgn. aliens nabij Roswell, New Mexico in 1947. De overtuiging onder de fervente ufo-gelovigen is dat de Amerikaanse overheid bezig zou zijn de feiten van Roswell en andere ufo-incidenten in de doofpot te stoppen, waarbij de hoogste niveaus van de militaire en de civiele regering betrokken zouden zijn. Volgens de theorie weet de regering niet alleen dat er buitenaardse wezens op aarde komen, maar is zij er zelfs bij betrokken in een afspraak over het uitwisselen van technologische kennis.

Het Amerikaanse publiek had sinds de jaren 50 van de vorige eeuw een enorme fascinatie voor films en tv-shows over buitenaardsen, toen deze media het publiek intrigeerden met het laten zien van een buitenaards ras van wezens die uit waren op de vernietiging van de mensheid (hoewel er ook films waren die welwillende en liefhebbende buitenaardsen toonden met veel humor erbij). Dat vreemdelingen uit een ver sterrenstelsel spoedig naar de aarde zouden kunnen komen, was niet alleen een gedachte die veel Amerikanen door de jaren hebben overwogen maar zelfs daadwerkelijk omarmd.

Dit geloof in buitenaards leven hangt mede samen met ontwikkelingen in de ruimtevaart en toename van de kennis over het heelal, waardoor de gedachte dat elders in het heelal leven zou kunnen bestaan, toeneemt. Bovengenoemde films en tv-series en ook sciencefiction-literatuur dragen daartoe bij. Ook het geloof in de evolutie leidt tot de gedachte dat er in het heelal meerdere beschavingen zouden zijn ontstaan.

De toenemende hoeveelheid informatiemateriaal

Met de toename van belangstelling voor ufo’s zien wij ook een grote toename van de hoeveelheid materiaal dat erop wijst dat er iets aan de hand is. We zullen moeten kijken naar deze informatie om te kunnen vaststellen wat de oorsprong is van de buitenaardse (?) invasie op de aarde.

Velen van de mensen die zeggen een ontmoeting (‘close encounter’, CE) van de derde soort (CE-III), dus een waarneming van en/of contact met een alien te hebben gehad, of een ontmoeting van de vierde soort (CE-IV) waarbij men werd ontvoerd, hebben de verklaringen gedaan onder hypnose. De meeste mensen die hulp van een therapeut zochten, hebben dat gedaan omdat ze gevoelens en angsten hadden die niet onder woorden konden worden gebracht en zij daarom iemand benaderden om te zoeken naar de oorzaak van hun problemen zoals: onvermogen om rekening te houden met tijd, herhaalde waarnemingen van ufo’s en/of ‘buitenaardsen’ (ET) (2).

Er is sprake van veel bepaalde steeds voorkomende kenmerken van CE-III en CE-IV ontmoetingen. Als onderzoekers een lijst ervan opstellen wijzen ze op het volgende: de ‘buitenaardse wezens’ beweren naar onze wereld te komen om deze te onderzoeken, meestal zeggend dat ze in vrede komen; dat ze een superieur ras zijn en in staat zijn om een technologie te brengen die nuttig is voor de mens; dat ze beweren menselijk DNA nodig te hebben voor het behoud van hun bevolking, en dat er door de aliens vaak gewaarschuwd wordt voor een spoedig komende ondergang van onze planeet en de wens om die ramp te voorkomen.

Velen van degenen, die contact hadden met aliens (of meenden contact met hen te hebben gehad), werden in niet mis te verstane bewoordingen verteld dat zij in een min of meer officiële hoedanigheid als ambassadeur tussen de aliens en de aarde moeten optreden (3). De klaarblijkende bedoeling is dat de contactee (degene die zegt contact te hebben gehad met aliens) een besef van uniciteit en urgentie aan het bericht toekent. Veel ufo-organisaties zijn op deze manier gestart. Een voorbeeld is de Raelian Beweging, gestart door de Franse autocoureur Claude Volrilhon, die volgens eigen zeggen in 1975 door buitenaardse wezens werd ontvoerd en door zijn ‘ruimtebroeders’ werd omgedoopt tot Rael en "het grootste bericht ooit onthuld voor de mensheid” ontving. Deze excentrieke Rael, die ‘Your Holiness’ genoemd wil worden, gaat in zijn idioterie zelfs zover dat hij o.a. van mening is dat voor het verwekken van kinderen geen ander geslacht meer nodig is maar slechts een babymachine.

