Holisme of eenheid in Christus?

Enkele aantekeningen van een toespraak van ds. O. Bottenbley, baptisten predikant te Drachten, gehouden op de Promise lustrumdag. In zijn inleiding benadrukte ds. Bottenbley dat de gelovige naast de relatie met Christus, juist daardoor een leven heeft wat ook op de samenleving en haar nood gericht is.
God heeft ons het Woord gegeven, niet alleen om de geesten van deze tijd te onderscheiden, maar ook om antwoord te geven op belangrijke actuele vragen, tot eer van God.

HOLISME OF EENHEID IN CHRISTUS

Holisme is een van de vele sleutelwoorden van New Age. Holos betekent in het Grieks "geheel". Men bedoelt; de wereld is ÈÎn geheel overeenkomstig o.a. de Jin-Jang leer, n.l. dat tegenstellingen verenigd worden. Goed en kwaad, leven en dood, licht en duisternis zijn volgens deze filosofie natuurlijke tegenstellingen, die principieel goed zijn. Kwaad is nodig voor het goede.

Zo probeert de New Age beweging tegenstellingen te verzoenen en te harmoniseren. Dit is geen nieuwe leer, maar een leer die sedert de zondeval steeds weer opduikt in een andere gedaante en maatschappelijke vorm. Er is een grenzeloos optimisme in dit denken. Helmut Joseph Amend meent dat in alles een goddelijke vonk is, die moet worden vrijgemaakt.

Het idee van de goddelijke kern, dat alles goddelijk is, is een vorm van pantheïsme in een nieuw jasje. Er is geen verschil meer tussen Schepper en schepsel. New Age is een allesomvattende, omvormende wereldgodsdienst. Een oceaan waarin alle denken, filosofieën, godsdiensten worden op geslokt en tegenstellingen worden weggevaagd. Duizenden stromingen vloeien samen tot een krachtige stroom. In het Westen, Oosten, Derde Wereld, Oostblok.
Wees op uw hoede, toets de actualiteit aan Gods Woord, let op de wereldstroom die op gang komt onder de noemer van democratie.

Bewustzijnsverruiming

Om dit alles te bereiken en de mens tot deze zgn. ongekende mogelijkheden te laten komen, moet men de grenzen van het verstand en zintuiglijke waarneming te buiten gaan. Men komt tot helderziende krachten, verkregen door spiritisme en occultisme en satanisme. De westerse wetenschap is aan het einde van haar grenzen gekomen en is niet in staat antwoorden te geven op belangrijke levensvragen. (b.v. het medisch-psychisch functioneren, de relatieproblematiek etc.)
Ze moet wel naar bewustzijnsverruimende middelen grijpen, die buiten de mens en de God van de Bijbel liggen, om antwoord te geven op de schreeuw van de mens in nood.

In de hulpverlening is er al jaren een verschuiving op gang gekomen, die zichtbaar wordt, o.a. in de methoden van psychische hulpverlening. Niet meer volgens westerse modellen, maar door hypnosetherapie en oosters geïnspireerde psychosomatische behandelwijzen. Veel alternatieve geneeswijzen rijzen als paddestoelen uit de grond.

Als we e.e.a. toetsen aan Gods Woord dan zien we dat deze stromingen ten diepste antichristelijk zijn. Als gelovige mag je tegenwoordig niet meer duidelijk spreken. (zgn. intolerantie) Toch moeten we als christenen heel eenvoudig Gods Woord naspreken: b.v.

1 Johannes 4:1-3: "Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods - iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal, en hij is reeds nu in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen, want Hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is."
Als Johannes dit schrijft, dan is het belangrijk de geest van het mensbeeld van het holisme te toetsen en ons niet te laten misleiden, als woorden als God en Christus gebezigd worden. Als deze anders geladen zijn en niet de Christus der Schriften betreffen, moeten ze ons niet misleiden of zoals
Jakobus 2:19 zegt; "Gij gelooft dat God ÈÈn is? Daaraan doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook."
God kan niet voor elk denken geplaatst worden.

