stress en occultisme

Fijngevoelig’ omgaan met stress
Er is veel aandacht voor stressmanagement in onze tijd. Een goede zaak want uit onderzoek is gebleken, dat Nederland het land is waar de ‘werkstress’ het hoogst is. Bovendien blijkt overmatige stress de belangrijkste oorzaak van chronisch ziekteverzuim te zijn. Daarbij komt nog dat we tot de dichtstbevolkte landen ter wereld behoren. Tel uit je winst!, de time-management-cursussen, het ontspannings- en ontstressingsaanbod is gigantisch. Omdat stress een zaak is van de gezondheid van de ‘hele mens’, naar geest, ziel en lichaam, en omgaan met stress vaak een zoeken is naar de juiste balans in die relaties van de mens, is het voor christenen van groot belang, dat deze relaties ook bijbels ingevuld worden. Het is daarom belangrijk alvorens aan een cursus of training te beginnen, eerst zoveel mogelijk informatie in te winnen omtrent het doel, de methoden, de middelen en de trainers van deze cursus. Bid voor inzicht, bescherming en leiding in dit zoekproces. Uiteindelijk moet het middel van ontstressing of de therapie een middel zijn wat door God gezegend kan worden. Het is ondoenlijk om alle cursussen en trainingen uitgebreid te bespreken, daarom een aantal ‘rode waarschuwingslichtjes’ die u tegen kunt komen. Het zijn vaak woorden die staan voor een verkeerde bron waaruit geput wordt in het zoeken naar gezondheid.
1) Visualisatie-technieken
Dit gaat verder dan verbeelding: je moet dingen, situaties, gezondheid scheppen door ze je sterk voor te stellen in beelden (voor je ‘geestesoog’).
2) Positieve affirmatie-technieken
Hier zou je door gedachtekracht alles wat je bedenkt, kunnen verwezenlijken, bijvoorbeeld door het veelvuldig uit te spreken of monotoon te herhalen (mantra’s).
3) (auto) hypnotische technieken
Een op slaap of trance gelijkende toestand van een verlaagd bewustzijnsniveau, waarin het kritisch vermogen beïnvloedt of beheerst wordt door een andere persoon of macht.
4) Zweven, trance, sluimeren en alfa-training
Het oproepen van een lichte sluimertoestand waarin je je denken intuïtief moet laten leiden.
5) Initiatie-technieken
Waarin je alleen of in groepsverband geleidelijk gedwongen wordt iets te doen of ergens aan mee te werken, zonder dat dit doel van tevoren besproken is.
6) Ademoefeningen
Ademoefeningen die de fysiologie volgen, bijvoorbeeld die de diafragmale ademing ondersteunen, zijn goed. Verkeerd zijn de oefeningen waar je de ademing door je hele lichaam moet sturen en voelen (yoga).
7) Spierontspanningsoefeningen
Goede oefeningen gaan uit van het bewuste spiersysteem, vanuit de ‘houdings- en bewegingspieren’ die je bewust aan kunt spannen en loslaten (methode Jacobson). Verkeerde oefeningen proberen controle uit te laten oefenen over spieren die niet onder invloed van je wil staan. Bijvoorbeeld ontspannen van organen of spiertjes in lokale bloedvaten (autogene training).
8) Gevoeloefeningen
Dit zijn zeer belangrijke oefeningen om eenzijdige rationalisaties in stress tegen te gaan. Ook hier kun je de scheppingsorde weer overtreden door tal van moeilijke begrippen, zoals de koinesthesie en de persensus (per = uitbreiden; sentire = tasten, voelen). De mens kan lichamelijke gevoels- en tastfuncties verlengen met niet-eigen lichaamsobjecten (bijvoorbeeld voelen in bomen). Hierdoor worden ze in het omgaan als lichaamseigen beleefd.
9) ‘Toverwoorden’
Het gebruik van woorden of een terminologie die vaak diepe onbijbelse wortels en betekenis hebben en die bij oefeningen gebruikt worden, om op een verdekte manier door die woorden ons denken te ‘transformeren’. Voorbeelden zijn: collectief onbewuste, etherisch lichaam, soms ook ‘energieën’, reïncarnatie, sjamanisme, hoger bewustzijn, zelfverwerkelijking enzovoort.
10) Manipulatie
Er zijn tal van manieren om te manipuleren. Bij veel cursussen worden er gewerkt met collectieve hypnose, sensitivity processen waarbij door langdurige processen het ‘normale’ kritische denken wordt ontmanteld en stelselmatig afgebroken. Vaak ook door emotionele ervaringen, psychische ontladingen en een dominante cursusleider. Daarna wordt er vaak gewerkt aan een ‘nieuwe identiteit’.
11) De persoon van de cursusleider
De laatste 10 jaar is er een integratieproces op gang gekomen tussen occulte methoden en reguliere zorg. Navraag of onderzoek van het ‘totaalpakket’ van de cursusleider of therapeut is van belang. Is iemand naast hetgeen hij aan ontstressing biedt ook met occulte zaken bezig, bijvoorbeeld reiki, magnetisme dan loop je de kans dat je ongevraagd hiermeein aanraking komt. Men kan ook informeren naar christelijke hulpverleners bij christelijke instellingen zoals CMF (Christian Medical Fellowship), HCF, Lindeboominstituut, E.O.-nazorg, NVVCH, en Stichting Promise.
Het belangrijkste advies is: laat bij alles je gebed en geweten in relatie met Christus doorslaggevend zijn. Bij twijfel: niet instappen! In zijn brief aan de Filippenzen schrijft Paulus aan de gelovigen dat hij ervan overtuigd is dat God in iedere gelovige een goed werk begonnen is en dit zal voortzetten tot aan de wederkomst van Christus. Hij bidt dat de liefde steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dat zou ik willen noemen de ‘kunst’ van een christenleven. Juiste keuzes maken voor God vereist een fijngevoeligheid (epignosis= hogere kennis) die alleen verkregen wordt met een leven in relatie met Christus. Door gebed, studie en het integreren van je geestelijk leven in de dagelijkse praktijk, worden je ‘geestelijke voelsprieten’ geoefend, zodat je keuzes in gezondheid kunt maken met Hem, om zo ook gezegend te worden door Hem ( Spreuken 3:5-8).
Gerard Feller
Gerard Feller is psychosomatisch fysiotherapeut en pastoraal therapeut. Als voorzitter van de Stichting Promise houdt hij zich al meer dan twintig jaar bezig met bijbels denken in de gezondheidszorg. Hij geeft zelf ook trainingen in omgaan met stress, waaraan al meer dan tienduizend mensen hebben deelgenomen. Hij heeft enkele boeken geschreven waaronder: ‘Bijbels omgaan met stress’, ‘Heel de mens’, ’Bijbels holisme in de gezondheidszorg’ en ‘Tovenaars van de 20/21-ste eeuw’.
Bijbels omgaan met stress deel 2 ) Te bestellen via de webshop.
Categorie: Stress en occultisme