De meest gangbare omschrijving van de vreemdelingen door de meerderheid van de CE III’s en CE-IV’s is wat in ufo-kringen bekend is geworden als de ‘grijzen’. De meest opvallende kenmerken zijn: ze zijn drie tot vier voet lang, hebben grote ronde of anders gevormde hoofden, lange armen, drie tot vier lange vingers, dunne benen, onbehaarde hoofden en lichamen, geen waarneembare oren, een dunne mondspleet, slechts twee gaten waar een neus zou zijn; en wat de meeste contactees opvalt, zijn de grote amandelvormige zwarte ogen, met een schuine hoek naar de boven zijkant van het hoofd. Vele getuigen zeggen dat de ogen van de aliens onweerstaanbaar angstaanjagend zijn en velen voelen een zekere wens om niet rechtstreeks in de ogen van de vreemdeling te kijken en proberen oogcontact te vermijden wanneer de vreemdelingen hen aankijken. Wanneer de contactees praten over hun gevoelens bij het in contact zijn met de ‘grijzen’, is de meest genoemde ervaring: een gevoel van angst of walging.

De mensen die beweren ontvoerd te zijn geweest noemen als gemeenschappelijk thema het onderzoek-gedeelte van de ontmoeting (4). De aliens steken met instrumenten in het lichaam en nemen weefselmonsters, vrouwelijke eicellen, mannelijk sperma, bloed en andere dingen uit het lichaam om die te onderzoeken. Sommigen hebben verklaard dat zij, wanneer ze wakker werden, gaten of littekens zagen op de plaatsen waar de onderzoek-monsters waren genomen. Sommige ontvoerden beweren dat zij aan boord van het ruimteschip menselijke foetussen en baby’s zagen die een buitenaards uiterlijk hadden. Dit deed hen eraan denken, dat de aliens om de een of ander reden bezig waren om hun DNA met menselijk DNA te kruisen, misschien om het voortbestaan van het buitenaardse ras veilig te stellen. In sommige gevallen werden de foetussen en de alien-achtige menselijke baby's vernietigd in het bijzijn van de ontvoerden (5).

Omdat er sinds 1940 een indrukwekkende hoeveelheid informatiemateriaal aanwezig is, variërend van foto's en ooggetuigenverslagen van ufo’s op de grond en in de lucht door burgers en militairen, verschroeide aarde waar buitenaardse schepen waren aangeland, ingewikkelde geometrische patronen in agrarisch gebied die werden toegeschreven aan ufo’s, zijn sommigen zelfs zover gegaan om te beweren dat zij buitenaardse metalen van het ruimteschip zelf hebben. En er is een groeiende groep mensen die zeggen dat ze herinneringen hebben aan herhaaldelijk voorkomende ontvoeringen uit vroege kinderjaren.

Veel mensen die ufo-ervaring hebben onderzocht, zeggen het werkelijk moeilijk te hebben gevonden om te geloven dat de contactees serieus moesten worden genomen. Een onderzoeker zei: "Ik had het idee dat het niet psychiatrisch kon worden verklaard, maar toch was het gewoon niet mogelijk binnen het Westerse wetenschappelijke wereldbeeld” (6). Maar ook moet gezegd worden dat veel medische, wetenschappelijke en andere professionals de ufo-ervaring als echt hebben erkend. Echter mensen die geloven dat ufo’s bestaan, verschillen over de vraag wat het verschijnsel is en zelfs waar de aliens vandaan komen.

Wat is er aan de hand?

Wanneer ufo-ontmoetingen worden bestudeerd en gecatalogiseerd blijkt een bepaalde en belangrijke constatering in bijna elke verhaal voor te komen. De persoon die heeft een CE I-IV ontmoeting heeft gehad, had voorafgaand aan het evenement een diepgeworteld geloof in een occulte wereldbeschouwing en een diep geloof, soms grenzend aan het dwangmatige, in ufo’s.

Een vrouw die had deelgenomen aan een conferentie over verhalen over buitenaardse ontvoering en die zelf ook dacht dat ze ontvoerd was, zei dat ze, zolang ze zich kon herinneren, een helderziend vermogen had om spoken en geesten te zien. Deze geesten verschenen zodanig aan haar dat het leek dat ze meer stoffelijk waren dan wat dan ook in de fysieke wereld (7). Een andere man die zei dat hij was ontvoerd, stelde in sessies met een psycholoog dat hij gedurende zijn hele leven een fascinatie voor ufo’s had (8).