Tegenstellingen

De grondgedachte van het holisme is, dat er geen echte tegenstellingen bestaan. De bijbel spreekt echter over tegenstellingen, die niet met elkaar te verzoenen of te harmoniseren zijn. Zo b.v. God is licht, en in Hem is geheel geen duisternis. Ze sluiten elkaar volledig uit. In Romeinen 6 heeft de Heilige Geest laten optekenen:
"Het loon dat de zonde geeft is de dood; de genade, die God schenkt, is het leven in Christus."
Genade en loon zijn twee begrippen die niet verenigbaar zijn. Geen mens kan eeuwig leven verdienen. Zo wordt b.v. in Lukas 16 gesproken over de rijke man en Lazarus. (Dit is geen gelijkenis, omdat dat er niet bij staat en omdat er een naam genoemd wordt. Het is een historische geschiedenis.) Als de arme Lazarus sterft, komt hij na zijn dood in de schoot van Abraham, terwijl de rijke man, na een prachtige begrafenis op een plaats van pijniging komt. En hij roept tot Abraham; "Zendt mij Lazarus, opdat hij mijn tong verkoele met water." In vers 20 staat er dan; "Er is een kloof tussen ons en u, een onoverkomelijke kloof." En als de rijke dan vraagt of Abraham Lazarus wil sturen naar zijn vijf broers die nog op aarde leven, dan krijgt hij ten antwoord:
"Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Ook al zou er iemand uit de doden opstaan, dan zouden ze zich nog niet bekeren."

De kracht is niet gelegen in wonderen, maar in Gods Woord. Een ander duidelijk voorbeeld dat tegenstellingen niet te harmoniseren zijn, staat opgeschreven in

2 Korinthe 6:14. "Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis, (antw.:NIETS) welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial,(antw.:NIETS) of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? (antw.:NIETS) Daarom zegt vers 17: "Gaat weg uit hun midden en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine."
De tweede hoofdgedachte in het holisme is dat de mens een goddelijke kern bezit. In Romeinen 3:11 lezen we niet zoals de mens zichzelf ziet, maar zoals de Schepper de mens ziet: "Niemand is rechtvaardig, ook niet ÈÈn, er is niemand die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden." In vers 19 staat: "Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hen spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God." Gelukkig geeft dit hoofdstuk ook de oplossing in vers 23 en 24: "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit genade door de verlossing in Christus Jezus."

Paulus die zich veel inspanning getroost had in een weg naar eigen gerechtigheid, die naar de wet gezien onberispelijk was, komt tot het inzicht: "Als ik het goede wil doen, is het kwade nabij. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Gode zij dank, door Jezus Christus!!" De mens is in zichzelf geen god. Er is geen andere Naam gegeven.

Eenheid en heelheid

De derde hoofdgedachte in het holisme is een allesomvattende eenheid en heelheid. (B.v. in godsdiensten) De bijbel verstaat er iets anders onder. De eenheid in de heelheid begint bij de persoonlijke aanvaarding van Jezus Christus, zodat Hij de mens met Zichzelf verzoend. De eenheid van natuur en de maatschappij breekt de mens bij de handen af. Maar door het geloof in Christus, zegt Efeze 1:13, ontvangen we de Heilige Geest, die God als onderpand aan de gelovigen schenkt en Die voor altijd in hem woont. De Geest, die met onze geest de relatie tot God tot stand brengt, tussen Schepper en schepsel. Dit komt naar voren in

1 Korinthe 2:12, waar staat: "Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God is geschonken."

In de verzen 10 en 11 ervoor wordt gezegd: "Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in de mens is dan des mensen eigen geest, die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de Geest van God."Eenwording met God, leren kennen van de Schepper, kan alleen door de Heilige Geest. De Heilige Geest laat ons de Vader kennen, zoals Hij werkelijk is, en niet zoals de mensen een voorstelling maken van hoe Hij moet zijn.In Handelingen 17 spreekt Paulus de Grieken toe, dat we geen God hebben, die we zelf gemaakt hebben, maar God, de Schepper van hemel en aarde, is God.

Eenheid met God is de weg tot eenheid met elkaar. De broeder of zuster heeft ook dezelfde Geest ontvangen en kan samen met dezelfde Geest roepen: ABBA, Vader. Dezelfde Geest door welke we ook tot ÈÈn lichaam gedoopt zijn. Eenheid wordt niet gemaakt door een religieus systeem of door filosofisch denken.In Handelingen 2 wordt beschreven hoe de eerste gemeente functioneert; nog steeds het grote voorbeeld voor de gemeente van de twintigste eeuw. Op de pinksterdag is de Geest uitgestort, die eenheid met God geeft en daardoor ook mensen verbindt. Parthen, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Capadocië, Pontus en Asia, Phrygië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene en hier verblijvende Romeinen, zowel als Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Er werden drieduizend zielen toegevoegd. Een enorme verscheidenheid, die samen een eenheid vormden tot God en elkaar.