Whitley Strieber, die in ufo-kringen een beroemdheid werd toen in 1988 zijn boek ‘Communion’ over zijn ontvoering was verschenen, heeft toegegeven dat hij belangstelling had voor het occulte en religieuze ervaring had met hekserij (9). In zijn boek doet hij een nogal verrassende mededeling over de titel van zijn boek. Op een nacht sprak zijn vrouw in haar slaap. "Ik had gedacht dit boek Body Terreur te noemen vanwege het extreme fysieke gevoel van angst dat ik had gevoeld op 26 december. Plotseling zei ze met een vreemde diepe basstem: 'Het boek mag mensen niet beangstigen. Je moet het Communion (Gemeenschap) noemen, omdat het daarover gaat’" (10). Als we vanuit bijbels perspectief naar dit nogal vreemde incident kijken, namelijk een vrouw met die met een mannelijke stem praat terwijl zij slaapt, zou men kunnen spreken van een geval van demonische interventie in de naamgeving van Striebers boek. Ermee rekening houdend dat hij heeft toegegeven dat hij occulte opvattingen had, is deze conclusie zeer waarschijnlijk.

Sommige van de mensen die objectief gekeken hebben naar ufo-activiteiten, hebben gesuggereerd dat ufo’s niet komen uit andere (‘buitenaardse’) werelden, maar vanuit een andere dimensie. De Franse astrofysicus Dr. Jacques Vallee, die het fenomeen al meer dan 30 jaar bestudeerd heeft, meent dat het sterke banden heeft met het paranormale, wat een ander woord is voor het occulte. Vallee zegt dat de ufo-activiteit een 20-ste eeuwse versie is van demonische uitingen die de mensheid in alle tijden hebben geplaagd (11). Er moet op gewezen worden dat Vallee in zijn klassieke studie over ufo’s ‘Passport to Magonia’, gepubliceerd in 1969, opmerkte dat de kenmerken van aliens in ufo-ontmoetingen nagenoeg identiek zijn aan occulte activiteiten die door de eeuwen heen gerapporteerd zijn (12). Ook Strieber zelf zegt dat ze niet van andere werelden zijn, maar mogelijk uit een andere dimensie (13).

Clifford Wilson en John Weldon, die vele jaren onderzoek hebben gedaan naar ufo-verhalen van over de hele wereld, zien meerdere gelijkenissen tussen ufo-informatie en de occulte wereld van het demonische. Vele contacten zijn gerapporteerd als de persoon onder hypnose (uit diverse onderzoekingen blijkt, dat deze bron niet betrouwbaar is)(14) of in een soort mediamiek trance is. Sommige ‘buitenaardse’ contacten vinden plaats via ouija- borden, automatisch schrijven, veranderde bewustzijnstoestanden, uittredingen uit het lichaam of andere occulte zaken. Sommige ufo-incidenten breken natuurkundige wetten, zoals wanneer een ufo wordt gevolgd op de radar en het beeld het scherm verlaat zonder dat het buiten de reikwijdte van de radar komt. Met andere woorden, ufo’s verdwijnen gewoon uit de radar. De ‘buitenaardse’ ontmoetingen brengen vaak schadelijke en pijnlijke lichamelijke en psychische effecten met zich mee (zie Deuteronomium 18:10 en Johannes 8:44). Voorbeelden hiervan zijn al eerder vermeld. Vele ontvoerden beweren dat er pijnlijke experimenten op hen gedaan zijn en dat zij aan boord van de ruimteschepen getuige zijn geweest van de vernietiging van veronderstelde menselijke baby's en foetussen. Vaak krijgen de desbetreffende personen al snel na de ufo-ontmoetingen bepaalde occulte vaardigheden, zoals telepathie, helderziendheid en telekinese. Misschien is wel het meest opvallende dat aliens vaak informatie geven die volkomen in strijd is met de bijbelse waarheid. Ze vertellen dat er geen God is, dat Jezus niet de Verlosser is, dat reïncarnatie een feit is, dat alle godsdiensten gelijk zijn en dat veel new age overtuigingen juist zijn (15).