Lees Handelingen 2:44: "En allen die tot geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk en waren elke dag ÈÈndrachtig in de tempel. Zij stonden in gunst bij het hele volk."
De eenheid die zich weerspiegelde in de gemeenschap maakte indruk bij het volk. De menigte was ÈÈn van hart en ziel. Dat zijn duidelijke concrete bewijzen voor die eenheid. Zoals gezegd, de eenheid en heelheid begint bij de aanvaarding van Christus. Daar begint de eenheid, die uitgroeit tot de volheid van die eenheid, tot heelheid. Binnen de gemeenschap van God is er schuldvergeving en bevrijding van angst. Men kan het opgejaagde kwijt raken. Binnen die eenheid is er plaats voor heelheid van relaties. De liefde gaat functioneren, men gaat meer letten op het belang van de ander. Er is een heelheid in de eenheid met God en eenheid met elkaar.

Bij de wederkomst van de Here Jezus staat in Openbaring 21, zullen alle tranen gewist worden, de dood zal er niet meer zijn, noch geklaag, noch moeite. Er is dan een totale oplossing van de eenzaamheidsproblematiek. En een oplossing van de strijd tegen de oude mens, en het lijden, verbonden aan ziektes. Zo komen we naar de volmaaktheid.

Bijbels denken

Zoals gezegd zoekt de westerse wetenschap naar bewustzijnsverruiming buiten de mens en buiten God. Het is niets nieuws, maar het neemt steeds grotere vormen aan. Als christenen volgen we een andere weg; niet door bewustzijnsverruiming, maar door de Heilige Geest. In Romeinen 12:2 worden de gelovigen opgeroepen niet gelijkvormig aan deze wereld te worden. In onze manier van leven, maar vooral in onze manier van denken: "Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat je de goede en welgevallige wil van God kunt vinden."We hebben geen spiritisme, occultisme, Zenboeddhisme of andere verruimingsmiddelen nodig. We mogen terug naar Gods Woord. De werking van de Geest zet het verstand van de gelovige zeker niet op nul. Integendeel. Door de Heilige Geest en het Woord wordt ons denken vernieuwd en ingeschakeld tot het leren kennen van goed en kwaad en het doen van het goede, door middel van dezelfde Heilige Geest.

Dit heeft consequenties voor de hulpverlening. De hulpverlener kan nooit grijpen naar methodes die niet in overeenstemming zijn met de bijbel. Er blijft echter nog genoeg terrein braak liggen. Ook de st. Promise is zo'n weg ingeslagen, om antwoord te geven op hedendaagse vragen. In de tweede plaats zal een christenhulpverlener niet alleen antwoord moeten geven op de lichamelijke problemen van de mens. Hij zal de mens niet moeten zien als een splitsing van geest en lichaam, maar als totale mens, als schepsel van God. De begeleiding dient dan ook zo te zijn dat de hulpvrager zichzelf gaat zien, zoals God hem/haar ziet, en zo in dat licht te komen tot oplossingen.

In Mattheus 16 staat: "Wat baat het de mens als hij de gehele wereld gewint, maar schade lijdt aan zijn ziel?" Wat baat het de mens als hij lichamelijk geneest, er misschien een paar jaar bij krijgt en daarna reddeloos verloren is? Wat baat het de mens als hij zijn spanningen kwijt raakt, maar daarin zijn Schepper en God niet terugvindt? De vrienden van de verlamde man brengen hem bij de Here Jezus in de verwachting van genezing van zijn lichaam. Maar de Here Jezus, de grote Hulpverlener, spreekt hem van zonde vrij. Daarna komt ook de genezing van zijn lichaam. Hier zien we dat de christen - hulpverlener veel meer te bieden heeft en dat het er in diepste wezen om gaat, dat iemand de eenheid met de Schepper terugwint. Dat is Gods bedoeling.

De eenheid en heelheid wordt zichtbaar ook naar de wereld toe. Zo is de Gemeente van Christus, het huisgezin van de levende God, niet alleen oefenterrein, maar ook de plaats waar de gelovigen mogen komen tot een steeds diepere eenheid met God en hun naasten. Daar worden zwakken geholpen, gevoed, en onderwezen, zodat het denken vernieuwd wordt om zo te gaan denken, zoals God denkt.over het individu, huwelijk, gezin, milieu, maatschappij en alle dingen. Zo zien we hoe onmisbaar een gezonde, levende gemeente is. Niet alleen door woorden, maar vooral door leven en werken. Dat is het antwoord op het holisme en de New Age beweging!

M. Blankenburgh
1990

Categorie: Gezondheid & Bijbel

Webwinkel

Winkelmandje

Uw winkelwagen is leeg

Promise Magazine

Wie is er online?

We hebben 522 gasten en geen leden online