Wanneer we kijken naar de opvatting dat de aliens extra-dimensionaal (afkomstig van de dimensie die de hel zelf bevat) zijn, worden sommige van de vreemde activiteiten van ufo’s begrijpelijker. Bijvoorbeeld, indien deze ufo’s niets meer zijn dan demonische manifestaties, misschien met behulp van moleculaire manipulatie om te verschijnen als een vliegend object, is het niet moeilijk om te begrijpen hoe ze soms plotseling verschijnen en verdwijnen van radarschermen en uit persoonlijke waarnemingen. Het zou ook kunnen bijdragen tot een betere verklaring van uitspraken van een ontvoerde, die onder hypnose verklaarde dat zij voelde dat de aliens niet alleen wensten te beschikken over haar lichaam maar ook over haar geest (16). Deze ontmoeting is een indicatie van de wens van demonen om te kunnen beschikken over een menselijke ‘gastheer’ (Luk. 8:27, Handelingen 16:16).

Mijn overtuiging is dat deze wezens geen ‘buitenaardse’ wezens zijn, maar demonen uit de dimensie, die bekend is als rijk der duisternis. Ze gebruiken aliens niet alleen om mensen bang te maken, maar om hen weg te lokken van het evangelie van Jezus Christus en hen een valse hoop te geven dat de ruimtebroeders hier zijn om de mensheid te helpen in deze kritieke fase van het bestaan van onze planeet.

Buitenaardse wezens een reële optie?

Wij moeten ook nog eens kijken naar de extreme onwaarschijnlijkheid van leven op andere planeten. Namelijk naar het gegeven dat de kans om de meest elementaire chemische reacties die nodig zijn om leven (dus niet inert [traag] materiaal dat tot leven wordt gebracht, maar leven dat al bestaat) te onderhouden op een planeet die al ‘gastvrij’ is voor leven, slechts 10 tot de 415de macht is! (17).

Daarom is het, ondanks vele vragen over merkwaardige lichten etc. die men soms aan de hemel ziet, zeer onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk, dat aliens wezens van andere planeten zouden zijn die ons zouden bezoeken, wat allerlei zgn. deskundigen ook zeggen (18).

En zelfs indien aliens zouden bestaan, dan is het voor hen onmogelijk bij de aarde te komen vanwege de grote afstanden en wat het aan energie zou kosten om vliegtuigen / ruimteschepen over die afstand te verplaatsen (19). Bovendien zouden de inzittenden van het ruimteschip bij een snelheid van het licht binnen een fractie van een seconde sterven (20).

Hiermee samenhangend is de vraag of sprake is van fysieke technische voertuigen van die zgn. aliens. Ook al is er soms sprake van niet (direct) te verklaren verschijnselen, dat heeft echter niets te maken met fysieke technische vliegtuigen van zgn. aliens. Als wij veronderstellen dat de ufo’s materialisaties zijn van/door demonen, dan worden wij op een verkeerd spoor gezet. Demonen zijn eenvoudigweg niet in staat om die techniek te ontwikkelen. Daartoe zijn zij door God niet geschapen. Het is alleen aan de mens, de kroon van Gods schepping, om die techniek dankzij uitvindingen, die de mens kan doen met zijn door God gegeven verstand, te ontdekken en te ontwikkelen.

De demonische misleiding is gelegen in het gegeven dat mensen die occult gebonden zijn of dat mensen via een komplotmechanisme gaan denken in de richting van het bestaan van fysieke vliegtuigen van zgn. aliens. En alser inderdaad soms sprake is van neergestorte toestellen, dan zijn het (gewoon) door mensen gemaakte toestellen, ook al kunnen dat moderne militaire vliegtuigen zijn. Dat zulke zaken zoals bijv. het eerder genoemde Roswell-incident met geheimzinnigheid omgeven zijn, lijkt eerder te maken te hebben met een ingewikkelde spionageaffaire met mensonterende zaken zoals het gebruiken (misbruiken) van mensen voor bepaalde proefnemingen (21).

Ufo-ervaringen fysieke gebeurtenissen?

Misschien had de vraag moeten worden gesteld of deze ufo-ervaringen, hoewel kennelijk echt voor degene die het heeft meegemaakt, inderdaad fysieke gebeurtenissen zijn. Waarnemingen (hoewel sommige eenvoudig te verklaren zijn en geen werkelijke ufo’s betreffen) van ruimtevaartuigen lijken bijna routine en hebben letterlijk honderdduizenden ooggetuigen. Echter van CE IV’s zijn nauwelijks ooggetuigen (22). Ik denk dat dit te verklaren is door de reële mogelijkheid dat het merendeel van de CE III’s en IV’s in feite herinneringen zijn die door demonische entiteiten in mensen zijn gelegd. Dit zou een betere verklaring kunnen zijn van de nachtmerrieachtige gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de ontvoeringen. Het zou kunnen verklaren waarom, wanneer abductees (mensen die zeggen ontvoerd te zijn door aliens) proberen iets van een buitenaards schip mee te nemen om te kunnen bewijzen dat het gebeuren heeft plaatsgevonden, zij in die poging altijd zijn gedwarsboomd. De meeste ontvoerden zeggen dat wanneer ze op een tafel worden geplaatst voor een onderzoek, zij onbeweeglijk worden gemaakt, maar gewoonlijk niet door dwang. In veel gevallen lijkt het erop, dat zij worden ‘lamgelegd’ door de gedachten van de aliens of door andere onbekende oorzaken. Dit zou kunnen worden verklaard door de theorie die zegt dat het gaat
om ‘inplantingen’ in het geheugen. Vastgesteld kan worden dat, of CE III’s en IV’s nu echte of valse herinneringen zijn, het eindresultaat hetzelfde is. De contactees zijn overtuigd van het bestaan van ufo’s en, nog belangrijker, van de waarheid van hun boodschap die overigens altijd strijdig is met de Bijbel.

Het feit dat dit contact niet van een andere planeet komt, zal niet worden behandeld in films of televisieseries omdat de realiteit van een demonisch scenario voor de niet-christelijke geest angstaanjagender is dan het idee over het bestaan van ufo’s en kleine mannetjes. Deze wezens zijn hier niet om te studeren of om de mensheid een dienst te bewijzen met een show van technisch geavanceerde hardware. De werkelijke agenda van deze wezens is diegenen in hun greep te krijgen, die door het volgen van de verleidelijke verlokking van ‘buitenaards’ contact hun eeuwige zaligheid verspelen in ruil voor een leven met loze beloften van gemeenschap met ‘buitenaardse’ ruimtebroeders. Het enige dat er in de uiteindelijke analyse blijkt, is de listig opgezette namaak. Geloof in het bestaan in buitenaardse wezens (wat totaal iets anders is dan geloof in het bestaan van demonen) en ufo’s is uiterst gevaarlijk voor de geestelijke gezondheid van mensen (23).

Welke opstelling?

Als christenen kunnen wij ons de vraag stellen hoe wij tegen dit ufo-fenomeen, waarachter een misleiding door satan zit, moeten aankijken en welke opstelling we moeten kiezen.

Het is van belang het niet al te serieus nemen in de zin van je niet laten overdonderen door allerlei informatie op internet of wat allerlei mensen (zelfs wetenschappers, astronauten, etc.) zeggen of geloven (want zelfs deskundigen, zoals bijv. Jacques Vallee, kunnen niets bewijzen en/of hebben nog vele vragen, het gaat uiteindelijk steeds om geloof in iets). We mogen er zeker van zijn dat de zgn. aliens geen wezens van andere planeten zijn. Ook is het goed om je er niet mee te bemoeien of je ermee bezig houden in de zin van je ervoor openstellen. En we mogen ook weten dat we er niet bang voor hoeven te zijn, want God beschermt ons als we in Zijn wil leven. We mogen ons vasthouden aan de waarheid van de Bijbel, die zegt dat er maar een naam is gegeven onder de hemel, namelijk Jezus Christus, door Wie wij behouden zijn of kunnen worden, en dus niet door zgn. aliens die ons zouden moeten redden (de duivel doet zich voor als een engel des lichts). We kunnen tenslotte denken aan Rom. 8. 38 en 39: “Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten (noch aliens, noch zgn. ufo’s), noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here”.

© Jay Howard*

© Vertaling en aanvulling: Piet Guijt

Door Jay Howard*

(Dit artikel staat onder de titel ‘UFO’s: The Hidden Agenda’ op de Amerikaanse site www.ApologeticsIndex.org)

Categorie: Eigentijds occultisme